Quyết định 7467/QĐ-UBND

Quyết định 7467/QĐ-UBND năm 2017 về công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 7467/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7467/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Công văn số 12685/BTC-TCDN ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc xếp loại doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 6545/TTr-STC ngày 13/10/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả xếp loại của 33 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2016 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016, gửi Sở Tài chính để trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

Riêng đối với 8 doanh nghiệp nhà nước đã chính thức chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017, căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu tại Điều 1 đthực hiện phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 làm cơ sở xác định lại giá trị phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cphần.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội; các doanh nghiệp nhà nước có tên nêu tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản;
- VPUB: CVP, PCVP Trương Việt Dũng, TKBT, TH, KT;
- Chi cục TCDN Hà Nội;
- Lưu: VT, KTd.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số 7467/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

TT

Tên doanh nghiệp

Xếp loại doanh nghiệp

Ghi chú

I

Doanh nghiệp xếp loại A

14

 

1

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

A

 

2

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội

A

 

3

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

A

 

4

Tổng công ty Thương mại Hà Nội

A

 

5

Tổng công ty Du lịch Hà Nội

A

 

6

Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và TBĐT Hà Nội

A

 

7

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

A

 

8

Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội

A

 

9

Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông

A

 

10

Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội

A

 

11

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm

A

 

12

Công ty TNHH một thành viên Hanel

A

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

13

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà

A

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

14

Công ty TNHH một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội

A

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

II

Doanh nghiệp xếp loại B

14

 

1

Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội

B

 

2

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội

B

 

3

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô

B

 

4

Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội

B

 

5

Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất

B

 

6

Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội

B

 

7

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội

B

 

8

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy

B

 

9

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội

B

 

10

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ

B

 

11

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh

B

 

12

Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích

B

 

13

Công ty TNHH một thành viên Dệt 19/5 Hà Nội

B

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

14

Công ty TNHH một thành viên Bao bì 277 Hà Nội

B

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

III

Doanh nghiệp xếp loại C

5

 

1

Công ty TNHH một thành viên XNK và Đầu tư phát triển Hà Nội

C

 

2

Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội

C

 

3

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế

C

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

4

Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất

C

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

5

Công ty TNHH một thành viên Hồ Tây

C

Đã chuyển sang công ty cổ phần trong 9 tháng đầu năm 2017

 

Tổng cộng

33

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7467/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7467/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/10/2017
Ngày hiệu lực25/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7467/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 7467/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 7467/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu7467/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Doãn Toản
        Ngày ban hành25/10/2017
        Ngày hiệu lực25/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 7467/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 7467/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 2016

            • 25/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực