Quyết định 755/2000/QĐ-TTg

Quyết định 755/2000/QĐ-TTg về việc quản lý và sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã được thay thế bởi Quyết định 695/QĐ-TTg năm 2013 quản lý bố trí cho thuê nhà ở công vụ và được áp dụng kể từ ngày 07/05/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 755/2000/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 755/2000/QĐ-TTg NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2000 VỀ VIỆC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CÔNG VỤ TẠI KHU HOÀNG CẦU Ô CHỢ DỪA, QUẬN ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 06 tháng 8 năm 1 993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Chính phủ;
Theo đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sử dựng các nhà: nhà A, nhà B, nhà C2, C4, C6 tại khu nhà ở Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm khu nhà ở công vụ của Chính phủ (gọi tắt là nhà ở công vụ Hoàng Cầu) để cho thuê làm nơi ở cho các cán bộ được điều động từ địa phương về công tác tại Trung ương thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, có trụ sở đóng tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.

1. Khu nhà ở Hoàng Cầu do Văn phòng Chính phủ quản lý.

2. Cơ quan sử dụng cán bộ được bố trí nhà ở tại nhà công vụ Hoàng Cầu đứng ra làm thủ tục đăng ký, ký kết hợp đồng và nộp tiền nhà hàng tháng tại Cục quản trị I của Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Những cán bộ được bố trí sử dụng nhà ở công vụ Hoàng Cầu:

1. Các cán bộ được điều động từ địa phương về làm việc tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam) có trụ sở tại Hà Nội, để đảm nhiệm các cương vị từ chức vụ có phụ cấp trách nhiệm 1,1 trở lên.

2. Bí thư, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được điều động về làm việc tại các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Trung ương có trụ sở tại Hà Nội (không phụ thuộc chức vụ được giao).

3. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng quyết định.

Điều 4. Văn phòng Chính phủ có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổng hợp các yêu cầu trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định danh sách những cán bộ được bố trí nhà ở công vụ Hoàng Cầu và sắp xếp căn hộ cụ thể cho từng cán bộ ở một mình hoặc có gia đình đi theo.

2. Hướng dẫn và giải quyết các thủ tục đối với các cơ quan có cán bộ được bố trí nhà ở công vụ.

3. Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký và quản lý hộ khẩu theo quy định của pháp luật. Hộ khẩu nhà công vụ là hộ khẩu tập thể, mỗi đối tượng được cấp một hộ khẩu cá nhân.

4. Quản lý khu nhà ở công vụ, bao gồm: thường trực, bảo vệ toàn bộ khu nhà; phân định công năng cụ thể cho những diện tích dùng chung, nhằm đảm bảo phục vụ thuận lợi cho toàn bộ khu nhà (khu vực bảo vệ, khu trực đêm, khu để xe cho các hộ, khu giữ xe cho khách.... )

5. Thường xuyên kiểm tra các hệ thống kỹ thuật: điện, cấp nước, thoát nước, thang máy, hệ thống phòng chữa cháy...; có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các trang thiết bị kỹ thuật toàn bộ ngôi nhà theo yêu cầu về cấp độ, kỹ thuật xây dựng.

6. Hướng dẫn thực hiện và trực tiếp thu tiền nhà hàng tháng theo Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 11 năm 1992 của Thủ tướng Chính phủ về xóa bỏ chế độ bao cấp nhà ở, đưa tiền nhà vào lương.

7. Hướng dẫn các hộ làm thủ tục ký hợp đồng trả tiền sử dụng điện hàng tháng theo quy định hiện hành của ngành điện.

8. Hướng dẫn các hộ làm thủ tục ký hợp đồng trả tiền nước sinh hoạt hàng tháng theo quy định của công ty kinh doanh nước sạch Hà Nội.

9. Dự trù ngân sách để chi trả các khoản phụ trội về điện, nước phục vụ sinh hoạt công cộng, như điện chiếu sáng các khu vực bảo vệ, các hành lang, điện phục vụ thang máy...; nước chênh lệch giữa đồng hồ tổng với đồng hồ các hộ....

10. Đăng ký quỹ nhà ở công vụ với Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của nhà nước.

Điều 5. Trách nhiệm của cán bộ được sử dụng nhà ở công vụ Hoàng Cầu:

1. Chỉ được sử dụng đúng diện tích ghi trong hợp đồng thuê nhà.

2. Chỉ được sử dụng để ở trong thời gian làm việc, không được tự ý sang nhượng, cho thuê, chuyển đổi và sử dụng vào mục đích khác. Khi thôi, không làm việc tại các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội hoặc khi nghỉ hưu thì trả lại nhà để bố trí cho cán bộ khác.

3. Giữ gìn, bảo quản tốt diện tích căn hộ được bố trí ở, diện tích sử dụng chung; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường đô thị, phòng cháy, chữa cháy, trật tự, an ninh, an toàn cho khu nhà.

4. Tài sản riêng của từng hộ gia đình do từng hộ chịu trách nhiệm quản lý.

5. Không được cơi nới, thay đổi thiết kế, cấu trúc xây dựng..., của ngôi nhà. Mọi yêu cầu về sửa chữa, thay đổi chi tiết cho phù hợp với sinh hoạt ăn, ở trong phạm vi căn hộ, đều phải được cơ quan quản lý nhà xem xét, chấp thuận, mới được triển khai.

Điều 6. Bảo dưỡng sửa chữa:

1. Nhà ở công vụ Hoàng Cầu được bảo dưỡng, sửa chữa theo quy định về quy trình quản lý kỹ thuật, cấp hạng nhà quy định. Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa do ngân sách nhà nước bảo đảm, được dự toán trong kinh phí hàng năm của Văn phòng Chính phủ.

2. Các cán bộ được bố trí sử dụng nhà ở công vụ Hoàng Cầu có trách nhiệm tạo thuận lợi cho việc bảo hành, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa toàn bộ ngôi nhà.

3. Trường hợp nhà ở bị hư hỏng, nếu cơ quan quản lý nhà không tiến hành sửa chữa, gây thiệt hại cho những người ở trong ngôi nhà thì cơ quan quản lý phải bồi thường. Các hư hỏng do người sử dụng gây ra thì người đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 8. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và những đối tượng được bố trí ở nhà công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 755/2000/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu755/2000/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2000
Ngày hiệu lực17/08/2000
Ngày công báo22/09/2000
Số công báoSố 35
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 755/2000/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu755/2000/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành17/08/2000
        Ngày hiệu lực17/08/2000
        Ngày công báo22/09/2000
        Số công báoSố 35
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/05/2013
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 755/2000/QĐ-TTg quản lý sử dụng nhà ở công vụ tại khu Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội