Quyết định 76/2019/QĐ-UBND

Quyết định 76/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 76/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 thng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn ha, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 thng 7 năm 2005 của Chnh phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 58/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc Đề án đặt tên đường trên đa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019;

Theo đề nghị của Gim đốc Sở Văn ha và Thể thao và Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên 19 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn năm 2019, cụ thể:

1. Khu dân cư ngã ba Quốc lộ 19 - đường Nguyễn Huệ: 14 tuyến đường;

2. Khu dân cư tổ 7 khối 1: 02 tuyến đường;

3. Khu dân cư tổ 4 khối 1A: 02 tuyến đường;

4. Khu Đê bao sông Kôn khối Thuận Nghĩa: 01 tuyến đường

(có Danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch huyện Tây Sơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN TÂY SƠN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 76/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

STT

Tuyến đường quy hoạch

Lý trình

Lộ giới (m)

Chiều dài (m)

Tên đường

I. Các tuyến đường đặt theo tên đường c sẵn: 04 tuyến đường

1

Đường ĐG1 (đường gom 1)

Từ ngã 4 QL 19 - đường Nguyễn Huệ đến nhà hàng Thanh Thanh

18

414

Hùng Vương

2

Đường ĐN2 (đường ngang 2)

Từ ngã 4 đường Phan Đình Phùng - đường Nguyễn Huệ đến điểm cuối ranh giới quy hoạch 20 ha

30

619

Phan Đình Phùng
(1847-1895)
Đức Thọ, Hà Tĩnh

3

Đường ĐN6 (đường ngang 6)

Điểm cuối đường Đô Đốc Bảo đến điểm đầu đường Đô Đốc Tuyết

16

209

Đô Đốc Bảo
(Thế kỷ XVIII)

4

Đường Đê bao sông Kôn

Từ điểm cuối đường Nguyễn Nhạc đến điểm cuối Đê bao

4,5

1000

Nguyễn Nhạc
(1743-1793)
Tây Sơn, Bình Định

II. Các tuyến đường đặt tên mới: 15 tuyến đường

1

Đường ĐN1 (đường ngang 1)

Từ đường Nguyễn Huệ đến đường ĐD5 (đường dọc 5)

14

473

Đô Đốc Mưu
(Thế kỷ XVIII)
Phù Cát, Bình Định

2

Đường ĐN3 (đường ngang 3)

Từ nút giao thông đường ĐD1 đến giáp đường ĐD5

14

323

Đặng Xuân Phong
(Thế kỷ XVIII)
Tây Sơn, Bình Định

3

Đường ĐN4 (đường ngang 4)

Từ nút giao thông đường ĐD2 đến giáp đường ĐD3

14

134

Võ Xuân Hoài
(Thế kỷ XVIII)
Tây Sơn, Bình Định

4

Đường ĐN4 (đường ngang 4)

Từ nút giao thông đường ĐD4 đến giáp đường ĐD5

14

89

Vũ Đình Huấn
(Thế kỷ XVIII)
Quy Nhơn, Bình Định

5

Đường ĐN5 (đường ngang 5)

Từ đường Nguyễn Huệ (phía Nam Bệnh viện) đến ranh giới quy hoạch 20 ha

14

441

Đô Đốc Lân
(Thế kỷ XVIII)

6

Đường ĐN7 (đường ngang 7)

Từ nút giao thông đường ĐD2 đến ranh giới quy hoạch 20 ha

12

195

Đào Duy Từ
(1572-1634)
Tĩnh Gia, Thanh Hóa

7

Đường ĐD1 (đường dọc 1)

Từ nút giao thông đường ĐN3 đến giáp đường ĐN5

12

170

Võ Đình Tú
(Thế kỷ XVIII)
Tây Sơn, Bình Định

8

Đường ĐD2 (đường dọc 2)

Từ nút giao thông đường ĐG1 đến giáp đường Trần Hưng Đạo

16

721

Thuận Ninh
(Chiến thắng Thuận Ninh)
Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định

9

Đường ĐD3 (đường dọc 3)

Từ nút giao thông đường ĐG1 đến giáp đường Trần Hưng Đạo

20

720

Bình Khê
(Huyện đường Bình Khê)
Tây Sơn, Bình Định

10

Đường ĐD4 (đường dọc 4)

Từ nút giao thông đường ĐD3 đến ranh giới quy hoạch 20 ha

14

222

Trương Văn Đa
(Thế kỷ XVIII)

11

Đường ĐD5 (đường dọc 5)

Từ đường Hùng Vương đến đường ĐN4

14

359

Huỳnh Thị Cúc
(Thế kỷ XVIII)

12

Đường KDC tổ 7 khối 1

Từ đường Nguyễn Huệ đến giáp đường Trương Văn Hiến

12

400

Đinh Văn Nhưng
(Thế kỷ XVIII)

13

Đường KDC tổ 7 khối 1

Từ nút giao thông đường thứ tự số 12 đến giáp đường Ngọc Hân

12

200

Lê Văn Thủ
(Thế kỷ XVIII)
Tam Kỳ, Quảng Nam

14

Đường KDC tổ 4 khối 1A

Từ đường Trần Văn Kỷ đến nhà bà Bích

10

310

Lê Văn Hưng
(Thế kỷ XVIII)
Tây Sơn, Bình Định

15

Đường KDC tổ 4 khối 1A

Từ đường Trần Văn Kỷ đến nhà ông Lợi

10

315

Lê Văn Trung
Phù Mỹ, Bình Định

Tổng cộng: 19 tuyến đường./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 76/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 76/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 76/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 76/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 76/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 76/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên đường thị trấn Phú Phong huyện Tây Sơn Bình Định

  • 25/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực