Quyết định 755/QĐ-UBND

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre

Nội dung toàn văn Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính trọng tài thương mại Sở Tư pháp Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-BTP ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 510/TTr-STP ngày 17 tháng 4 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung 03 thủ tục hành chính trong lĩnh vực trọng tài thương mại được ban hành theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Kiểm soát TTHC-VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Tư ph
áp (kèm hồ sơ);
- Phòng KSTT, TTPVHCC (kèm hồ sơ);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 755/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Bến Tre)

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung

Số

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Lĩnh vực: Trọng tài thương mại

1

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài.

15 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 17, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

- Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

1.500.000

đồng

- Luật trọng tài thương mại năm 2010;

- Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

- Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính ph sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính ph quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật trọng tài thương mại;

- Thông tư số 12/2012/TT- BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

2

Đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm trọng tài.

10 ngày làm việc kể từ ngày nhn được hồ sơ hợp lệ.

1.000.000

đồng

3

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5.000.000

đồng

2. Danh mục th tục hành chính bị bãi b (do bị sa đi, bổ sung)

STT

Số hồ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ (sửa đổi, bổ sung) thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Trọng tài thương mại

(Ban hành theo Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc công bố 110 thủ tục hành chính được chuẩn hóa, 69 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp).

1

T-BTR-288654-TT

Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài.

Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mi.

2

T-BTR-288655-TT

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài.

3

T-BTR-288660-TT

Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

1. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

- Trình tự thực hiện:

+ Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trkết quả của Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động (nơi đặt trụ sở Trung tâm trọng tài);

+ Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm trọng tài.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 17, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mu số 04/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp);

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu;

+ Bản sao có chứng thực Điều lệ Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày; kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ.

- Cơ quan thực hiện th tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Đối tưng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Trung tâm trọng tài (Mu số 04/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp).

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng) (Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài đã được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật trọng tài thương mại năm 2010;

+ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung được sa đi, bổ sung.

 

Mẫu số 04/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM TRỌNG TÀI

Kính gửi: Sở Tư pháp1………………

Tên Trung tâm trọng tài: …………………………………………………………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……… năm.... tại ……………………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Trung tâm trọng tài:............................................................................................

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có): .........................................................................

2. Trụ sở:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax:……………………… Email: ……………………………….

Website (nếu có):……………………………………………………………………………………

3. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: ………………………………………………………Giới tính:…………………………

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………...

Ngày sinh:……………………….Điện thoại:………………….. Email:……………………………

Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu:……………….do .....................................cấp ngày …....

4. Lĩnh vực hoạt động:.....................................................................................................

Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; chúng tôi cam đoan hoạt động đúng theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Trung tâm.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1. ……………………………………………………………………………………………………….

2. ……………………………………………………………………………………………………….

3. ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài
(Ký và ghi rõ họ, tên)

___________________________

1 Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính Trung tâm trọng tài.

 

2. Thủ tục: Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài

- Trình t thc hin:

1. Trung tâm trọng tài hoàn thiện hồ sơ gửi cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động (nơi đặt trụ sở Chi nhánh của Trung tâm trọng tài).

2. Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài trong thời gian pháp luật quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 17, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mu số 05/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp); .

+ Bản sao có chng thực Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài; trong trường hợp nộp bn sao thì phải kèm theo bản chính để đi chiếu;

+ Bản chính Quyết định thành lập Chi nhánh của Trung tâm trọng tài;

+ Bản chính Quyết định của Trung tâm trọng tài về việc cử Trưởng Chi nhánh

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm trọng tài.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mu số 05/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp).

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) (Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính).

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của Trung tâm trọng tài.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật trọng tài thương mại năm 2010;

+ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

 

Mẫu số 05/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………….

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)……………………………

Giấy phép thành lập số: …………………………………………………………………………..

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại…………………………………….

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:................................................................................................................

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):................................................................................

2. Trụ sở Chi nhánh:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………….Fax: …………………… Email: ………

3. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:………………………….

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:……………………………..

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:……………………..do …………………………………cấp ngày……………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:................................................................................

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

3. Thủ tục: Đăng ký hoạt động Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện:

+ Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký hoạt động gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động (nơi đặt trụ sở Chi nhánh).

+ Sở Tư pháp thẩm tra đủ điều kiện và cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00; chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến:

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp (số 17, đường Cách mạng Tháng 8, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công (số 3, đại lộ Đồng Khởi, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre) khi Trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mẫu số 05/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp);

+ Bản sao có chứng thực Giấy phép thành lập Chi nhánh, trong trường hợp nộp bản sao thì phải kèm theo bản chính để đi chiếu.

- Số lượng hồ : 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp nơi Chi nhánh đặt trụ sở.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm trọng tài/Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (Mu số 05/TP-TTTM ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp).

- Phí, lệ phí: Phí thẩm định: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) (Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính)

- Kết quả thực hiện th tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật trọng tài thương mại năm 2010;

+ Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Nghị định số 124/2018/NĐ-CP ngày 19/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 12/2012/TT-BTP ngày 07/11/2012 của Bộ Tư pháp ban hành một số biểu mẫu về tổ chức và hoạt động trọng tài thương mại;

+ Thông tư số 222/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề trong lĩnh vực hoạt động trọng tài thương mại.

 

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung.

 

Mẫu số 05/TP-TTTM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/TT-BTP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CHI NHÁNH CỦA TRUNG TÂM TRỌNG TÀI/CHI NHÁNH TỔ CHỨC TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: Sở Tư pháp…………………….

Tên Trung tâm trọng tài/Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam:

………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................................................................

Điện thoại:………………………………………. Fax:……………………………………………

Email: …………………………………...............Website: (nếu có)……………………………

Giấy phép thành lập số: ………………………………………………………………………….

Do Bộ Tư pháp cấp ngày……… tháng……….. năm.... tại……………………………………

Đề nghị đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài/ Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên Chi nhánh:................................................................................................................

Tên viết tắt: …………………………………………………………………………………………

Tên giao dịch bằng tiếng Anh (nếu có):................................................................................

2. Trụ sở Chi nhánh:

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………….Fax: …………………… Email: ………

3. Trưởng Chi nhánh:

Họ và tên: …………………………………………………… Giới tính:……………………………

Ngày sinh:…………………….. Điện thoại:……………….. Email:……………………………….

Số hộ chiếu /Chứng minh nhân dân:……………………..do …………………………………cấp ngày……………………………….

4. Lĩnh vực hoạt động của Chi nhánh:................................................................................

Chúng tôi cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động; hoạt động đúng nội dung trong Giấy đăng ký, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Chi nhánh.

Tài liệu gửi kèm bao gồm:

1 …………………………………………………………………………………………………….

2 …………………………………………………………………………………………………….

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày……tháng ….năm…….
Người đại diện theo pháp luật của Trung tâm trọng tài/Trưởng Chi nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
(Ký và ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2019
Ngày hiệu lực22/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính trọng tài thương mại Sở Tư pháp Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính trọng tài thương mại Sở Tư pháp Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu755/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành22/04/2019
        Ngày hiệu lực22/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính trọng tài thương mại Sở Tư pháp Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 755/QĐ-UBND 2019 công bố thủ tục hành chính trọng tài thương mại Sở Tư pháp Bến Tre

            • 22/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực