Quyết định 758/QĐ-UBND

Quyết định 758/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Quyết định 758/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở y tế Vĩnh Long 2012


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 758/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 499/TTr-SYT ngày 23 tháng 4 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính mới ban hành và 05 (năm) thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long (kèm theo phụ lục I,II).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế:

- Niêm yết đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở.

- Tổ chức thực hiện đúng các nội dung thủ tục hành chính được công bố kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh (để chỉ đạo);
- Các CQ TW trên địa bàn tỉnh (để thực hiện);
- LĐVP UBND tỉnh (để theo dõi);
- Phòng: KSTTHC; VH-XH (để tổng hợp);
- Lưu: VT, 1.22.05.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VĨNH LONG

PHẤN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VĨNH LONG

Số TT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Dược - Mỹ phẩm

1

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

 

PHỤ LỤC II

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ VĨNH LONG

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH VĨNH LONG

STT

Tên thủ tục hành chính

Số hồ sơ của thủ tục hành chính

Quyết định đã công bố

Lý do thay thế

Nội dung thay thế

LĨNH VỰC DƯỢC- MỸ PHẨM

 

1

Cấp giấy chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn « Thực hành tốt nhà thuốc »

T-VLG-035140-TT

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Do văn bản mới thay thế văn bản cũ:

- Thông tư số 46/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc)

Thay thế:

- Quyết định số 11/2007/QĐ-BYT ngày 24/11/2007 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “ Thực hành tốt nhà thuốc”.

1. Thành phần hồ sơ (có 02 trường hợp): hồ sơ đăng ký kiểm tra và kiểm tra lại (Theo thủ tục đã công bố, chỉ có 01 trường hợp là đăng ký kiểm tra)

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 25 ngày (Theo thủ tục đã công bố là 30 ngày)

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tùy theo hồ sơ đăng ký kiểm tra hoặc kiểm tra lại

2

 

Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc”

T-VLG-035148-TT

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Do văn bản mới thay thế văn bản cũ:

- Thông tư số 48/2011/TT-BYT ngày 21/12/2011 của Bộ Y tế Ban hành nguyên tắc Thực hành tốt phân phối thuốc.

Thay thế:

- Quyết định số 12/2007/QĐ-BYT ngày 24/11/2007 của Bộ Y tế về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “ Thực hành tốt phân phối thuốc”.

 

1. Thành phần hồ sơ (có 03 trường hợp): đăng ký kiểm tra lần đầu, đăng ký tái kiểm tra hoặc trường hợp thay đổi/ bổ sung (Theo thủ tục đã công bố, chỉ có 01 trường hợp là đăng ký kiểm tra)

2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 25 ngày (Theo thủ tục đã công bố là 30 ngày)

3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai tùy theo hồ sơ đăng ký kiểm tra lần đầu hoặc tái kiểm tra hoặc trường hợp thay đổi/ bổ sung

3

Phiếu Tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm

T-VLG-035793-TT

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Do văn bản mới thay thế văn bản cũ:

- Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế Quy định quản lý mỹ phẩm.

Thay thế:

- Quyết định số 48/2007/QĐ-BYT ngày 31/12/2007 của Bộ Y Tế về việc Ban hành quy chế quản lý mỹ phẩm.

1. Thành phần hồ sơ: 06 thành phần (Theo thủ tục đã công bố là 03 thành phần)

2. Thời hạn giải quyết: từ 10 ngày

( Theo thủ tục đã công bố là 15 ngày)

3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai áp dụng theo thông tư 06 (Thủ tục đã ban hành, mẫu đơn mẫu tờ khai theo Thông tư 48)

4

Xét duyệt dự trù thuốc gây nghiện

T-VLG-035805-TT

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Do văn bản mới thay thế văn bản cũ:

- Thông tư số 10/2010/TT-BYT, ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện.

Thay thế:

- Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 9/7/1999 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện, Danh mục thuốc gây nghiện và Danh mục thuốc gây nghiện ở dạng phối hợp.

- Quyết định số 1442/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc gây nghiện ban hành kèm theo Quyết định số 2033/1999/QĐ-BYT ngày 9/7/1999 của Bộ Y tế.

1. Thời hạn giải quyết: 7 ngày (Theo thủ tục đã ban hành là 15 ngày)

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai áp dụng theo thông tư số 10(Thủ tục đã ban hành, mẫu đơn mẫu tờ khai theo Quyết định số 1442/2002/QĐ-BYT )

 

 

5

Xét duyệt dự trù mua thuốc Hướng Tâm Thần

T-VLG-035810-TT

Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

Do văn bản mới thay thế văn bản cũ:

-Thông tư số 11/2010/TT-BYT, ngày 29/4/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn các hoạt động liên quan đến thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Thay thế:

- Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tâm thần , tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần , tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp.

- Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25/4/2002 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ Y tế.

- Quyết định số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09/01/2004 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số chất vào Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất của Quy chế Quản lý thuốc hướng tâm thần ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1. Thời hạn giải quyết: 7 ngày (Theo thủ tục đã ban hành là 15 ngày)

2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai áp dụng theo thông tư số 11(Thủ tục đã ban hành, mẫu đơn mẫu tờ khai theo Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT )

 

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 758/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu758/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2012
Ngày hiệu lực15/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 758/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 758/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở y tế Vĩnh Long 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 758/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở y tế Vĩnh Long 2012
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu758/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýTrương Văn Sáu
        Ngày ban hành15/05/2012
        Ngày hiệu lực15/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 758/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở y tế Vĩnh Long 2012

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 758/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính của sở y tế Vĩnh Long 2012

            • 15/05/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực