Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 29 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 05/2014/BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên (Có danh mục và nội dung cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản được công bố tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực khoáng sản, môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên đã chuẩn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

( Ban hành kèm theo Quyết định số: 761/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

2

Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

3

Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

4

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

5

Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

6

Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

7

Thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò

Khoáng sản

Sở TN&MT

8

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

9

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

10

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

11

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

12

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

13

Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

14

Đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình

Khoáng sản

Sở TN&MT

15

Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình

Khoáng sản

Sở TN&MT

16

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

17

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

18

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

19

Thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

20

Phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

21

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

22

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Khoáng sản

Sở TN&MT

23

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Khoáng sản

Sở TN&MT

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ, hủy bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

T-DBI-285030-TT

Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

2

T-DBI-285031-TT

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

3

T-DBI-285032-TT

Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

4

T-DBI-285033-TT

Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

5

T-DBI-285034-TT

Đóng cửa mỏ khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

6

T-DBI-285035-TT

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

7

T-DBI-285036-TT

Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

8

T-DBI-285037-TT

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

9

T-DBI-285038-TT

Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

10

T-DBI-285039-TT

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

11

T-DBI-285040-TT

Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

12

T-DBI-285041-TT

Phê duyệt trữ lượng khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

13

T-DBI-285042-TT

Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

14

T-DBI-285043-TT

Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

15

T-DBI-285044-TT

Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

16

T-DBI-285045-TT

Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016

Khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2017
Ngày hiệu lực29/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản Điện Biên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản Điện Biên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu761/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
       Người kýMùa A Sơn
       Ngày ban hành29/08/2017
       Ngày hiệu lực29/08/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính mới bị bãi bỏ lĩnh vực khoáng sản Điện Biên

           • 29/08/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực