Quyết định 748/1997/QĐ-TTg

Quyết định 748/1997/QĐ-TTg về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn do Thủ tướng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 748/1997/QĐ-TTg áp dụng thí điểm chính sách khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 748/1997/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỘT SỐ CHÍNH SÁCH TẠI MỘT SỐ KHU VỰC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại văn bản số 402/UB-TT ngày 15 tháng 7 năm 1997 và ý kiến của một số Bộ, ngành Trung ương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn bao gồm các khu vực cửa khẩu sau đây:

a. Đồng Đăng (đường sắt);

b. Hữu Nghị (đường bộ) gồm thị trấn Đồng Đăng và xã Bảo Lâm thuộc huyện Cao Lộc;

c. Tân Thanh: gồm xã Tân Thanh và xã Tân Mỹ thuộc huyện Văn Lãng. ở các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh được ưu tiên phát triển thương mại, xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ, du lịch và công nghiệp theo pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phù hợp với các thông lệ quốc tế.

Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư Việt Nam và nước ngoài tại các khu vực cửa khẩu phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành của Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký hoặc tham gia.

Điều 2. Hoạt động thương mại và dịch vụ thương mại tại các khu vực cửa khẩu Đông Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh thực hiện theo quy định hiện hành, bao gồm: hoạt động xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu và các chi nhánh, đại diện các Công ty trong nước và nước ngoài, chợ Cửa khẩu.

Điều 3. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được khuyến khích đầu tư phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh phù hợp với Luật Khuyến khích đầu tư trong nước và Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, ngoài quyền được hưởng các ưu đãi theo pháp luật hiện hành, còn được hưởng các quyền lợi sau:

1. Chủ đầu tư được giảm 50% tiền thuê đất so với khung giá hiện hành của Nhà nước đang áp dụng tại khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh;

2. Các dự án đầu tư thuộc một số lĩnh vực ngành nghề được hưởng mức thuế suất ưu đãi về thuế lợi tức (thuế thu nhập doanh nghiệp) trong suốt thời gian hoạt động.

3. Các chủ đầu tư không phân biệt trong nước hay nước ngoài, nếu đầu tư vào lĩnh vực ngành, nghề ưu tiên theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh được miễn giảm thuế lợi tức theo quy định hiện hành;

4. Chủ đầu tư nước ngoài được xét giảm nộp thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong từng trường hợp cụ thể.

Điều 4. Chủ đầu tư tại các khu vực Cửa khẩu: Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh được huy động nguồn vốn trong nước và nước ngoài bằng các hình thức thích hợp để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Việc đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh phải được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng của Việt Nam.

Điều 5. Để thúc đẩy quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh, cho phép:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập Công ty xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng là doanh nghiệp Nhà nước.

2. Trong 4 năm (từ 1997 đến 2000) mỗi năm Nhà nước đầu tư riêng qua ngân sách tỉnh Lạng Sơn cho các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh không dưới 50% tổng số thu ngân sách trong năm trên địa bàn của khu vực Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh.

Tổng số vốn đầu tư và danh mục các công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư riêng từ vốn ngân sách do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Tài chính.

Điều 6.- Người nước ngoài được xuất nhập cảnh vào khu vực Cửa khẩu theo các quy định trong Quyết định này thực hiện theo pháp luật Việt Nam về xuất nhập cảnh và các Hiệp định hoặc thoả thuận về thị thực xuất nhập cảnh mà Việt Nam đã ký với các nước.

Trường hợp khi đến cửa khẩu Việt Nam thuộc khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh chưa có thị thực mà không thuộc diện miễn thị thực nhập xuất cảnh, sẽ được cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Nội vụ) xét cấp thị thực tại Cửa khẩu.

Điều 7.

1. Công dân nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (sau đây gọi là Trung Quốc) cư trú ở các huyện biên giới đối diện với các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh được qua lại khu vực các Cửa khẩu này bằng giấy chứng minh thư hoặc giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp.

Thời hạn được phép tạm trú tại khu vực các Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh không quá 07 ngày, nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Lạng Sơn do các cơ quan, tổ chức của Việt Nam ở tỉnh Lạng Sơn mời đón, thì phải có văn bản đề nghị Công An tỉnh Lạng Sơn cấp giấy phép đi lại. Giấy phép đi lại có giá trị một lần không quá 05 ngày và không được gia hạn.

2. Công dân Trung Quốc cư trú ở ngoài khu vực nêu tại khoản 1 điều này được qua lại khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh bằng hộ chiếu phổ thông do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp, được miễn thị thực nhập xuất cảnh của Việt Nam. Thời hạn lưu trú tại các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh, không quá 15 ngày; nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Lạng Sơn hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì do cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Nội vụ) xét cấp thị thực tại Cửa khẩu.

3. Người nước ngoài khác được qua lại khu vực các Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh bằng hộ chiếu, được miễn thị thực nhập xuất cảnh Việt Nam; thời hạn tạm trú tại khu vực các Cửa khẩu không quá 15 ngày; nếu muốn vào các địa điểm khác thuộc tỉnh Lạng Sơn hoặc các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam thì do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Nội vụ) xét cấp thị thực tại Cửa khẩu.

Điều 8. Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm những chính sách nêu trong Quyết định này. Sau 2 năm thực hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tiến hành tổng kết việc áp dụng thí điểm các chính sách trên đây tại các khu vực Cửa khẩu Đồng Đăng, Hữu Nghị, Tân Thanh và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những điều chỉnh, bổ sung cần thiết.

Điều 9. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Võ Văn Kiệt

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 748/1997/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu748/1997/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/1997
Ngày hiệu lực26/09/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 748/1997/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 748/1997/QĐ-TTg áp dụng thí điểm chính sách khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 748/1997/QĐ-TTg áp dụng thí điểm chính sách khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu748/1997/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVõ Văn Kiệt
        Ngày ban hành11/09/1997
        Ngày hiệu lực26/09/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 748/1997/QĐ-TTg áp dụng thí điểm chính sách khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 748/1997/QĐ-TTg áp dụng thí điểm chính sách khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

              • 11/09/1997

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 26/09/1997

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực