Quyết định 751/QĐ-UBND-HC

Quyết định 751/QĐ-UBND-HC năm 2014 bãi bỏ Quyết định 12/2009/QĐ-UBND về thủ tục và trình tự giải quyết công việc theo cơ chế một cửa thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại Sở Công Thương Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 751/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 12/2009/QĐ-UBND cơ chế một cửa Sở Công Thương Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 751/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2009/QĐ-UBND-HC NGÀY 20/7/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại văn bản số 752/SCT-VP ngày 25 tháng 7 năm 2014 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 603/STP-KSTTHC ngày 15 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi b Quyết đnh s 12/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2009 ca Ủy ban nhân dân Tỉnh v việc ban hành Quy định v th tc và trình t giải quyết công việc theo chế mt ca thuộc lĩnh vc công nghip, thương mại dch v ti Sở Công Thương Đng Tháp.

Lý do: Vic công b th tục hành cnh thuộc thm quyn của Ch tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tnh, Th tng các sở, ban ngành tnh, Chủ tch Ủy ban nhân dân cấp huyện chu tch nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC);
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND-HC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu751/QĐ-UBND-HC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2014
Ngày hiệu lực12/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 751/QĐ-UBND-HC

Lược đồ Quyết định 751/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 12/2009/QĐ-UBND cơ chế một cửa Sở Công Thương Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 751/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 12/2009/QĐ-UBND cơ chế một cửa Sở Công Thương Đồng Tháp
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu751/QĐ-UBND-HC
       Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
       Người kýNguyễn Văn Dương
       Ngày ban hành12/08/2014
       Ngày hiệu lực12/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 751/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 12/2009/QĐ-UBND cơ chế một cửa Sở Công Thương Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 751/QĐ-UBND-HC 2014 bãi bỏ 12/2009/QĐ-UBND cơ chế một cửa Sở Công Thương Đồng Tháp

           • 12/08/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực