Quyết định 75/2003/QĐ-UB

Quyết định 75/2003/QĐ-UB về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO QUYỀN TỰ CHỦ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2003-2005 CHO TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH BẢN ĐỒ VÀ TƯ VẤN ĐỊA ỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu ;
Căn cứ Thông tư số 10/2002/NĐ-CP">25/2002/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 1316/TCVG-HCSN ngày 25 tháng 4 năm 2003 giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu (loại I) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc như sau:

- Dự toán thu (phần được để lại đơn vị) : 2.183 triệu đồng/năm.

- Dự toán chi : 2.183 triệu đồng/năm.  

Điều 2.- Dự toán thu chi quy định tại Điều 1 được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 và áp dụng trong 3 năm (2003-2005).

Điều 3.- Trong thời gian được giao tự chủ tài chính 3 năm (2003-2005) nếu có thay đổi nhiệm vụ ảnh hưởng đến dự toán thu, chi so với quyết định giao, Thủ trưởng đơn vị cùng Sở chủ quản và Sở Tài chánh-Vật giá xem xét thống nhất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền, Giám đốc Sở Địa chính-Nhà đất, Giám đốc Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :
- Như điều 4  
- Bộ Tài chính
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ TM, ĐT
- Lưu (TM-Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 75/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/05/2003
Ngày hiệu lực 24/05/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 75/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 75/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 75/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành 14/05/2003
Ngày hiệu lực 24/05/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 14 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 75/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc

Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2003/QĐ-UB giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2003-2005 cho Trung tâm Kiểm định bản đồ và tư vấn địa ốc

  • 14/05/2003

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 24/05/2003

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực