Quyết định 753/QĐ-UBND

Quyết định 753/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 753/QĐ-UBND 2015 bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TR
ĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 753/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 03 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ TỈNH SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia;

Căn cứ Chương trình hành động quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giai đoạn 2014 - 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Công văn số 1098/BVHTTDL-DSVH ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020, với những nội dung chính như sau:

1. Tên Đề án: Đề án thực hiện Chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2015 - 2020.

2. Đơn vị xây dựng Đề án: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng.

3. Thời gian thực hiện: năm 2015 - 2020.

4. Địa điểm thực hiện: các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

5. Mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án:

a) Mục tiêu:

- Đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp xã hội, cùng ra sức củng cố, bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Giới thiệu, quảng bá để đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

b) Nhiệm vụ:

- Khảo sát đánh giá thực trạng để có những định hướng phù hợp cho hoạt động Đờn ca tài tử tại địa phương.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc tiệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các gia đình, nhà trường, câu lạc bộ và cộng đồng.

- Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa, truyền dạy, trình diễn,... Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; đưa loại hình nghệ thuật này vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành.

- Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các “bài Tổ”, các tập quán xã hội, các lễ hội liên quan đến Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các hội nghề nghiệp tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Thực hiện chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các nghệ nhân Đờn ca tài tử có nhiều đóng góp xuất sắc trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử.

- Tạo điều kiện để các câu lạc bộ, nghệ nhân Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ giao lưu, trình diễn trong và ngoài tỉnh; tổ chức Liên hoan cấp tỉnh, huyện và tham dự Liên hoan cấp quốc gia.

6. Nội dung thực hiện Đề án: Chia làm 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn 1: Khảo sát kiểm kê di sản Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

- Công việc cụ thể:

+ Khảo sát kiểm kê di sản Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại các địa phương.

+ Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

+ Đánh giá hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong thời gian qua.

+ Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thời gian tiếp theo.

+ Sơ kết giai đoạn 1.

- Thời gian triển khai: năm 2015

- Kinh phí dự kiến: 245.400.000 đồng (hai trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm ngàn đồng).

b) Giai đoạn 2: Đẩy mạnh việc bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

- Công việc cụ thể:

+ Thực hành, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong các gia đình, nhà trường, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thị xã, thành phố, Nhà Văn hóa xã, phường, thị trấn.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động tư liệu hóa, truyền dạy, trình diễn,... đưa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ vào nội dung đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo chuyên ngành.

+ Hỗ trợ cộng đồng phục hồi, lưu truyền các “bài Tổ”, phát hành các ấn phẩm chuyên môn, mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, nhất là ở thiết chế văn hóa cơ sở.

+ Tổ chức các cuộc liên hoan định kỳ cấp tỉnh và huyện; phối hợp các cơ quan truyền thông tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ dưới nhiều hình thức.

+ Thực hiện chính sách đãi ngộ, khen thưởng cho các tập thể, nghệ nhân Đờn ca tài tử có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị loại hình nghệ thuật này.

+ Tổ chức giao lưu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong và ngoài tỉnh; tham dự liên hoan cấp quốc gia (sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa hàng năm được phân bổ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

+ Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án.

- Thời gian triển khai: năm 2015 - 2020.

- Kinh phí dự kiến: 2.816.520.000 đồng (hai tỷ, tám trăm mười sáu triệu, năm trăm hai mươi ngàn đồng).

7. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: Tổng kinh phí thực hiện: 3.061.920.000 đồng (ba tỷ, không trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng), trong đó:

- Nguồn kinh phí xã hội hóa từ sự hỗ trợ của các tập thể, cá nhân: 320.000.000 đồng (ba trăm hai mươi triệu đồng).

- Nguồn ngân sách Nhà nước: 2.741.920.000 đồng (hai tỷ, bảy trăm bốn mươi mốt triệu, chín trăm hai mươi ngàn đồng), bao gồm:

+ Tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương;

+ Kinh phí sự nghiệp văn hóa;

+ Chương trình mục tiêu quốc gia (nếu có);

+ Ngân sách địa phương.

Nội dung chi tiết theo Đề án đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; bố trí kinh phí sự nghiệp văn hóa được giao hàng năm và tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương để tổ chức triển khai thực hiện Đề án.

b) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh đảm bảo cho việc triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

c) Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chương trình giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ dưới nhiều hình thức.

d) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án; xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực; ban hành cơ chế chính sách, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử tại địa phương.

e) Chỉ đạo các thiết chế văn hóa cấp tỉnh; đồng thời phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các thiết chế văn hóa huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị trấn phát động và hỗ trợ cho thành viên câu lạc bộ, những đối tượng yêu thích Nghệ thuật Đờn ca tài tử tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

2. Các sở, ban ngành tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý của cơ quan mình phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ VHTTDL;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VX, TH, HC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 753/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu753/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2015
Ngày hiệu lực03/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 753/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 753/QĐ-UBND 2015 bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 753/QĐ-UBND 2015 bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Sóc Trăng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu753/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýNguyễn Trung Hiếu
        Ngày ban hành03/04/2015
        Ngày hiệu lực03/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 753/QĐ-UBND 2015 bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 753/QĐ-UBND 2015 bảo vệ phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ Sóc Trăng

            • 03/04/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/04/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực