Quyết định 759/QĐ-BTNMT

Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Kỹ thuật thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nội dung toàn văn Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập BCĐ Tổ Kỹ thuật hải quan một cửa Bộ tài nguyên


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 759/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ KỸ THUẬT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Căn cứ Công văn số 35/TB-VPCP ngày 08 tháng 02 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Kỹ thuật thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm các thành viên có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo

1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ quy định tại Điều 2 Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

2. Chỉ đạo xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các quy định liên quan đến thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và cổng thông tin một cửa quốc gia.

3. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ để thí điểm triển khai thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia trong phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Chỉ đạo việc phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thí điểm triển khai cơ chế hải quan một cửa quốc gia và cổng thông tin một cửa quốc gia.

Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ Kỹ thuật

1. Tổ Kỹ thuật là tổ chức giúp việc Ban Chỉ đạo; là đầu mối giúp Ban Chỉ đạo liên hệ, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ thực hiện các nhiệm vụ thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

2. Nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với Ban chỉ đạo việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thí điểm thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Tài nguyên và Môi trường và cổng thông tin một cửa quốc gia.

3. Chủ trì xây dựng, trình Ban Chỉ đạo kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo phân công của Ban Chỉ đạo.

5. Chuẩn bị tài liệu và các nội dung khác phục vụ các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có công chức tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Kỹ thuật có trách nhiệm phân công công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Kỹ thuật làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

3. Trường hợp cần bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Kỹ thuật, Trưởng Ban Chỉ đạo hoặc Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Ban Chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa SEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia;
- Bộ Tài chính;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, TCCB.G60.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Quang

 

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM
CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường )

1. Ông Nguyễn Linh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trưởng ban.

2. Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Phó Trưởng ban thường trực.

3. Ông Phan Tuấn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Ủy viên.

5. Ông Phạm Trung Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ủy viên.

7. Ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

8. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Ủy viên.

9. Ông Đỗ Cảnh Dương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên.

10. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Ủy viên./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ KỸ THUÂT THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM CƠ CHẾ HẢI QUAN MỘT CỬA QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 759/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường )

1. Ông Nguyễn Hữu Chính, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổ trưởng.

2. Ông Phan Tuấn Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Phó Tổ trưởng.

3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Tổng cục Môi trường, Phó Tổ trưởng.

4. Ông Hoàng Mạnh Hòa, Trưởng phòng, Phòng Giám sát phát thải khí nhà kính và Kinh tế cacbon thấp, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Phó Tổ trưởng.

5. Ông Nguyễn Tiến Phương, Chuyên viên, Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả, Vụ Khoán sản, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Phó Tổ trưởng.

6. Bà Nguyễn Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng, Phòng Tổng hợp, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên.

7. Bà Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng, Phòng Xây dựng pháp luật và Kiểm soát thủ hành chính, Vụ Pháp chế, thành viên.

8. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chuyên viên, Phòng Tổ chức, biên chế và cải cách hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, thành viên.

9. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc, Trung tâm Tin học, Văn phòng Tổng cục Môi trường, thành viên.

10. Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng, Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, thành viên.

11. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng, Phòng Giám sát phát thải khí nhà kính và Kinh tế cacbon thấp, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, thành viên.

12. Ông Phạm Đức Dương, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, thành viên.

13. Ông Lê Hồng Văn, Trưởng phòng, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin, thành viên thư ký./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 759/QĐ-BTNMT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu759/QĐ-BTNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 759/QĐ-BTNMT

Lược đồ Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập BCĐ Tổ Kỹ thuật hải quan một cửa Bộ tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập BCĐ Tổ Kỹ thuật hải quan một cửa Bộ tài nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu759/QĐ-BTNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài nguyên và Môi trường
        Người kýNguyễn Minh Quang
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập BCĐ Tổ Kỹ thuật hải quan một cửa Bộ tài nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 759/QĐ-BTNMT năm 2014 thành lập BCĐ Tổ Kỹ thuật hải quan một cửa Bộ tài nguyên

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực