Quyết định 744/QĐ-UBND

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 chấp thuận ứng dụng công nghệ xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ và khuếch tán tuần hoàn với thiết bị lọc bụi kiểu ướt dạng sủi bọt làm chủ đạo (lò úp vung) trong sản xuất gạch, ngói do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ sản xuất gạch ngói Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 744/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGƯNG TỤ VÀ KHUẾCH TÁN TUẦN HOÀN VỚI THIẾT BỊ LỌC BỤI KIỂU ƯỚT DẠNG SỦI BỌT LÀM CHỦ ĐẠO (LÒ ÚP VUNG) TRONG SẢN XUẤT GẠCH, NGÓI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Khoa học và Công nghệ số 21/2000/QH10;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ; Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung thủ công áp dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 418/SXD-KT&VLXD ngày 23 tháng 5 năm 2013, Sở Khoa học và công nghệ tại Tờ trình số 34/TTr-KHCN ngày 10 tháng 5 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tại báo cáo số 18/BC-TNMT ngày 25 tháng 01 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận ứng dụng công nghệ xử lý khí thải bằng phương pháp ngưng tụ và khuếch tán tuần hoàn với thiết bị lọc bụi kiểu ướt dạng sủi bọt làm chủ đạo (lò úp vung) trong sản xuất gạch, ngói tại các cơ sở như sau:

TT

TÊN CHỦ CƠ SỞ

SỐ CẤP LÒ

CÔNG SUẤT

ĐỊA CHỈ

1

Công ty cổ phần thương mại Minh Trang

04

50 vạn viên gạch/mẻ/cặp lò

Thôn Trung, xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng

2

Công ty cổ phần thương mại Minh Trang

02

50 vạn viên gạch/mẻ/cặp lò

Thôn Nam Sơn, xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng

- Các cơ sở trên ứng dụng công nghệ do Công ty cổ phần kỹ thuật thiết bị và môi trường ủy quyền cho Công ty cổ phần thương mại Minh Trang chuyển giao.

- Các cơ sở trên được phép hoạt động tuân theo quy định tại Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói đất nung thủ công áp dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ; UBND huyện Yên Dũng và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần thương mại Minh Trang;
- VB UBND tỉnh:
+ LĐVP, TH, MT, KTN;
+ Lưu: VT, XD (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu744/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 744/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ sản xuất gạch ngói Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ sản xuất gạch ngói Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu744/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ sản xuất gạch ngói Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2013 ứng dụng công nghệ sản xuất gạch ngói Bắc Giang

            • 24/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực