Quyết định 755/QĐ-UBND

Quyết định 755/QĐ-UBND năm 2015 về Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 755/QĐ-UBND cấp quản lý sử dụng thẻ phủ sóng wifi miễn phí Bắc Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 755/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ THUỘC ĐỀ ÁN PHỦ SÓNG WIFI MIỄN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án “Phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT ngày 16/6/2015 về việc đề nghị ban hành Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh; ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cấp, quản lý và sử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố Bắc Ninh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông; Viễn thông Bắc Ninh; các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin & Truyền thông (b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu VT, XDCB, KTTH, VX, LĐVP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ THUỘC ĐỀ ÁN PHỦ SÓNG WIFI MIỄN PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định số:755 /QĐ-UBND ngày 13/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ thuộc Đề án phủ sóng Wifi miễn phí trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh.

Quy định này áp dụng đối với các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tương đương; các cơ quan, đơn vị của thành phố Bắc Ninh; các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Các đoàn khách thuộc các cơ quan ở Trung ương và các địa phương đến công tác tại tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Nguyên tắc cấp, quản lý và sử dụng thẻ

Việc cấp thẻ phải đảm bảo đúng đối tượng, thành phần tương ứng với từng tiêu chuẩn chức danh cụ thể; các cơ quan, tổ chức và cá nhân quản lý và sử dụng thẻ đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Quy định tiêu chuẩn, định mức cấp thẻ

1. Tiêu chuẩn, định mức cấp thẻ như sau:

a. Đối với các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh được cấp thẻ có giá trị là 300.000 đồng/tháng.

b. Đối với lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và tương đương; các đồng chí là ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND thành phố Bắc Ninh được cấp thẻ có giá trị là 200.000 đồng/tháng.

c. Đối với Trưởng các phòng và tương đương thuộc các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Trưởng các phòng, các ban và tương đương thuộc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh được cấp thẻ có giá trị là 100.000 đồng/tháng.

Ngoài những đối tượng được cấp thẻ nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế có phương án dự phòng thẻ để cấp cho các đoàn khách thuộc quan ở Trung ương và các địa phương đến công tác tại Bắc Ninh. các cơ

2. Mỗi cán bộ, công chức được cấp 01 thẻ theo chức danh cao nhất.

3. Trường hợp đã cấp thẻ cho các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng còn thừa thì phải lưu giữ, quản lý để sử dụng vào đợt tiếp theo.

Chương II

CẤP VÀ THU HỒI THẺ

Điều 4. Cấp thẻ

1. Cấp thẻ lần đầu

Lần đầu thẻ sẽ được cấp cho các cơ quan, đơn vị theo phương thức cấp trực tiếp thẻ đồng thời cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) để đăng nhập vào hệ thống Wifi.

Việc cấp thẻ thực hiện theo tháng, mỗi tháng cấp 01 lần vào đầu tháng. Tùy theo tình hình thực tế có thể thay đổi phương pháp cấp đảm bảo thuận tiện cho việc quản lý và sử dụng thẻ.

2. Cấp thẻ các lần tiếp theo

Việc cấp thẻ từ lần thứ hai trở đi được thực hiện theo phương thức kích hoạt tài khoản của người sử dụng (bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu) tương ứng với tiêu chuẩn, định mức quy định tại Khoản 1, Điều 3 Quy định này, không cấp thẻ trực tiếp cho người sử dụng.

Điều 5. Thẩm quyền, trình tự cấp thẻ

1.Thẩm quyền cấp thẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối cấp thẻ cho các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 Quy định này.

2. Trình tự cấp thẻ

Các cơ quan, đơn vị tại Điều 1 Quy định này có nhu cầu sử dụng thẻ để truy cập Internet qua hệ thống Wifi Thành phố Bắc Ninh lập danh sách cán bộ, công chức, viên chức và gửi cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Khi có thay đổi về đối tượng được cấp thẻ, có văn bản kịp thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông để Sở tổng hợp, điều chỉnh.

Điều 6. Thời hạn sử dụng thẻ

Thời hạn sử dụng thẻ là 01 năm kể từ ngày cấp. Nếu không sử dụng hết thì sẽ chuyển sang năm sau sử dụng tiếp và được cộng dồn vào năm sau.

Điều 7. Các trường hợp bị thu hồi thẻ, thẩm quyền, trình tự thu hồi thẻ

1. Thẻ bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng thẻ vi phạm các hành vi bị cấm quy định tại Khoản c, Điều 9 Quy định này.

b) Thẻ hết thời hạn sử dụng hoặc đề án tạm dừng.

c) Người có thẻ chuyển công tác đến cơ quan khác không thuộc phạm vi tại Điều 1 Quy định này; người bị đình chỉ công tác, bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm quyền thu hồi thẻ

Cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ đã cấp.

3. Trình tự thu hồi thẻ

a) Khi phát hiện các trường hợp phải thu hồi thẻ theo quy định tại Khoản 1 Điều này, cơ quan có thẩm quyền thu hồi thẻ tiến hành thu hồi thẻ và hủy tài khoản đã được cấp.

b) Các cơ quan, đơn vị quy định tại Điều 1 có các cá nhân sử dụng thẻ thuộc đối tượng được quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều này cần thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền cấp thẻ để tiến hành thu hồi và hủy tài khoản đã cấp.

Chương III

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ

Điều 8. Quản lý thẻ

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý chung việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ. Viễn thông Bắc Ninh chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý danh sách đề nghị cấp, thu hồi thẻ; kiểm tra, giám sát kỹ thuật việc sử dụng thẻ.

Điều 9. Sử dụng thẻ

a) Thẻ phải được sử dụng đúng mục đích.

b) Người sử dụng thẻ có trách nhiệm bảo quản thẻ và tài khoản truy cập; trong trường hợp mất thẻ hoặc quên tài khoản truy cập phải thông báo cho cơ quan đầu mối có thẩm quyền cấp thẻ.

c) Nghiêm cấm các hành vi sau:

- Cho người khác mượn thẻ (tài khoản truy cập) để thực hiện các hành vi trái với quy định của pháp luật.

- Sử dụng thẻ không đúng mục đích hoặc để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Căn cứ Quy định này, các Sở, ban, ngành tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, sửa đổi và bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu755/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 755/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 755/QĐ-UBND cấp quản lý sử dụng thẻ phủ sóng wifi miễn phí Bắc Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 755/QĐ-UBND cấp quản lý sử dụng thẻ phủ sóng wifi miễn phí Bắc Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu755/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 755/QĐ-UBND cấp quản lý sử dụng thẻ phủ sóng wifi miễn phí Bắc Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 755/QĐ-UBND cấp quản lý sử dụng thẻ phủ sóng wifi miễn phí Bắc Ninh 2015

            • 13/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực