Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2017 giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 05/2018/QĐ-UBND giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng trông giữ xe tại chợ Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 15/03/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐƯỢC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật phí, lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015:

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính Quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ Thông tư 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Thông tư 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định 757/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Hà Giang, về việc phân công, công tác quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 140/TB-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2017;

Theo đề nghị của sở Tài chính tại tờ trình số 92/TTr-STC ngày 30 tháng 03 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang, như sau:

1. Giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại chợ trung tâm thành phố Hà Giang và trung tâm huyện Bắc Quang:

a. Giá xe máy: 3.000 đồng/lượt (Ba ngàn đồng/lượt)

b. Giá xe đạp: 2.000 đồng/lượt (Hai ngàn đng/lượt).

2. Giá dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại chợ trung tâm các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Hà Giang:

a. Giá xe máy: 2.000 đồng/lượt (Hai ngàn đng/lượt).

b. Giá xe đạp: 1.000 đồng/lượt (Một ngàn đồng/lượt).

Điều 2. Giá dịch vụ trông giữ xe tại các chợ được đầu tư bằng nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh, quy định tại Điều 1 nêu trên là mức giá tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 05 năm 2017 và thay thế Quyết định số 3339/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh, về việc ban hành tạm thời mức giá dịch vụ trông giữ xe; dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tư Pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng ban quản lý chợ các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh và Thủ trưởng các ngành, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tnh ủy;
- TTr. HĐND tỉnh,
- Đoàn Đại biểu Quốc hội K
14 tnh HG;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3 (thực hiện);
-
CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử t
nh;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu VT- CVKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/03/2018
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Giang
Người ký Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành 03/05/2017
Ngày hiệu lực 15/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thương mại, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 15/03/2018
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang

Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 giá dịch vụ giữ xe nguồn vốn ngân sách tại các chợ Hà Giang