Quyết định 75/2017/QĐ-UBND

Quyết định 75/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng cấp Phó Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH 12 ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH 12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/ 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/ 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quân, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1315/TTr-STTTT ngày 08 tháng 12 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An

 

QUY ĐỊNH

ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH ĐỐI VỚI CẤP TRƯỞNG, CẤP PHÓ CÁC TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC VÀ TRỰC THUỘC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 75/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, cụ thể như sau:

a) Cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử; Giám đốc các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

b) Cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Phó Chánh Văn phòng Sở, Phó Chánh Thanh tra Sở, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Phó Trưởng phòng Biên tập Cổng Thông tin điện tử; Phó Giám đốc các Trung tâm sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Quy định này quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu: Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Lai Châu, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Than Uyên, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tân Uyên, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tam Đường, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Phong Thổ, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Sìn Hồ, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Mường Tè, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nậm Nhùn.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này làm cơ sở thực hiện công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Điều 2. Vị trí, chức trách

1. Cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, là người đứng đầu các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của pháp luật.

2. Cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, giúp cấp Trưởng một số lĩnh vực công tác theo sự phân công; chịu trách nhiệm trước cấp Trưởng và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công.

3. Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện, thành phố thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về ngành và lĩnh vực được giao phụ trách theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng các tiêu chuẩn

1. Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Lai Châu tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu.

2. Việc lựa chọn chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của phòng, đơn vị; căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của công chức, viên chức để lựa chọn, bố trí các chức danh lãnh đạo phù hợp với cơ cấu, nhiệm vụ, đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phòng, đơn vị.

3. Công chức, viên chức khi được xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tỉnh Lai Châu phải đảm bảo các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh theo quy định về điều kiện, tiêu chuẩn tại Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

Điều 4. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước, tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

b) Phấn đấu thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, chấp hành tuyệt đối sự điều động, phân công của tổ chức.

c) Gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

d) Đoàn kết nội bộ, có khả năng tập hợp, xây dựng tập thể phát triển vững mạnh, biết phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ để nâng cao hiệu quả trong công việc; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, quy chế của cơ quan và hương ước nơi cư trú; có uy tín, được tập thể công chức, viên chức trong cơ quan tín nhiệm.

2. Hiểu biết, năng lực:

a) Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng.

b) Đối với cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông: Có kiến thức chung về pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông; nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực thông tin và truyền thông.

c) Đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố: Có kiến thức chung về pháp luật liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông; nắm vững các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ của lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

d) Am hiểu phong tục tập quán, tình hình chính trị và kinh tế - xã hội của địa phương, có khả năng dự báo được xu thế phát triển riêng của ngành ở địa phương.

đ) Có năng lực tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến lĩnh vực được phân công; có khả năng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp xây dựng, phát triển ngành tại địa phương.

3. Trình độ:

a) Chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực quản lý nhà nước theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Lý luận chính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên;

c) Quản lý nhà nước: Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

d) Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

e) Có chứng chỉ bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

4. Điều kiện bổ nhiệm:

a) Về tuổi bổ nhiệm lần đầu còn đủ tuổi công tác được 02 nhiệm kỳ trở lên hoặc ít nhất phải trọn 01 nhiệm kỳ bổ nhiệm (đối với cả nam và nữ).

b) Hồ sơ lý lịch cá nhân rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhận theo quy định.

c) Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật, bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

e) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tiếp tính đến thời điểm được đề nghị bổ nhiệm.

g) Đã được quy hoạch vào vị trí bổ nhiệm hoặc quy hoạch vào vị trí tương đương vị trí bổ nhiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

5. Điều kiện bổ nhiệm lại:

a) Hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

b) Đạt tiêu chuẩn của chức vụ công chức lãnh đạo, quản lý đang đảm nhiệm tại thời điểm xem xét bổ nhiệm lại.

c) Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

d) Không trong thời gian xem xét kỷ luật, bị thi hành kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

đ) Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Trưởng các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4.

2. Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của ngành theo chức trách nhiệm vụ được phân công.

3. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các giải pháp để phục vụ cho nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

4. Có khả năng tổng hợp và phát huy trí tuệ, sức mạnh của tập thể công chức, viên chức trong đơn vị thực hiện và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Có thời gian ít nhất từ 2 năm (đủ 24 tháng) giữ chức vụ cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông. Trường hợp theo cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm của các tổ chức, đơn vị không có cấp Phó thì phải có ít nhất 5 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (không kể thời gian tập sự).

6. Đối với người chuyển công tác từ nơi khác đến phải có thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng hoặc tương đương từ 02 năm trở lên và có ít nhất 01 năm làm các công việc liên quan đến vị trí dự kiến bổ nhiệm.

Điều 6. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4.

2. Nắm vững các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao; có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Có thời gian công tác công tác từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm giữ chức vụ cấp Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Đối với người chuyển công tác từ nơi khác đến phải có ít nhất 02 năm làm các công việc liên quan đến vị trí dự kiến bổ nhiệm.

Điều 7. Tiêu chuẩn của Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4.

2. Có khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao.

3. Nắm vững các kiến thức về quản lý Nhà nước, về nghiệp vụ chuyên môn thuộc chuyên ngành được phụ trách; có khả năng xây dựng kế hoạch, phương án, đề án quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông.

4. Có thời gian công tác công tác từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố.

5. Đối với người công tác từ nơi khác đến giữ một trong các chức vụ sau: Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin; Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đã được cơ quan có thẩm quyền xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện hoặc đang giữ chức vụ Trưởng các phòng, ban chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố phải có ít nhất 01 năm làm các công việc liên quan đến vị trí dự kiến bổ nhiệm.

Điều 8. Tiêu chuẩn của Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin thuộc UBND các huyện, thành phố

1. Có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4.

2. Có các kiến thức cơ bản về quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành được giao, có năng lực xây dựng phương án, đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khả năng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

3. Có thời gian công tác công tác từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm liên tục tính đến thời điểm bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố.

4. Đối với người công tác từ nơi khác đến đang giữ một trong các chức vụ sau: Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được xét chuyển từ cán bộ cấp xã lên thành công chức cấp huyện hoặc đang là Phó Trưởng các phòng, ban chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện điều động giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Điều 9. Điều khoản chuyển tiếp

Đối với những người đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước khi Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại quyết định này thì phải được đào tạo, bồi dưỡng để đạt điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh về UBND tỉnh để nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2017
Ngày hiệu lực01/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng cấp Phó Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng cấp Phó Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýĐỗ Ngọc An
        Ngày ban hành12/12/2017
        Ngày hiệu lực01/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng cấp Phó Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/2017/QĐ-UBND tiêu chuẩn cấp Trưởng cấp Phó Sở Thông tin Truyền thông Lai Châu

         • 12/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 01/01/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực