Quyết định 754/QĐ-BHXH

Quyết định 754/QĐ-BHXH năm 2014 sửa đổi Điều 24 Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định 345/QĐ-BHXH do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 754/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi phân cấp quản lý công viên chức Bảo hiểm xã hội theo 345/QĐ-BHXH


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 24 CỦA QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 345/QĐ-BHXH NGÀY 10/4/2013 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 1360/BNV-TL ngày 24/4/2014 của Bộ Nội vụ về việc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong thời gian được lùi thời điểm nghỉ hưu và các trường hợp được kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

“Điều 24. Lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức, viên chức

1. Việc lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 46 của Chính phủ; đối với viên chức thực hiện theo Khoản 2 và Khoản 3 Điều 40 Nghị định số 29 của Chính phủ.

2. Thẩm quyền:

a) Đối với công chức lãnh đạo do Tổng Giám đốc xem xét, quyết định.

b) Đối với viên chức do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, quyết định.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với công chức lãnh đạo:

Trường hợp công chức lãnh đạo được lùi thời điểm nghỉ hưu (không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Ban Tổ chức cán bộ chủ động trình Tổng Giám đốc ra quyết định. Các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu còn lại thực hiện theo quy trình sau:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh lập tờ trình kèm theo các giấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Tổng Giám đốc (qua Ban Tổ chức cán bộ);

- Ban Tổ chức cán bộ thẩm định trình Tổng Giám đốc xem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với công chức lãnh đạo.

Trong thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu, công chức lãnh đạo được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảm nhiệm.

b) Đối với viên chức:

Trường hợp viên chức được lùi thời điểm nghỉ hưu (không quá 1 tháng) do trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán thì Phòng Tổ chức cán bộ chủ động trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ra quyết định. Các trường hợp được lùi thời điểm nghỉ hưu còn lại thực hiện theo quy trình sau:

- Phòng nghiệp vụ hoặc Bảo hiểm xã hội huyện lập tờ trình kèm các giấy tờ, tài liệu liên quan đến điều kiện lùi thời điểm nghỉ hưu gửi Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Phòng Tổ chức cán bộ);

- Phòng Tổ chức cán bộ thẩm định trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, ra quyết định lùi thời điểm nghỉ hưu đối với viên chức.

Trường hợp là viên chức quản lý thì trong thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu được giữ nguyên chức vụ lãnh đạo, quản lý hiện đang đảm nhiệm.

4. Công chức lãnh đạo, viên chức thuộc diện được lùi thời điểm nghỉ hưu nhưng không có nguyện vọng lùi thời điểm nghỉ hưu thì Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, giải quyết nghỉ hưu theo quy định”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Điều 24 của Quy định quản lý và phân cấp quản lý đối với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- HĐQL (để b/c);
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, TCCB (10).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 754/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu754/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2014
Ngày hiệu lực30/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 754/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 754/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi phân cấp quản lý công viên chức Bảo hiểm xã hội theo 345/QĐ-BHXH


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 754/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi phân cấp quản lý công viên chức Bảo hiểm xã hội theo 345/QĐ-BHXH
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu754/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành30/06/2014
       Ngày hiệu lực30/06/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 754/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi phân cấp quản lý công viên chức Bảo hiểm xã hội theo 345/QĐ-BHXH

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 754/QĐ-BHXH 2014 sửa đổi phân cấp quản lý công viên chức Bảo hiểm xã hội theo 345/QĐ-BHXH

           • 30/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực