Quyết định 747/QĐ-UBND

Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính quản lý ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh


Y BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH H CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 747/-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 háng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 4915/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9847/TTr-STC-VP ngày 03 tháng 10 năm 2013 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 579/TTr- STP ngày 12 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố bãi bỏ 05 (năm) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

1. Thủ tục Lập quyết toán ngân sách nhà nước (Mã số 064657);

2. Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước (Mã số 064628);

3. Thủ tục Lập, phân bổ và giao dự toán ngân sách địa phương (Mã số 063277);

4. Thủ tục Chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân (Mã số 063150);

5. Thủ tục Thẩm định và quyết toán chi vốn xây dựng cơ bản hằng năm (Mã số 063140);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đính kèm Phụ lục Thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- UBMTTQ TP và các thành viên (6);
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP; các phòng NCTH;
- Sở Tư pháp (Phòng Kiểm soát TTHC);
- TT Công báo TP; TT Tin học TP;
- Sở Thông tin – Truyền thông (Trang web TP - để công khai);
- Lưu: VT, (CCHC/Đ (1b)).

CH TCH
Lê Hng Quân

 

PHỤ LỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (Ban hành m theo Quyết đnh s 747 /-UBND ngày 19 tháng 02 m 2014 ca Ch tịch y ban nhân n Thành ph H Chí Minh)

STT

S seri

Tên th tc hành chính

Lĩ nh vực Quản l ý ngân sách nhà nước

1

064657

Thủ tục Lập quyết toán ngân sách nhà nước

2

064628

Thủ tục Lập dự toán ngân sách nhà nước

3

063277

Thủ tục Lập, bổ sung và giao dự toán ngân sách địa phương

4

063150

Thủ tục Chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân

5

063140

Thủ tục Thẩm định và quyết toán chi vốn xây dựng cơ bản hàng năm

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 747/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu747/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/02/2014
Ngày hiệu lực19/02/2014
Ngày công báo15/03/2014
Số công báoSố 15
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 747/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính quản lý ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính quản lý ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu747/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành19/02/2014
        Ngày hiệu lực19/02/2014
        Ngày công báo15/03/2014
        Số công báoSố 15
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính quản lý ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 747/QĐ-UBND năm 2014 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính quản lý ngân sách nhà nước Hồ Chí Minh

            • 19/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/03/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực