Quyết định 749/QĐ-UBND

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa đã được thay thế bởi Quyết định 1590/QĐ-UBND 2019 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai Khánh Hòa và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 749/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 404/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 26 tháng 01 năm 2018 và Sở Nội vụ tại Tờ trình số 436/TTr-SNV ngày 28 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt Quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai kèm theo Quyết định này.

Điều 2.Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT LIÊN THÔNG CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

I. CÁC QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TỔ CHỨC KINH TẾ TRONG NƯỚC

1. Tách thửa đất, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 12 ngày, trình tự như sau:

Thực hiện đo đạc tách thửa đất, lập hợp đồng công chứng, chứng thực việc chuyển nhượng hoặc tặng cho trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục liên thông nêu trên.

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

2,5 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Cục Thuế tỉnh

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình trình Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Ký tờ trình trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

8

Xem xét, ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

2,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, kết hợp với hợp thửa đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Đơn đề nghị hợp thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 15 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Trưởng phòng Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

5,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Cục Thuế tỉnh

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình trình Sở Tài nguyên và Môi trường

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Ký tờ trình trình Sở Tài nguyên và Môi trường ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

8

Xem xét, ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường

2,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

II. CÁC QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ

1. Xóa thế chấp, kết hợp với đăng ký thế chấp

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm:

- Đơn yêu cầu xóa đăng ký thế chấp theo Mẫu số 03/XĐK, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (bản chính);

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (bản chính);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (bản chính);

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (bản chính);

Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở: Hợp đồng mua bán nhà ở được ký giữa bên thế chấp với chủ đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở (bản chính hoặc bản chụp đồng thời kèm xuất trình bản chính để đối chiếu);

Trường hợp bên thế chấp là bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thì phải nộp thêm văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở;

Trường hợp thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của cá nhân xây dựng trên thửa đất thuộc quyền sử dụng của mình: Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng, trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản có công chứng, chứng thực (bản chính hoặc bản chụp đồng thời kèm xuất trình bản chính để đối chiếu);

- Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp của bên nhận thế chấp trong trường hợp đơn yêu cầu chỉ có chữ ký của bên thế chấp (bản chính hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính);

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (bản chính hoặc bản chụp kèm xuất trình bản chính);

- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản ủy quyền nếu người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (bản chính hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp): Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (bản chính).

b) Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

Trong ngày làm việc

2

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3

Ký xác nhận

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

5

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

2. Đăng ký thế chấp, kết hợp với đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất do dồn điền đổi thửa, đo đạc lại; thay đổi thông tin về tên đơn vị hành chính của thửa đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (bản chính);

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK (trường hợp thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận);

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 10/ĐK (trường hợp thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất do dồn điền đổi thửa, đo đạc lại; thay đổi thông tin về tên đơn vị hành chính của thửa đất);

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (bản chính);

- Giấy chứng nhận (bản chính);

- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản ủy quyền nếu người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (bản chính hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp): Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (bản chính);

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên, địa chỉ;

+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân mới hoặc giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên giấy chứng nhận;

+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;

Trường hợp thay đổi thông tin về số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất do dồn điền đổi thửa, bổ sung thêm các loại giấy tờ sau:

+ Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;

+ Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phê duyệt;

+ Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án “Dồn điền đổi thửa” (nếu có).

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 03 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

4

Ký xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

6

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

3. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký, kết hợp với đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, gồm:

- Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi, sửa chữa sai sót thế chấp theo Mẫu số 02/ĐKTĐ-SCSS, Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (bản chính);

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Giấy chứng nhận đối với trường hợp đăng ký thế chấp mà trong hồ sơ đăng ký có giấy chứng nhận (bản chính);

- Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:

+ Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ, tên, địa chỉ;

+ Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân mới hoặc giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên giấy chứng nhận;

+ Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;

- Giấy tờ chứng minh trong các trường hợp sau:

+ Văn bản ủy quyền nếu người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền (bản chính hoặc bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

+ Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định (nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp): Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; văn bản xác nhận (có chữ ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (bản chính).

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 03 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

4

Ký xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

6

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

4. Tách thửa đất, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở;

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp nhận thừa kế);

- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 13 ngày, trình tự như sau:

Thực hiện đo đạc tách thửa đất, lập hợp đồng công chứng, chứng thực việc chuyển nhượng hoặc tặng cho hoặc nhận thừa kế trước khi nộp hồ sơ thực hiện thủ tục liên thông nêu trên.

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình trình UBND cấp huyện

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ký giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

3,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

5. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho, nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, kết hợp với hợp thửa đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Đơn đề nghị hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;

- Hợp đồng, văn bản về việc chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở;

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 16 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

6,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình trình UBND cấp huyện

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ký giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

3,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

6. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Hợp đồng về việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở;

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 12 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

Viết nội dung biến động vào giấy chứng nhận

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Ký xác nhận nội dung biến động trên giấy chứng nhận

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Cập nhật hồ sơ địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

9

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

7. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Hợp đồng về việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Văn bản xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp đối với trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế, nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 16 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4,0 ngày

4

Ký chuyển thông tin sang cơ quan thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định nghĩa vụ tài chính, phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

7

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

8

Ký giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

3,0 ngày

9

Cập nhật hồ sơ địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

8. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, kết hợp với đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất (trường hợp xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính);

- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 17 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu ký phiếu chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để kiểm tra thông tin tài sản

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,5 ngày

4

Kiểm tra thông tin tài sản

Cán bộ địa chính cấp xã

2,0 ngày

5

Ký xác nhận thông tin tài sản

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

6

Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Ký phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

3,0 ngày

9

Lập phiếu chuyển thông tin thuế

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

11

Xác định và ban hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

12

Viết nội dung thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

13

Ký xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

14

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

15

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

9. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, kết hợp với đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất (trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính);

- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 20 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ, tham mưu ký phiếu chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để kiểm tra thông tin tài sản

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,5 ngày

4

Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ địa chính xã

2,0 ngày

5

Ký xác nhận thông tin tài sản

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

6

Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Ký phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

3,0 ngày

9

Lập phiếu chuyển thông tin thuế

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

10

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

11

Xác định và ban hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

12

In giấy chứng nhận, lập tờ trình

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

13

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

14

Ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

3,0 ngày

15

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

16

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

10. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trường hợp xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định;

- Hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 12 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

Ký xác nhận trên giấy chứng nhận

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

8

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

11. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định;

- Hợp đồng về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở thì sử dụng Mẫu số 01 theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ để lập hợp đồng mua bán nhà ở hoặc hợp đồng tặng cho nhà ở;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất;

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở được phân lô bán nền trong dự án phát triển nhà ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 15 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, lập tờ trình

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày

7

Ký tờ trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo UBND cấp huyện

3,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

12. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, kết hợp với xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (trường hợp xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 10 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thẩm tra hồ sơ, tham mưu ký phiếu chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để kiểm tra

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

4

Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ địa chính cấp xã

1,0 ngày

5

Ký xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

6

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

8

Ký xác nhận trên giấy chứng nhận đã cấp

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

13. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, kết hợp với xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu (trường hợp có nhu cầu cấp giấy chứng nhận mới)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 15 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thẩm tra hồ sơ, tham mưu ký phiếu chuyển hồ sơ đến UBND cấp xã để kiểm tra

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

4

Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ địa chính cấp xã

1,5 ngày

5

Ký xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

6

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

7

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

8

In giấy chứng nhận, lập tờ trình

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,5 ngày

9

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện ký giấy chứng nhận

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

10

Ký giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

3,0 ngày

11

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

12

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

14. Cấp đổi giấy chứng nhận mà phải thực hiện việc đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất (ranh giới thửa đất không thay đổi)

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2003, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, sổ chứng nhận sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng);

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính, hợp thửa, chứng nhận tài sản hình thành trong tương lai nay đã hình thành, chứng nhận bổ sung tài sản trên giấy chứng nhận đã cấp, thay đổi về tài sản so với giấy chứng nhận mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 14 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ (phối hợp UBND cấp xã xác nhận ranh giới sử dụng đất không thay đổi, không tranh chấp với người sử dụng đất liền kề)

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

5,5 ngày

4

In giấy chứng nhận, lập tờ trình

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

5

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

6

Ký giấy chứng nhận

UBND cấp huyện

3,0 ngày

7

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính, sao quét hồ sơ cấp giấy chứng nhận

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

8

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

15. Cấp lại giấy chứng nhận, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết trong thời hạn 15 ngày về việc thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 16 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thẩm định hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

4,0 ngày

4

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

6

In giấy chứng nhận, dự thảo tờ trình, quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

7

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện hủy giấy chứng nhận bị mất

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

8

Ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, ký giấy chứng nhận mới

Lãnh đạo UBND cấp huyện

3,0 ngày

9

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

16. Cấp lại giấy chứng nhận, kết hợp với đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kết hợp với đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất giấy chứng nhận. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết trong thời hạn 15 ngày về việc thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người bị mất giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;

- Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn;

- Văn bản về việc thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

- Đối người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận thừa kế quyền sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở thì phải nộp bản sao chứng thực (hoặc nộp bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu) một trong hai loại giấy tờ sau:

+ Hộ chiếu Việt Nam còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ (bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính);

- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 26 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thẩm định hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

6,0 ngày

4

Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ địa chính cấp xã

1,0 ngày

5

Ký xác nhận thông tin tài sản

Lãnh đạo UBND cấp xã

0,5 ngày

6

Lập phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Ký phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

8

Ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

Cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng

3,0 ngày

9

Lập phiếu chuyển thông tin thuế

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

10

Ký phiếu chuyển thông tin thuế

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

11

Xác định và phát hành thông báo thuế

Chi cục Thuế

3,0 ngày

12

In giấy chứng nhận, dự thảo tờ trình, quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

13

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện hủy giấy chứng nhận bị mất

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

14

Ký quyết định hủy giấy chứng nhận bị mất, ký giấy chứng nhận mới

Lãnh đạo UBND cấp huyện

3,0 ngày

15

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

2,0 ngày

16

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

17. Đính chính giấy chứng nhận đã cấp, kết hợp với cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Việc thực hiện đính chính giấy chứng nhận đã cấp thực hiện khi người sử dụng đất phát hiện trên giấy chứng nhận có thông tin sai sót, không chính xác. Trường hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện giấy chứng nhận đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

a) Thành phần, biểu mẫu, số lượng hồ sơ: 01 bộ, nộp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

- Đơn đề nghị đính chính giấy chứng nhận (nếu sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất);

- Thông báo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (nếu do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai phát hiện giấy chứng nhận đã cấp có sai sót);

- Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp (bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo Luật Đất đai năm 1987, 1993, 2003, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, sổ chứng nhận sở hữu nhà, giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng);

- Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay cho bản gốc giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận do dồn điền đổi thửa, đo đạc lập bản đồ địa chính, hợp thửa, chứng nhận tài sản hình thành trong tương lai nay đã hình thành, chứng nhận bổ sung tài sản trên giấy chứng nhận đã cấp, thay đổi về tài sản so với giấy chứng nhận mà giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ chức tín dụng.

b) Thời hạn, trình tự giải quyết: 09 ngày, trình tự như sau:

STT

Trình tự thực hiện

Người thực hiện

Thời gian

1

Tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

2

Phân công hồ sơ

Tổ trưởng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

3

Thụ lý hồ sơ

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

3,0 ngày

4

Ký tờ trình trình UBND cấp huyện

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

0,5 ngày

5

Ký giấy chứng nhận, ký nội dung đính chính

UBND cấp huyện

3,0 ngày

6

Cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính

Nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai

1,0 ngày

7

Trả kết quả

Cán bộ một cửa

0,5 ngày

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 749/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu749/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2018
Ngày hiệu lực19/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2019
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 749/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu749/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýĐào Công Thiên
        Ngày ban hành19/03/2018
        Ngày hiệu lực19/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2019
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 749/QĐ-UBND 2018 Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính đất đai Khánh Hòa