Quyết định 746/QĐ-UBND

Quyết định 746/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

Nội dung toàn văn Quyết định 746/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 746/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 10/TTr-SCT ngày 21 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 203/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và bãi bỏ một số thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

(Kèm theo danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- phongkstthcsoctrang@gmail.com;
- Lưu: HC, TH, VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Kèm theo Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng)

STT theo các QĐ

Tên thủ tục hành chính

Lý do bãi bỏ

Ghi chú

Quyết định số 203/QĐHC-CTUBND ngày 14/3/2014

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

1

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

3

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 15/4/2015

I

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước và xuất khẩu, nhập khẩu

4

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

6

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Đã được thay thế theo Quyết định số 8873/QĐ-BCT ngày 24/8/2015 của Bộ Công Thương

 

Tổng số: 06 thủ tục

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 746/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu746/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước

Download Văn bản pháp luật 746/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 746/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 746/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu746/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
       Người kýLê Thành Trí
       Ngày ban hành28/03/2016
       Ngày hiệu lực28/03/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 746/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 746/QĐ-UBND bãi bỏ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp huyện Sóc Trăng 2016

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực