Quyết định 75/2006/QĐ-BTC

Quyết định 75/2006/QĐ-BTC ban hành mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả đã được thay thế bởi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả


                            

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:75/2006/QĐBTC

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MÃ SỐ DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH 11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định số 79/2006/NĐ-CP ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ ngân sách nhà nước

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mã số Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Phụ lục số 01 đính kèm Quyết định này. Các khoản thu, chi ngân sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng và tiết kiệm hiệu quả (gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), ngoài việc hạch toán theo mã số chương trình mục tiêu quốc gia còn phải hạch toán đúng theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước; riêng về hạch toán theo Loại, Khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục số 02 đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện theo Quyết định này.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm, hướng dẫn và tổ chức thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận
 -
Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
 - Văn phòng Quốc hội,
 - Văn phòng Chủ tịch nước,
 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Toà án NDTC, Viện Kiểm sát NDTC,
 - Cơ quan TW của các đoàn thể,
 - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực  thuộc TW,
 - Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN  các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp),
- Website Chính phủ,
- Các đơn vị thuộc Bộ,
 - Lưu: VT, Vụ NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

Phụ lục số 01

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC

MÃ SỐ CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
(Kèm theo Quyết định số 75/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cấp

quyết

định

Mã số

chương

trình

Mã số

dự án

của

chương

trình

Tên chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia và nhiệm vụ khác

1

0010

 

Chương trình mục tiêu quốc gia

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

1

0010

01

Hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng.

1

0010

02

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân

1

0010

03

Đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia.

1

0010

04

Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”.

1

0010

05

Phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn.

1

0010

06

Hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.

1

0010

07

Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp.

1

0010

08

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

1

0010

09

Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các toà nhà.

1

0010

10

Xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có nề nếp công tác quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà.

1

0010

11

Khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hạn chế lượng phát thải vào môi trường.

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 


Phụ lục số 02

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

(Kèm theo Quyết định số 75 /2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Cấp

quyết

định

Mã số

chương

trình

Mã số

dự án

của

chương

trình

Tên chương trình và dự án của chương trình

Hạch toán Loại, Khoản

(Căn cứ vào tính chất hoạt động để xác định)

1

0010

 

Chương trình mục tiêu quốc gia

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

 

1

0010

01

Hoàn thiện khung pháp lý về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, trong quản lý các công trình xây dựng, trong sinh hoạt đời sống và đối với các trang thiết bị sử dụng năng lượng.

Loại 13,

Khoản tương ứng

1

0010

02

Tuyên truyền nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân dân

Loại 16,

Khoản tương ứng

1

0010

03

Đưa các nội dung về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào hệ thống giáo dục quốc gia.

Loại 14,

Khoản tương ứng

1

0010

04

Triển khai thí điểm cuộc vận động xây dựng mô hình “Sử dụng tiết kiệm năng lượng trong mỗi hộ gia đình”.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

05

Phát triển các tiêu chuẩn và dán nhãn chứng nhận sản phẩm tiết kiệm năng lượng cho một số sản phẩm sử dụng năng lượng được lựa chọn.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

06

Hỗ trợ kỹ thuật đối với các nhà sản xuất trong nước tuân thủ tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

07

Xây dựng mô hình quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở các doanh nghiệp.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

08

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hoá dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

09

Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thiết kế xây dựng và quản lý các toà nhà.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

10

Xây dựng mô hình và đưa vào hoạt động có nề nếp công tác quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các toà nhà.

Loại 05,

Khoản 05

1

0010

11

Khai thác tối ưu năng lực của phương tiện, thiết bị giao thông, giảm thiểu lượng nhiên liệu tiêu thụ, hạn chế lượng phát thải vào môi trường.

Loại 09,

Khoản 07

 

 

 

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tá

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2006
Ngày hiệu lực28/01/2007
Ngày công báo13/01/2007
Số công báoTừ số 31 đến số 32
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2006/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Tá
        Ngày ban hành20/12/2006
        Ngày hiệu lực28/01/2007
        Ngày công báo13/01/2007
        Số công báoTừ số 31 đến số 32
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2006/QĐ-BTC mã số danh mục chương trình, mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả