Quyết định 760/QĐ-UBND

Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương được áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nội dung toàn văn Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Quảng Trị 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 760/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 19 tháng 4 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 299/2016/TT-BCT ngày 15/11/2016 của Bộ Công Thương về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá;

Căn cứ Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh về việc Quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 79/TTr-STP ngày 13/4/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương được áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

(Nội dung của thủ tục được đăng tải trên Trang Web của tỉnh: www.quangtri.gov.vn tại Chuyên mục “Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị”)

Điều 2. UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Tin học tỉnh chịu trách nhiệm công khai thủ tục hành chính này bằng các hình thức như: Đăng tải trên Trang thông tin điện tử; đóng thành s; giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình để phục vụ nhân dân.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương được áp dụng tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã đã được công bố trước đây trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Ki
m soát TTHC - VPCT;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện;
- Trung tâm Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐÃ CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI UBND CẤP HUYỆN VÀ UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 760/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I

LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM

 

1

Cấp Giấy xác nhận Bản cam kết đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ

5

2

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện

14

II

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƯƠNG

 

3

Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

18

III

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

 

4

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

23

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

26

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

29

IV

LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC

 

7

Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

32

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

36

9

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

40

10

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

43

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

46

12

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

47

Tổng cộng: 12 thủ tục hành chính

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ:

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

1

Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

49

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

51

3

Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại

54

Tổng cộng: 03 thủ tục hành chính

Thuộc tính Văn bản pháp luật 760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/04/2017
Ngày hiệu lực19/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Quảng Trị 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Quảng Trị 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu760/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
       Người kýNguyễn Đức Chính
       Ngày ban hành19/04/2017
       Ngày hiệu lực19/04/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Quảng Trị 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 760/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa Quảng Trị 2017

           • 19/04/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/04/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực