Quyết định 75/QĐ-TNN

Quyết định 75/QĐ-TNN năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước do Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 75/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 75/QĐ-TNN

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA PHÒNG PHÁP CHẾ - CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN NƯỚC

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Căn cứ Quyết định số 1035/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước;
Theo đề nghị của Trưởng Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước và Chánh Văn phòng Cục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước là đơn vị thuộc Cục Quản lý tài nguyên nước có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác pháp chế và xây dựng chính sách, pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi quản lý của Cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì lập chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực tài nguyên nước; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp báo cáo sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về tài nguyên nước. Kiểm tra, rà soát về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và chuẩn bị hồ sơ trình Cục trưởng.

3. Chủ trì góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

4. Tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước; hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước.

5. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên nước.

6. Tổ chức trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài nguyên nước.

7. Chủ trì, tổ chức việc kiểm tra và tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về tài nguyên nước.

8. Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về xây dựng pháp luật, chính sách về tài nguyên nước theo sự phân công của Cục trưởng.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước có Trưởng phòng và một số Phó Trưởng phòng.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và điều hành mọi hoạt động của Phòng.

Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/QĐ-TNN ngày 28 tháng 3 năm 2006 của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế.

Trưởng phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước, Chánh Văn phòng Cục và Trưởng các đơn vị thuộc Cục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 4;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng (để báo cáo);
Các Vụ: TCCB, PC;
Lãnh đạo Cục;
Chi ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM Cục;
Lưu: VT, VP.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thái Lai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/QĐ-TNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu75/QĐ-TNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực03/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/QĐ-TNN

Lược đồ Quyết định 75/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 75/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu75/QĐ-TNN
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý tài nguyên nước
        Người kýNguyễn Thái Lai
        Ngày ban hành03/09/2008
        Ngày hiệu lực03/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 75/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 75/QĐ-TNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Pháp chế - Chính sách tài nguyên nước

              • 03/09/2008

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2008

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực