Quyết định 749/QĐ-BXD

Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư 05 Dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng

Nội dung toàn văn Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO TRUNG TÂM THÔNG TIN BỘ XÂY DỰNG LÀM CHỦ ĐẦU TƯ 05 DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN BỘ XÂY DỰNG NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/11/2009 về Quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 27/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 212/QĐ-BXD ngày 02/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 762/QĐ-BXD ngày 10/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư 05 dự án công nghệ thông tin tại Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2012 có tên dưới đây:

1. Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng;

2. Triển khai ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số;

3. Nâng cấp Hệ thống An toàn Thông tin và bảo mật;

4. Hệ thống thư điện tử của Bộ xây dựng;

5. Xây dựng Hạ tầng CNTT và Truyền thông cơ quan Bộ Xây dựng.

Điều 2. Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong cơ quan Bộ tổ chức triển khai lập và thực hiện các dự án được nêu tại Điều 1, trên nguyên tắc tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm thông tin, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ TTTT;
- Lưu: VT, TTTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 749/QĐ-BXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu749/QĐ-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/08/2012
Ngày hiệu lực20/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 749/QĐ-BXD

Lược đồ Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu749/QĐ-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành20/08/2012
        Ngày hiệu lực20/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 749/QĐ-BXD năm 2012 giao Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng

            • 20/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực