Quyết định 756/QĐ-UBND

Quyết định 756/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 756/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành y tế Bắc Ninh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 756/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 13 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH Y TẾ
TỈNH BẮC NINH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC, Bộ Tư pháp (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Đài PT-TH, Báo Bắc Ninh (để tuyên truyền);
- Lưu: VT, NC, CVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, SỬA ĐỔI BỔ SUNG, HỦY BỎ THUỘC THẨM QUYỀNGIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH Y TẾ TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 756/QĐ-UBND./QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

PHẦN A: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ

1. Lĩnh vực khám chữa bệnh:

1.1. Thủ tục áp dụng tại cấp tỉnh: (01 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính hủy bỏ

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe làm hồ sơ dự tuyển, khi tuyển dụng và khám sức khỏe theo yêu cầu.

Thông tư 13/2007 TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khám sức khỏe đã hết hiệu lực

2. Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

2.1. Thủ tục áp dụng tại cấp huyện (01 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính hủy bỏ

Ghi chú

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm

Trùng với thủ tục số 4 lĩnh vực ATVSTP trang 342 được công bố trong Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

3. Lĩnh vực Dược- Mỹ phẩm

3.1. Thủ tục áp dụng tại cấp tỉnh (01 thủ tục)

STT

Tên thủ tục hành chính hủy bỏ

Ghi chú

1

Duyệt dự trù mua thành phẩm thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất dung làm thuốc cho các cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc, cơ sở y tế, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo chuyên ngành Y – dược, trung tâm cai nghiện.

Thông tư 10/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện và Thông tư 11/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 04 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc hết hiệu lực

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu756/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2015
Ngày hiệu lực13/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 756/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 756/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành y tế Bắc Ninh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 756/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành y tế Bắc Ninh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu756/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tử Quỳnh
        Ngày ban hành13/07/2015
        Ngày hiệu lực13/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 756/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành y tế Bắc Ninh 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 756/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết ngành y tế Bắc Ninh 2015

            • 13/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực