Quyết định 754/QĐ-BKHĐT

Quyết định 754/QĐ-BKHĐT năm 2017 thành lập Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 754/QĐ-BKHĐT 2017 thành lập Văn phòng đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 754/QĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 7/4/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Văn phòng đổi mới) đặt tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giúp việc cho Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Kinh phí hoạt động của Văn phòng đổi mới do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước chi thường xuyên hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

- Giúp Ban Chỉ đạo trong việc tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Giúp Ban Chỉ đạo điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt.

- Giúp Ban Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

- Giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình công tác, các báo cáo về đổi mới, phát triển kinh tế tập th, hợp tác xã để phục vụ hoạt động và công tác của Ban Chỉ đạo.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Ban Chỉ đạo: Nội dung, chương trình, tài liệu, giấy mời, phòng họp...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng đổi mới gồm:

a) Chánh Văn phòng do Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã kiêm nhiệm, một Phó Chánh Văn phòng thường trực do Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã kiêm nhiệm, một Trưởng phòng chuyên trách và các cán bộ, chuyên viên của Vụ Hợp tác xã làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

b) Các cán bộ kiêm nhiệm khác do các bộ, cơ quan có liên quan cử người đthực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

2. Chánh Văn phòng có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Văn phòng đổi mới.

3. Văn phòng đổi mới được sử dụng bộ máy, biên chế, trụ sở, phương tiện, trang thiết bị và các nguồn lực khác của Vụ Hợp tác xã để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã, Chánh Văn phòng Bộ và Chánh Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Trưởng Ban chỉ đạo ĐMPTKTTTHTX;
- Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo ĐMPTKTTTHTX;
- Các Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo ĐMPTKTTTHTX;
- Các ủy viên Ban chỉ đạo ĐMPTKTTTHTX;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh TP trực thuộc TW;
- Các cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm tham gia Văn phòng đi mới;
- Lưu: VT
, Vụ HTX (Văn phòng đổi mới).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 754/QĐ-BKHĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu754/QĐ-BKHĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2017
Ngày hiệu lực30/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 754/QĐ-BKHĐT

Lược đồ Quyết định 754/QĐ-BKHĐT 2017 thành lập Văn phòng đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 754/QĐ-BKHĐT 2017 thành lập Văn phòng đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu754/QĐ-BKHĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Chí Dũng
        Ngày ban hành30/05/2017
        Ngày hiệu lực30/05/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 754/QĐ-BKHĐT 2017 thành lập Văn phòng đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 754/QĐ-BKHĐT 2017 thành lập Văn phòng đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã

            • 30/05/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực