Quyết định 745/2002/QĐ-UB

Quyết định 745/2002/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư đã được thay thế bởi Quyết định 1019/2003/QĐ-UB Quy định trình tự chấp thuận dự án đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 745/2002/QĐ-UB

Hải Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TRÌNH TỰ CHẤP THUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ;

Căn cứ chương trình “thu hút và sử dụng mọi nguồn vốn đầu tư để phát triển giai đoạn 2001-2005 của tỉnh” và nhu cầu thực tế về công tác đầu tư trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Quy định tạm thời về trình tự chấp thuận dự án đầu tư trong nước (có nhu cầu thuê đất) trên địa bàn tỉnh Hải Dương”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ đầu tư các dự án xin thuê đất và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- VP Chính phủ (để b/c),
- Bộ KH-ĐT (nt),
- TT Tỉnh ủy (nt),
- TT HĐND tỉnh,
- Chủ tịch, các phó CT UBND tỉnh,
- Các ban HĐND tỉnh,
- Như Điều 3,
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Xuyên

 

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀ TRÌNH TỰ CHẤP THUẬN DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 745/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh)

UBND tỉnh Hải Dương khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh có dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong nước vào đầu tư trên địa bàn tỉnh được thuận lợi và có hiệu quả, UBND tỉnh quy định tạm thời về trình tự chấp thuận dự án đầu tư trong nước đối với các nhà đầu tư có nhu cầu thuê đất như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Tất cả các nhà đầu tư khi có nhu cầu đầu tư, xin mời đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm các thủ tục cho việc chấp thuận và triển khai dự án đầu tư.

Điều 2. Khi các nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm giúp đỡ chủ đầu tư xem xét về vị trí, địa điểm thuê đất trên cơ sở quy hoạch chung của Tỉnh, đồng thời hướng dẫn chủ đầu tư lập dự án khả thi (trong quá trình lập dự án khả thi, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất về địa điểm với Sở Xây dựng, Sở Địa chính, chủ đầu tư và chính quyền địa phương).

Chương 2.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Khi chủ đầu tư nộp đủ hồ sơ dự án theo quy định (như phụ lục kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định dự án (nếu thấy cần thiết đối với những dự án lớn và phức tạp) trong thời gian 5 ngày làm việc để trình UBND tỉnh ra chấp thuận đầu tư.

Điều 4. Sau khi có văn bản chấp thuận dự án đầu tư của UBND tỉnh, Sở Địa chính làm các thủ tục thuê đất cho các nhà đầu tư trong thời gian không quá 15 ngày làm việc; Sở Tài chính Vật giá chỉ đạo chính quyền địa phương lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng trình UBND tỉnh phê duyệt trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.

Điều 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính Vật giá, Sở Địa chính hướng dẫn chính quyền địa phương thành lập Ban giải phóng mặt bằng (nếu thấy cần thiết) để tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng với thời gian nhanh nhất. Sở Địa chính làm thủ tục giao đất ngay sau khi thực hiện xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất và làm các thủ tục trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 6. Sau khi có quyết định giao đất, chủ đầu tư phải khẩn trương lập quy hoạch mặt bằng và thiết kế kỹ thuật để tổ chức triển khai thực hiện dự án (việc tổ chức lập quy hoạch và thiết kế, theo quy định hiện hành của Nhà nước). Nếu sau 1 năm kể từ khi có chấp thuận dự án đầu tư, chủ đầu tư không triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh sẽ ra quyết định thu hồi chấp thuận đầu tư và quyết định giao đất.

Điều 7. Việc sử dụng đất phải đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với quy mô của dự án và đúng với thời gian quy định trong quyết định giao đất và Luật đất đai hiện hành.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Những vấn đề liên quan đến việc chấp thuận các dự án đầu tư trong nước trong đề cập trong bản quy định này đều thực hiện theo đúng quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ và Luật đất đai hiện hành của Nhà nước.

Điều 9. UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan để tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 

PHỤ LỤC

HỒ SƠ DỰ ÁN XIN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 745/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 3 năm 2002 của UBND tỉnh)

Một bộ hồ sơ sự án xin chấp nhận đầu tư gồm:

1. Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư (thuyết minh và các bản vẽ do chủ đầu tư lập).

2. Tờ trình đề nghị xin chấp thuận dự án đầu tư.

3. Quyết định thành lập doanh nghiệp (hoặc biên bản của các sáng lập viên thành lập doanh nghiệp).

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

5. Thuyết minh về năng lực tài chính của doanh nghiệp trong 2 năm gần nhất.

(Yêu cầu chủ đầu tư nộp đủ 7 bộ hồ sơ dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu745/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2002
Ngày hiệu lực25/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2003
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu745/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýBùi Văn Xuyên
        Ngày ban hành25/03/2002
        Ngày hiệu lực25/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2003
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 745/2002/QĐ-UB Quy định tạm thời trình tự chấp thuận dự án đầu tư