Quyết định 75/2007/QĐ-UBND

Quyết định 75/2007/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2007 - 2010 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đưa thông tin pháp luật đến cán bộ Bà Rịa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2007/QĐ-UBND

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA THÔNG TIN PHÁP LUẬT ĐẾN CÁN BỘ, NHÂN DÂN QUA PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ, THÔNG TIN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2007 - 2010

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 28/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các đề án chi tiết thuộc chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010;

Theo Quyết định số 370/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2006 đến năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin tại Tờ trình số 265/TTr-SVHTT ngày 10 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007 - 2010 kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hóa – Thông tin, Tư pháp, Tài chính; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐƯA THÔNG TIN PHÁP LUẬT ĐẾN CÁN BỘ, NHÂN DÂN QUA PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THÔNG TIN Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU GIAI ĐOẠN 2007 – 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

I. Sự cần thiết triển khai đề án

Cùng với sự hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng, các thiết chế văn hóa - thông tin xã, phường, thị trấn cũng có vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng đạt hiệu quả chưa cao. Nguyên nhân là do một số phương tiện thông tin đại chúng còn thông tin thiếu chính xác, chưa phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước, chất lượng các chương trình của hệ thống phát thanh, truyền hình trong việc nâng cao kiến thức pháp luật cho cộng đồng dân cư, nhất là đối với cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng yêu cầu.

Để xác định rõ vai trò của các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã nêu rõ: “các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang về pháp luật với hình thức phong phú, sinh động; tăng thời lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng tiếng viết và các tiếng dân tộc thiểu số. Phát triển và nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên viết về pháp luật, bảo đảm tuyên truyền đúng đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước…”. Vì vậy, việc triển khai thực hiện đề án “Đưa thông tin pháp luật pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2007-2010” là cần thiết với các nội dung cụ thể như sau:

II. Mục đích, yêu cầu

- Nhằm phát huy các lợi thế và khắc phục những hạn chế của phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn, phổ biến kịp thời chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh, quan đó làm chuyển biến về nhận thức, hành vi, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và hạn chế vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân cư ở cơ sở.

- Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

- Kết hợp công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thôn, ấp, khu phố văn hóa.

- Xây dựng các mô hình, các phương thức tuyên truyền phù hợp; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ nhà báo, cộng tác viên, tuyên truyền viên pháp luật đảm bảo phục vụ lâu dài công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân nói chung và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn nói riêng.

III. Công tác trọng tâm

1. Đưa nội dung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật vào hoạt động của các đội văn hóa, thông tin cơ sở, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, tụ điểm sinh hoạt văn hóa xã, phường, thị trấn. Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hóa, thông tin cơ sở thành các tuyên truyền viên pháp luật.

2. Quan tâm hơn nữa trong việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc chấp hành pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các đội thông tin lưu động; xây dựng các chương trình văn nghệ, tranh cổ động tuyên truyền nhằm xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, tệ nạn xã hội trong cộng đồng dân cư.

4. Sử dụng có hiệu quả hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn trong việc phổ biến, thông tin pháp luật. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kinh nghiệm tuyên truyền, cung cấp tài liệu thông tin pháp luật cho cán bộ phụ trách truyền thanh xã, phường, thị trấn.

5. Phấn đấu đến năm 2010, 100% phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cán bộ văn hoá – thông tin, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh được bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật để tham gia tuyên truyền pháp luật.

IV. Phân công trách nhiệm thực hiện đề án

1. Sở Văn hóa - Thông tin:

- Chủ trì, phối hợp với Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin ở xã, phường, thị trấn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho cán bộ, phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cán bộ văn hóa, thông tin, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao, Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện:

+ Tổ chức thi sáng tác makét tranh cổ động, kịch bản thông tin hàng năm nhằm bổ sung cho các đội thông tin lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở xã, phường, thị trấn.

+ Phát hành các tài liệu, kẻ vẽ pa nô, cắt dán băng rôn, phát thanh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ tại trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng, tụ điểm sinh hoạt văn hoá ở xã, phường, thị trấn.

+ Xây dựng các chương trình thông tin lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để biểu diễn phục vụ tại các cụm dân cư.

+ Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động thường xuyên tại các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở.

2. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu:

- Thông qua Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Báo Bà Rịa – Vũng Tàu điện tử, chủ động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, thường xuyên, kịp thời những quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp, thiết thực với đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhân dân ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người.

- In ấn tài liệu - phụ trang của báo để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung: viết tin, bài, ảnh tuyên truyền, biểu dương các nhân tố tích cực, điển hình, tiên tiến trong thi hành, chấp hành pháp luật.

- Duy trì chuyên mục “Giải đáp pháp luật”; tiếp tục củng cố, phát triển Văn phòng Tư vấn pháp luật của báo; viết phóng sự, điều tra về các vụ việc vi phạm pháp luật ở địa phương.

- Cử cán bộ, phóng viên chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của báo tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu

- Phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trên sóng phát thanh, truyền hình.

- Tăng cường cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung chương trình tuyên truyền pháp luật và duy trì thường xuyên chuyên mục tuyên truyền pháp luật với thời lượng thích hợp.

- Tổ chức tốt việc phát sóng tới vùng sâu, vùng xa trên sóng phát thanh, truyền hình.

- Cử cán bộ, phóng viên chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh - Truyền hình tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Sở Tư pháp:

- Phối hợp với Sở Văn hóa – Thông tin và các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lực lượng phóng viên, tuyên truyền viên.

- Tham gia hướng dẫn, giải thích pháp luật trên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp biên soạn nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

- Tổng hợp báo cáo kết quả của cơ quan chủ trì thực hiện đề án để xây dựng báo cáo chung của tỉnh gửi Ban Chỉ đạo 212 Trung ương.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá - thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn địa phương.

- Chỉ đạo phòng văn hóa – thông tin - thể thao, trung tâm văn hóa – thông tin - thể thao trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến tận cơ sở; xây dựng các chương trình thông tin lưu động phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để biểu diễn phục vụ tại các cụm dân cư; lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động thường xuyên tại các trung tâm văn hóa cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội thông tin lưu động cấp huyện; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã phân công các đội thông tin lưu động trực thuộc thực hiện kế hoạch của địa phương đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân trên địa bàn.

IV. Thời gian thực hiện

Giai đoạn I: từ tháng 10 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008

- Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng cho phóng viên báo, đài chuyên trách về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cán bộ văn hóa - thông tin, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn.

- Biên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa, thông tin ở xã, phường, thị trấn.

- Xây dựng các chương trình thông tin lưu động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì và phát triển Văn phòng Tư vấn pháp luật, chuyên mục giải đáp pháp luật, tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động thường xuyên tại các thiết chế văn hóa – thông tin cơ sở; chú trọng kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

- Kiểm tra công tác thực hiện và sơ kết đánh giá giai đoạn I thực hiện đề án vào tháng 10 năm 2008.

Giai đoạn II: từ tháng 01 năm 2009 đến hết năm 2010

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở xã, phường, thị trấn một cách toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh.

- Tổng kết, khen thưởng việc thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện đề án vào tháng 12 năm 2010.

V. Kinh phí thực hiện

Hàng năm, Sở Văn hóa - Thông tin, cơ quan chủ trì đề án xây dựng dự toán cho các hoạt động triển khai thực hiện đề án đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân thông qua phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hóa - thông tin ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài chính.

Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán cho các hoạt động nêu trên và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định.

Định kỳ 6 tháng và 01 năm, các cơ quan, ban, ngành, các địa phương báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch này về Sở Văn hóa – Thông tin trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Chương trình 212 của Chính phủ./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thành Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2007
Ngày hiệu lực06/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đưa thông tin pháp luật đến cán bộ Bà Rịa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đưa thông tin pháp luật đến cán bộ Bà Rịa
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýVõ Thành Kỳ
        Ngày ban hành26/09/2007
        Ngày hiệu lực06/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đưa thông tin pháp luật đến cán bộ Bà Rịa

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2007/QĐ-UBND đưa thông tin pháp luật đến cán bộ Bà Rịa

         • 26/09/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 06/10/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực