Quyết định 76/2015/QĐ-UBND

Quyết định 76/2015/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho quả thanh long Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2015/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Nghị định số 67/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2009 về sửa đổi một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1125/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” đối với sản phẩm quả thanh long.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Cục Sở hữu trí tuệ- Bộ KHCN;
- Cục Kiểm tra văn bản-BTP;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, KTN, NCPC, VXDL. Việt

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15 tháng 11 năm 2006.

Những nội dung về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long không nêu trong Quy chế này thì áp dụng theo Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài và các chủ thể khác theo quy định của pháp luật dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân), các cơ quan quản lý nhà nước có các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long là dấu hiệu dùng để chỉ quả thanh long có nguồn gốc xuất xứ từ vùng lãnh thổ chỉ dẫn địa lý đã được Cục Sở hữu trí tuệ đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa (theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15 tháng 11 năm 2006).

2. Trao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý : Là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý quy định trong quy chế này cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quả thanh long.

3. Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long là việc thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Gắn Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, biển hiệu kinh doanh, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh quả thanh long;

b) Lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tích trữ để bán quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

4. Tem chỉ dẫn địa lý: Là tem có tên Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” được gắn trên đơn vị sản phẩm (quả thanh long hoặc trên bao bì đựng quả thanh long) và chỉ sử dụng một lần cho từng đơn vị sản phẩm đủ điều kiện mang chỉ dẫn địa lý.

5. Lô gô (biểu tượng) Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long là phần chữ và phần hình quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế này.

6. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (SXKD) quả thanh long là tổ chức, cá nhân thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ quả thanh long hoặc cung ứng dịch vụ liên quan đến thương mại đối với quả thanh long nhằm mục đích sinh lợi.

7. Tổ chức tập thể bao gồm hợp tác xã, Liên hiệp các hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất thanh long, trang trại thanh long, các tổ chức được thành lập hợp pháp khác như Hội, Chi hội của những nhà sản xuất, kinh doanh quả thanh long.

8. Sản xuất, kinh doanh theo GAP (Good Agricultural Practices) là việc sản xuất, kinh doanh quả thanh long thực hiện theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn (như: GLOBAL - GAP, ASEAN GAP, EUREP- GAP, VietGAP...).

9. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận là tổ chức nghề nghiệp của những người sản xuất, kinh doanh quả thanh long trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản. Với mục đích liên kết, hợp tác, hỗ trợ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh quả thanh long, nhằm sản xuất kinh doanh của các hội viên có hiệu quả; đại diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

10. Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do tổ chức tập thể được thành lập để sản xuất, kinh doanh quả thanh long mang chỉ dẫn địa lý xây dựng và được toàn thể các thành viên trong tổ chức thống nhất, nhằm đảm bảo các thành viên của tổ chức thực hiện tốt các quy định về sử dụng chỉ dẫn địa lý do cơ quan quản lý nhà nước ban hành; bảo vệ uy tín của tổ chức tập thể, quyền lợi của các thành viên; duy trì và phát triển danh tiếng, chất lượng quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” do tổ chức, các thành viên của tổ chức sản xuất, kinh doanh.

Chương II

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG

Điều 4. Phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long

1. Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

Là tổ chức được UBND tỉnh Bình Thuận trao quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long:

a) Thực hiện việc cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện sử dụng; xem xét chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Quy chế này;

b) Quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quả thanh long sử dụng tem, nhãn hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” trong hoạt động thương mại;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, địa phương liên quan giám sát quy trình sản xuất sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý của các hội viên thuộc Hiệp hội, đảm bảo việc tuân thủ của các hội viên Hiệp hội trong việc sử dụng chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể có mang logo chỉ dẫn địa lý và địa danh “Bình Thuận”;

d) Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, khai thác thị trường, xây dựng kênh tiêu thụ quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” của hội viên thuộc Hiệp hội;

e) Thực hiện quyền tự bảo vệ của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý:

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền, ảnh hưởng xấu tới uy tín, danh tiếng của Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long: Yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi, cải chính công khai, bồi thường thiệt hại; yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan; khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và các hội viên Hiệp hội.

2. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản phục vụ quản lý, sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long;

b) Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long;

c) Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đào tạo, tập huấn và phổ biến các quy định của pháp luật về sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý cho cán bộ quản lý thuộc các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận; hướng dẫn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh khai thác và phát triển giá trị thương mại của Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” trong sản xuất kinh doanh quả thanh long;

d) Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra tính đặc thù về chất lượng của quả thanh long mang chỉ dẫn địa lý, và tình hình tuân thủ Quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long, của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

đ) Xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Giao nhiệm vụ và chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng kiểm soát chất lượng quả thanh long mang chỉ dẫn địa lý ‘Bình Thuận”. Đơn vị kiểm soát chất lượng có chức năng:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan kiểm soát việc tuân thủ các điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh quả thanh long mang chỉ dẫn địa lý nhưng không tham gia Hiệp hội thanh long Bình Thuận hoặc các tổ chức tập thể của những nhà sản xuất kinh doanh quả thanh long;

b) Thẩm định hồ sơ theo đề nghị của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận về điều kiện, năng lực sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Quy chế này; Phối hợp với Hiệp hội thanh long Bình Thuận xem xét các trường hợp đề nghị hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý, theo quy định tại Điều 13 Quy chế này;

c) Kiểm tra, đánh giá, xác nhận thanh long đủ điều kiện mang Chỉ dẫn địa lý;

d) Kiểm soát chất lượng thanh long mang Chỉ dẫn địa lý trong sản xuất, lưu thông tiêu thụ trên thị trường;

đ) Hướng dẫn điều kiện kỹ thuật bắt buộc trong sản xuất, bảo quản quả thanh long mang chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh nhằm giữ tính đặc thù và chất lượng của thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

4. Sở Công thương:

a) Chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, các doanh nghiệp khai thác thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu cho thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

b) Chủ trì tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá; xúc tiến thương mại, giới thiệu thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” ra các thị trường nội địa, thị trường nước ngoài;

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long theo quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông:

Thực hiện các hoạt động nhằm phát hiện và xử lý các hành vi đăng ký, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ nhằm chiếm giữ tên miền, lợi dụng hoặc làm thiệt hại đến uy tín, danh tiếng của chỉ dẫn địa lý thanh long Bình Thuận.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố trong vùng mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long:

a) Tổ chức các hoạt động quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long tại địa bàn; thực hiện chức năng thực thi bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý được bảo hộ theo quy định của pháp luật;

b) Cử cán bộ tham gia cùng với các sở, ngành, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát sử dụng Chỉ dẫn địa lý theo yêu cầu kế hoạch kiểm tra, kiểm soát của các sở, ngành, hiệp hội có chức năng kiểm tra, kiểm soát quy định tại Quy chế này;

c) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến và giám sát việc tuân thủ quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thanh long trên địa bàn.

7. Các cơ quan thực thi quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận:

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Chi cục Quản lý thị trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, phối hợp tiến hành kiểm tra, kiểm soát phát hiện và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

8. Tổ chức tập thể của các nhà sản xuất, kinh doanh quả thanh long trên địa bàn tỉnh:

a) Được quyền đứng tên là chủ thể đại diện các thành viên của tổ chức để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý;

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế nội bộ quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long của tổ chức và các thành viên trong tổ chức theo nội dung quy định tại Điều 15 Quy chế này;

c) Tổ chức áp dụng những thành tựu khoa học - công nghệ trong sản xuất, chế biến, đóng gói và duy trì tính đặc thù, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm quả thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”.

d) Phát hiện các hành vi vi phạm, xâm phạm và báo cáo, phối hợp với Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Chỉ dẫn địa lý.

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

1. Quyền lợi:

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định tại Quy chế này, được sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, đồng thời:

a) Được gắn logo chỉ dẫn địa lý (mẫu logo tại Phụ lục 2 Quy chế này) lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh quả thanh long; lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tích trữ để bán thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

b) Được tham gia các chương trình tập huấn, đào tạo về quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý và hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển danh tiếng cho thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”;

c) Được hưởng các chính sách hiện hành của Nhà nước về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, hỗ trợ sử dụng và phát triển sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

2. Trách nhiệm:

a) Lưu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu;

b) Thực hiện nghiêm túc các quy trình sản xuất bắt buộc; sản xuất theo GAP; đảm bảo chất lượng, tính đặc thù của thanh long mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”; đảm bảo yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm khi đưa sản phẩm ra thị trường;

c) Sử dụng Chỉ dẫn địa lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Không được chuyển giao quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long cho tổ chức, cá nhân khác;

d) Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ban hành; thường xuyên tự kiểm soát, giám sát việc sử dụng chỉ dẫn địa lý trong nội bộ của tổ chức, đơn vị;

đ) Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra, kiểm soát và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin, tài liệu, báo cáo đã cung cấp.

Điều 6. Nguồn kinh phí quản lý và phát triển Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long

Được sử dụng từ các nguồn sau đây:

1. Kinh phí sự nghiệp các ngành có cơ quan, đơn vị được phân công trách nhiệm quản lý Chỉ dẫn địa lý quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.

3. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

4. Hàng năm các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quản lý Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long:

a) Đối với các hoạt động sử dụng kinh phí sự nghiệp các ngành, được bố trí trong dự toán chi kinh phí sự nghiệp ngành phân bổ về cơ quan, đơn vị;

b) Đối với các nội dung chi từ sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh, được bố trí trong Chương trình Hỗ trợ Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh; trong các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ (nếu có), hoặc trong dự toán kinh phí quản lý sở hữu trí tuệ hàng năm.

Chương III

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, CHẤM DỨT, HỦY BỎ HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG

Điều 7. Điều kiện để quả thanh long được mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”

Đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Tổ chức, cá nhân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý còn hiệu lực.

2. Quả thanh long đưa ra thị trường được sản xuất trong vùng đăng bạ Chỉ dẫn địa lý, có chất lượng đáp ứng điều kiện bảo hộ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, về ngoại quan đạt tiêu chuẩn loại đặc biệt, hạng 1, hạng 2 của Tiêu chuẩn Việt Nam đối với quả thanh long tươi (TCVN 7523: 2014).

Điều 8. Hồ sơ yêu cầu cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

1. Hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, gồm:

a) Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo mẫu (Phụ lục 01- mẫu 01).

b) Bản sao Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh thanh long theo GAP còn hiệu lực, hoặc bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm còn hiệu lực (đối với đơn vị đóng gói kinh doanh tiêu thụ quả thanh long).

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là đơn vị hoạt động thương mại) hoặc các tài liệu chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp.

d) Trường hợp chủ thể nộp đơn là tổ chức tập thể, trong hồ sơ phải có thêm:

- Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long (nội dung quy định tại Điều 15 Quy chế này);

- Danh sách các thành viên đăng ký sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long có chữ ký của từng thành viên.

đ) Nếu tổ chức, cá nhân chỉ hoạt động thương mại, không tổ chức sản xuất thì trong hồ sơ phải có văn bản liên kết hoặc hợp đồng thu mua thanh long với các tổ chức, cá nhân sản xuất thanh long đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

Hồ sơ được lập thành 02 bộ (01 bộ gốc và 01 bộ phô tô), nộp về Văn phòng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận.

2. Hồ sơ yêu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, gồm:

a) 01 bản tờ khai ghi đầy đủ nội dung yêu cầu cấp đổi, hoặc cấp lại theo mẫu (Phụ lục 01 – mẫu 02);

b) Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long đã được cấp cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp đổi (trường hợp cấp lại do bị mất, thất lạc thì không yêu cầu bản gốc giấy chứng nhận đã cấp).

3. Hồ sơ yêu cầu cấp gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý:

a) Tờ khai yêu cầu gia hạn theo mẫu (Phụ lục 01- mẫu 03);

b) 01 bản sao Giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP còn hiệu lực. Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a khoản 3 Điều 13 Quy chế này (thời hạn nộp được xác định dựa trên dấu bưu điện đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện), thì thành phần hồ sơ nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 9. Tiêu chí đánh giá về điều kiện, năng lực sử dụng Chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quả thanh long

Đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

1. Nộp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

2. Đối với đơn vị sản xuất: Vườn thanh long được sản xuất tuân thủ theo GAP và thuộc trong vùng đăng bạ chỉ dẫn địa lý.

3. Đối với đơn vị kinh doanh thương mại: quả thanh long phải có nguồn gốc được sản xuất từ vườn của các đơn vị sản xuất thanh long đã được cấp quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. Nhà đóng gói đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với đơn vị đóng gói kinh doanh tiêu thụ quả thanh long).

4. Có năng lực tổ chức quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên (nếu là tổ chức tập thể).

Điều 10. Hiệu lực và gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý theo mẫu quy định (Phụ lục 3 - mẫu 01).

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ký quyết định cấp và được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn 5 năm kể từ ngày ký quyết định gia hạn.

Điều 11. Chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau đây:

1. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý có văn bản thông báo từ bỏ quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý "Bình Thuận" dùng cho quả thanh long gửi đến Hiệp hội Thanh long Bình Thuận;

2. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý không còn tồn tại hoặc không còn hoạt động sản xuất, kinh doanh quả thanh long;

3. Đơn vị được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý là tổ chức tập thể mà không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc sử dụng Chỉ dẫn địa lý của các thành viên;

4. Tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP.

Điều 12. Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý bị hủy bỏ hiệu lực khi tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế này.

Điều 13. Trình tự thủ tục cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn hiệu lực, chấm dứt hiệu lực, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

1. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế này, trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Văn phòng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận.

Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phải thẩm định và chuyển 01 bộ hồ sơ (bộ phô tô) kèm theo công văn đề nghị thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận bản phô tô hồ sơ hợp lệ và công văn đề nghị thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thẩm định điều kiện, năng lực sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và có văn bản trả lời kết quả thẩm định cho Văn phòng Hiệp hội thanh long Bình Thuận.

Trong thời hạn 08 (tám) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trả lời kết quả thẩm định điều kiện, năng lực sử dụng Chỉ dẫn địa lý từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phải cấp hoặc thông báo bằng văn bản từ chối cấp (nêu rõ lý do từ chối cấp) Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ.

2. Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý:

a) Trong thời hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý còn hiệu lực, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin về địa chỉ, tên tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng, hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị rách nát, hoen ố không còn đọc rõ thông tin, điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý vẫn đảm bảo theo quy định, tổ chức, cá nhân có quyền nộp hồ sơ yêu cầu cấp đổi. Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được cấp bị mất, bị thất lạc, điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý vẫn đảm bảo theo quy định, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cấp lại.

Hồ sơ yêu cầu cấp đổi, cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này, được nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Văn phòng Hiệp Hội thanh long Bình Thuận.

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hiệp Hội thanh long Bình Thuận xem xét các thông tin cần cấp đổi, cấp lại so với điều kiện quy định tại điểm a khoản này, ra quyết định cấp đổi, cấp lại hoặc thông báo từ chối cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân.

3. Gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý:

a) Để gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trước khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu gia hạn theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế này, trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Hiệp Hội thanh long Bình Thuận.

b) Trong thời hạn 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phải thẩm định ban đầu và chuyển 01 bộ hồ sơ (bản phô tô) kèm theo công văn đề nghị thẩm định điều kiện sử dụng chỉ dẫn địa lý về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và văn bản đề nghị của Hiệp Hội Thanh long Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đánh giá điều kiện sử dụng Chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân và gửi văn bản kết quả thẩm định xác nhận tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, hoặc không đủ điều kiện (có nêu rõ lý do) để được gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa

lý, đến Văn phòng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận. Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý gia hạn cho tổ chức, cá nhân yêu cầu gia hạn hoặc gửi văn bản từ chối gia hạn cho tổ chức, cá nhân đó biết.

c) Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn thời hạn quy định tại điểm a khoản này, thì thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết, trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ thực hiện như quy định đối với cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý (đối với hồ sơ nộp qua đường bưu điện, dấu bưu điện được xem là ngày nộp hồ sơ).

4. Trình tự, thủ tục chấm dứt, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý:

a) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức, cá nhân từ bỏ quyền sử dụng hoặc văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận xem xét hoặc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, ban hành quyết định chấm dứt hiệu lực, hoặc ra thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó.

b) Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày có đủ chứng cứ tổ chức, cá nhân có hành vi, mức độ vi phạm quy chế quy định tại khoản 2 Điều 17 Quy chế này, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận phải ban hành quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp cho tổ chức, cá nhân đó.

c) Quyết định chấm dứt hiệu lực hoặc hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và gửi đến các cơ quan liên quan.

d) Trường hợp tổ chức, cá nhân không còn được chứng nhận sản xuất, kinh doanh quả thanh long theo GAP thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân đó tự động bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh theo GAP, mà không cần phải thực hiện thủ tục để chấm dứt hoặc phục hồi hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã được cấp.

Điều 14. Sổ đăng ký quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý

Sổ đăng ký quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do Hiệp hội Thanh long Bình Thuận lập và lưu giữ theo mẫu 2 (phụ lục 03), là tài liệu ghi nhận các tổ chức, cá nhân đăng ký, được cấp, cấp đổi, cấp lại, gia hạn quyền sử

dụng Chỉ dẫn địa lý, hủy bỏ hiệu lực, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của Quy chế này; thể hiện đầy đủ các nội dung về diện tích vườn, sản lượng thanh long đăng ký mang chỉ dẫn địa lý, địa điểm vườn, khu sơ chế, bảo quản thanh long.

Điều 15. Nội dung xây dựng quy chế quản lý nội bộ về sử dụng chỉ dẫn địa lý của các tổ chức tập thể

Quy chế quản lý nội bộ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long, gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên tổ chức, địa chỉ, trụ sở chính của tổ chức (số điện thoại, fax...); căn cứ thành lập;

2. Danh sách thành viên và hiện trạng sản xuất, kinh doanh của các thành viên;

3. Quy trình sản xuất bắt buộc của tổ chức;

4. Cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; cơ chế kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm, xác nhận sản phẩm đủ điều kiện sử dụng tem, nhãn mang chỉ dẫn địa lý của các thành viên thuộc tổ chức;

5. Quy định về quản lý để đảm bảo truy nguyên nguồn gốc xuất xứ lô hàng thanh long mang chỉ dẫn địa lý của từng thành viên;

6. Quy định về bảo vệ quyền lợi của các thành viên; khen thưởng và xử lý vi phạm quy chế quản lý nội bộ đối với các thành viên;

7. Các nội dung khác do các thành viên của tổ chức thỏa thuận, nhưng không được trái với quy định của Quy chế này và của pháp luật.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG

Điều 16. Các hành vi vi phạm Quy chế và xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long

1. Hành vi vi phạm Quy chế là khi tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý:

a) Thực hiện không đầy đủ trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế này;

b) Sử dụng tem Chỉ dẫn địa lý không đúng quy định;

c) Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 Quy chế này;

d) Có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long;

đ) Có hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kiểm tra, kiểm soát về chỉ dẫn địa lý;

e) Tổ chức, cá nhân đã bị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý nhưng vẫn tiếp tục sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long;

g) Vi phạm quy định về xác lập quyền sử dụng (tự ý sửa chữa, tẩy xóa Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; cung cấp thông tin, chứng cứ sai lệch để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý).

2. Các hành vi xâm phạm quyền đối với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long:

a) Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho quả thanh long nhằm mục đích kinh doanh khi chưa được cấp hoặc đã bị hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý;

b) Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho sản phẩm quả thanh long mặc dù có nguồn gốc xuất xứ từ khu vực mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận”, nhưng sản phẩm đó không đáp ứng các tiêu chuẩn về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý;

c) Sử dụng bất kỳ dấu hiệu nào trùng hoặc tương tự với Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho quả thanh long không có nguồn gốc xuất xứ từ lãnh thổ mang Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dẫn tới hiểu sai, hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm;

d) Sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho sản phẩm tương tự với quả thanh long nhằm mục đích lợi dụng danh tiếng, uy tín của Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

Điều 17. Xử lý vi phạm Quy chế

1. Quá trình kiểm tra, kiểm soát phát hiện tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm các nội dung tại điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 16 Quy chế này, đoàn kiểm tra, kiểm soát sẽ lập thành biên bản, tổ chức, cá nhân vi phạm phải cam kết biện pháp khắc phục.

2. Tổ chức, cá nhân vi phạm mục g khoản 1 Điều 16 Quy chế này hoặc bị phát hiện 3 lần liên tiếp vi phạm cùng một nội dung tại mục a, b, c, d khoản 1 Điều 16 Quy chế này sẽ bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp.

Hiệp hội Thanh long Bình Thuận căn cứ biên bản kiểm tra, kiểm soát do Hiệp hội chủ trì thực hiện, hoặc văn bản thông báo của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát chỉ dẫn địa lý, để xem xét hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý đã cấp theo trình tự quy định tại khoản 4 Điều 13 Quy chế này.

3. Tổ chức, cá nhân vi phạm điểm đ, e khoản 1 Điều 16 Quy chế này đã được nhắc nhở nhưng không khắc phục, hoặc tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền đối với chỉ dẫn địa lý, sản xuất kinh doanh, vận chuyển, tích trữ để bán quả thanh long giả mạo Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

4. Các tổ chức, cá nhân đã bị hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, sau thời hạn hai năm kể từ ngày bị hủy bỏ mới được quyền đăng ký sử dụng lại. Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký lại được áp dụng như thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý lần đầu.

Điều 18. Khiếu nại, tố cáo và xử lý khiếu nại, tố cáo

1. Mọi khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động kiểm tra, kiểm soát; cấp, thu hồi quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế này và các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, tùy theo tính chất, mức độ, hành vi vi phạm thì ngoài việc bị xử lý bằng các biện pháp quy định tại Quy chế này, sẽ bị xử lý bằng các biện pháp khác theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Tổ chức thực hiện Quy chế

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp Hội Thanh Long Bình Thuận triển khai quán triệt nội dung của Quy chế đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thanh long trên địa bàn tỉnh và giúp UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện Quy chế này.

Hiệp Hội Thanh Long Bình Thuận xây dựng và thực hiện các phương án về tài chính, nhân sự tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phân công tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung của Quy chế này đến các thành viên Hiệp hội.

Điều 20. Chế độ báo cáo

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Quy chế này và các tổ chức tập thể của các nhà sản xuất kinh doanh thanh long mang Chỉ dẫn địa lý gửi báo cáo định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, và báo cáo đột xuất (khi có yêu cầu) tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long đến Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

Phụ lục 01

Mẫu 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…...., ngày.........tháng……..năm........

 

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

Kính gửi:

- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Tên tổ chức, cá nhân:........................................................................................

Địa chỉ:……………………………………………………………………………

2. Đại diện là:…………………. Chức vụ:...............................................

Điện thoại:..................................Fax:………………….....E-mail:………….

3. Sau khi nghiên cứu các quy định về quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long, liên hệ với điều kiện cụ thể của tổ chức, cá nhân, chúng tôi xin đăng ký được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long với các thông tin sau:

3.1.Thông tin sản xuất:

- Tổng diện tích thanh long đăng ký:............ha;

- Năng suất bình quân (ha/năm).....;

- Địa điểm vườn sản xuất (1): thôn….............. xã, (phường)..................................

 ………………………………………..huyện …….....................................;

- Địa điểm vườn sản xuất (2): thôn….... ….. xã, (phường)................................

……………………………….huyện …….............................................................;

- Địa điểm vườn sản xuất (n): thôn….............. xã, (phường)............................

……………………………………….huyện ……............................................;

- Khu vực sản xuất, sơ chế cách các nguồn gây ô nhiễm ……….m, có kết quả phân tích đất (kèm theo)

- Nguồn nước tưới (sông, ao hồ, nước ngầm...):…… , có kết quả phân tích nước (kèm theo)

3.2. Thông tin về bảo quản thanh long:

- Diện tích khu sơ chế (nếu có):........ m2 (nếu có) loại nhà:..............................;

- Địa điểm khu sơ chế:……………………………………………….................;

- Diện tích kho bảo quản (nếu có):…………m2, tình trạng kỹ thuật:................................;

- Địa điểm kho bảo quản (nếu có):……………………………………………..;

- Địa điểm bao gói sản phẩm:………………………………………………….;

- Nguồn nước để sơ chế (sông, ao hồ, nước ngầm...):……….. có kết quả phân tích nước (kèm theo).

- Hình thức đưa sản phẩm ra thị trường:............................................................

…………………………………………………………………………………………..

4. Chúng tôi cam kết: chỉ sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” cho quả thanh long đạt yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn đặc thù chất lượng theo Quyết định số 786/QĐ-SHTT ngày 15/11/2006 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa; cam kết thực hiện các quy chế, quy định, các hướng dẫn về quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long do các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền ban hành; thực hiện đúng Quy trình sản xuất/kinh doanh thanh long theo GAP.

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thẩm định, đánh giá điều kiện sử dụng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho trái thanh long, cho tôi/ đơn vị chúng tôi.

 

 

Đại diện của tổ chức/cá nhân
(ký tên, đóng dấu nếu có)

 

Phụ lục 01

Mẫu 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI

Yêu cầu cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý

Kính gửi: Hiệp hội Thanh long Bình Thuận

1. Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Đại diện là:.................................Chức vụ:..............................................................

4. Điện thoại:……………………..Fax:………..........E-mail:.........................................

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận xem xét: Cấp đổi —; Cấp lại — Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

Lý do yêu cầu cấp đổi/ cấp lại: ………………………………………………………

………………………………………………………………………………………......

Trường hợp yêu cầu cấp đổi, cấp lại có sửa đổi/bổ sung:  (ghi rõ yêu cầu cần sửa đổi/ bổ sung)

Thông tin yêu cầu sửa đổi/bổ sung trong giấy chứng nhận là:

 

 

 

 

5. Hồ sơ kèm theo gồm: (đánh dấu “X” vào ô thích hợp):

Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý  (trừ trường hợp cấp lại do mất, thất lạch Giấy chứng nhận);

Tôi cam đoan những lời khai trên là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

……….., ngày….. tháng….. năm……..
Chữ ký, họ tên chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

Phụ lục 01

Mẫu 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

TỜ KHAI

Yêu cầu gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý  

Kính gửi:

- Hiệp hội Thanh long Bình Thuận;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận

1. Tên tổ chức, cá nhân:.............................................................................................

2. Địa chỉ:....................................................................................................................

3. Đại diện là:.................................Chức vụ:..............................................................

4. Điện thoại:……………………..Fax:………..........E-mail:.........................................

5. Số Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long đã cấp:…………….. ngày cấp:....................................

6. Những thông tin thay đổi so với lần cấp/gia hạn trước: (ghi những thay đổi về diện tích, địa điểm vườn, sản lượng tăng giảm so với trước…)

Đề nghị Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét gia hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long .

Thời gian gia hạn:………………..... năm, kể từ ngày…… tháng……. năm..................

…………………….ngày…….tháng……..năm……………....

 

 

Chữ ký, họ tên chủ đơn
(ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)

 

Phụ lục 02

Lô gô (biểu tượng) Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long

Description: http://thuvienphapluat.vn/uploads/doc2htm/00128572_files/image001.jpg

 

Phụ lục 03

Mẫu 01

HIỆP HỘI THANH LONG BÌNH THUẬN
BINH THUAN DRAGON FRUIT ASSOCIATION
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

CERTIFICATE OF THE RIGHT TO USE A GEOGRAPHICAL INDICATION

Số/No.:                /CN-SKHCN

 

Chỉ dẫn địa lý/Geographical indication:        BÌNH THUẬN

                                                                      BINH THUAN

Sản phẩm/ Product bearing geographical indication: QUẢ THANH LONG

                                                                                   DRAGON  FRUIT            

 Đơn vị có quyền sử dụng/ Authorized user: ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Địa chỉ/ Address:: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến/This certificate has valid until:     /    / 20…  

 

 

Mã số/ Code:  C00… …BTGI

     

Bình Thuận, ngày….. tháng….. năm……..
(Day)        (Month)      (year)
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN
(ký tên, đóng dấu)

 

MỘT SỐ LƯU Ý TRONG THỜI HẠN HIỆU LỰC
CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Trong thời hạn Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long (Giấy chứng nhận) có hiệu lực, tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận:

1. Được quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

2. Có quyền ngăn cấm người khác sử dụng trái phép Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

3. Có nghĩa vụ lưu giữ Giấy chứng nhận, xuất trình cho các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khi có yêu cầu.

4. Không được tự ý sửa chữa, tẩy xóa nội dung trong Giấy chứng nhận. Không được cho mượn, cho thuê Giấy chứng nhận, không được chuyển nhượng,  chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào.

5. Không gắn nhãn hiệu có mang dấu hiệu Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long nếu sản phẩm không đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 7 của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long.

6. Có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long và pháp luật về sở hữu trí tuệ.

7. Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ, chấm dứt hiệu lực nếu tổ chức/cá nhân được cấp Giấy chứng nhận vi phạm Quy chế quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Bình Thuận” dùng cho quả thanh long. 

8. Khi tổ chức, cá nhân không còn sản xuất, kinh doanh theo GAP thì Giấy chứng nhận của tổ chức, cá nhân tự động bị chấm dứt hiệu lực cho đến khi tiếp tục được tổ chức có thẩm quyền tái cấp giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh theo GAP.

9. Để tiếp tục được quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, trước khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý hết hiệu lực, đến chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận hết hiệu lực, tổ chức, cá nhân nộp 02 bộ hồ sơ yêu cầu gia hạn (theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho quả thanh long) về Văn phòng Hiệp hội Thanh long Bình Thuận để được xem xét gia hạn.

 Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn muộn hơn thời hạn quy định trên, thì thành phần hồ sơ nộp như thành phần hồ sơ yêu cầu cấp mới (theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quy chế Quản lý và sử dụng Chỉ dẫn địa lý Bình Thuận dùng cho quả thanh long).

 

Phụ lục 03

Mẫu 02

Cơ quan/Tổ chức lập sổ:
--------

 

 

SỔ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “BÌNH THUẬN” DÙNG CHO QUẢ THANH LONG

STT

Tên tổ chức/cá nhân đăng ký quyền sử dụng CDĐL; địa chỉ

Người đại diện/ĐT liên lạc; địa chỉ

Diện tích vườn; sản lượng thanh long tại thời điểm đăng ký

Địa điểm vườn; địa điểm khu sơ chế, bảo quản, đóng gói

Ghi chú (Cấp mới,cấp đổi, cấp lại, gia hạn…)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu76/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/12/2015
Ngày hiệu lực04/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho quả thanh long Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 76/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho quả thanh long Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu76/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýLê Tiến Phương
       Ngày ban hành25/12/2015
       Ngày hiệu lực04/01/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcSở hữu trí tuệ
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 76/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho quả thanh long Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2015/QĐ-UBND quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý dùng cho quả thanh long Bình Thuận

           • 25/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực