Quyết định 745/QĐ-UBND

Quyết định 745/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 745/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 745/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 205/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một số thủ tục hành chính tại các Quyết định sau:

1. Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

2. Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND ngày 10/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

3. Quyết định số 563/QĐHC-CTUBND ngày 12/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

4. Quyết định số 1095/QĐHC-CTUBND ngày 16/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

5. Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

6. Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- phongkstthcsoctrang@gmail.com;
- Lưu: HC, TH, VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 07/8/2009

VII

Lĩnh vực Xúc tiến thương mại

3

Thông báo thực hiện khuyến mại

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 1107/QĐHC-CTUBND ngày 10/11/2011

IV

Lĩnh vực Hóa chất

1

Cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

2

Cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

3

Cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

4

Cấp lại Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất; kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất; kinh doanh hoặc sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 563/QĐHC-CTUBND ngày 12/6/2012

II

Lĩnh vực Hóa chất

1

Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải khai báo

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 205/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014

I

Lĩnh vực Dầu khí

 

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) (thống kê mới)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

II

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực) (sửa đổi, bổ sung)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (sửa đổi, bổ sung)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

3

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy (sửa đổi, bổ sung)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định 1095/QĐHC-CTUBND ngày 16/10/2014

II

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

 

 

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2015

II

Lĩnh vực Hóa chất

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

II

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

2

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp quy mô dưới 03 triệu lít/năm (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

3

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

7

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (cấp lần đầu)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

8

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do bị mất hoặc bị hỏng)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

Theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

10

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do cơ sở thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Tổng số: 24 thủ tục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu745/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 745/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 745/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương Sóc Trăng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 745/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương Sóc Trăng 2016
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu745/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
      Người kýLê Thành Trí
      Ngày ban hành28/03/2016
      Ngày hiệu lực28/03/2016
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 745/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương Sóc Trăng 2016

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 745/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết Sở Công Thương Sóc Trăng 2016

          • 28/03/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/03/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực