Quyết định 761/QĐ-UBND

Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2019 quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 quy định về giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 761/-UBND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA NGÀNH ĐIỆN VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Lut Điện lực;

Căn cứ Nghị định s61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2010/NĐ-CP quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ">50/2015/TT-BGTVT ;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Văn bản số 222/SCT-QLNL ngày 04/3/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông giữa ngành điện với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc Trung tâm Hành chính công các huyện, thành phố, thị xã; Giám đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- Bộ Công Thương;
-
TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các
PCT UBND tnh;
- Chánh VP, các Phó VP;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng

 

QUY ĐỊNH

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG GIỮA NGÀNH ĐIỆN VỚI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH, UBND CẤP HUYỆN TRONG GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
(Ban hành m theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về cách thức thực hiện, cơ chế phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm của Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện); Công ty Điện lực Hà Tĩnh; Điện lực các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi tắt là Điện lực cấp huyện) trong việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về tiếp cận điện năng đối với khách hàng đầu tư xây dựng đường dây trung áp và trạm biến áp (TBA) có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến thực hiện thủ tục cấp điện qua lưới trung áp, bao gồm: Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; UBND cấp huyện.

2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh, Điện lực cấp huyện có liên quan trong việc thực hiện các thủ tục đầu tư công trình cấp điện chuyên dùng.

3. Các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình điện có đề nghị đấu nối vào lưới điện trung áp (Đối với các công trình lưới điện trung áp xây dựng trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và công trình lưới điện trung áp đầu tư trên đường trục phố chính của khu vực huyện, thị xã, thành phố).

4. Đối với các công trình lưới điện trung áp được đầu tư trên phần đất của Doanh nghiệp; các công trình không ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, các công trình không ảnh hưởng đến phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông khu vực đô thị thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh...; các công trình không phải thỏa thuận vị trí cột đin/trạm điện, hành lang lưới điện với cơ quan nhà nước: Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện các thủ tục thỏa thuận đấu nối với khách hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện

1. Đảm bảo các nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

2. Cơ chế một cửa liên thông trong quá trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp theo nguyên tắc sau:

a) Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện là đơn vị đầu mối trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của khách hàng với ngành điện và cơ quan nhà nước, bao gồm:

- Khảo sát hiện trường và thỏa thuận đấu nối;

- Thủ tục thỏa thuận hướng tuyến và cấp phép thi công với Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện;

- Báo cáo Sở Công Thương để xác nhận phù hợp Quy hoạch, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển điện lực đối với công trình có tổng công suất > 2000 kVA chưa có trong quy hoạch được duyệt;

- Liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện để thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Ký kết hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện.

b) Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện làm đầu mối tổ chức giao dịch với khách hàng theo cơ chế một cửa từ khi tiếp nhận yêu cầu mua điện của khách hàng đến khi ký kết hợp đồng mua bán điện và cấp điện cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục đầu tư và xây dựng công trình cấp điện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện làm đầu mối chủ động luân chuyển h sơ của khách hàng đến cơ quan nhà nước, tiếp nhn hồ sơ xử lý từ cơ quan nhà nước để chuyển trả khách hàng, thông báo kết quả xử lý và phối hợp với khách hàng trong quá trình khảo sát, nghiệm thu tại hiện trường theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

c) Các công việc liên quan đến trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan nhà nước về hướng dẫn thủ tục thực hiện, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện đầu mối để trả lời khách hàng thông qua cơ chế một cửa điện tử/điện thoại/email. Các văn bản, thông báo,... của cơ quan nhà nước gửi cho khách hàng trong quá trình giải quyết thủ tục cũng được chuyển đồng thời cho Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết.

3. Toàn bộ thủ tục và quy trình thực hiện cấp điện qua lưới trung áp được công khai trên trang thông tin điện t của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Các cơ quan nhà nước chuyển kết quả xử lý, các vướng mắc (nếu có) về Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để các cá nhân, tổ chức đề nghị cấp điện qua lưới trung áp thuận tiện trong giao dịch, theo dõi và được lưu trữ tại Bộ phận trực một cửa Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện để phục vụ kiểm tra, giám sát.

Điều 4. Quy định chung

1. Các dự án đầu tư công trình điện phải được đầu tư xây dựng phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh.

2. Đối với những dự án đầu tư công trình điện chưa có trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh được phê duyệt, Chủ đầu tư lập hồ sơ xác nhận sự phù hợp Quy hoạch, bổ sung Quy hoạch nộp cho Sở Công Thương để kiểm tra, xác nhận phù hợp Quy hoạch; tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch.

3. Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định có trách nhiệm hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện đúng Quy hoạch và Kế hoạch đầu tư phát triển điện lực được phê duyệt.

Chương II

QUY TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC TRONG ĐẦU TƯ CẤP ĐIỆN CHUYÊN DÙNG

Điều 5. Quy định thực hiện

1. Cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của cơ quan n nước tại Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo các hình thức:

a) Thông qua Trang thông tin của Trung tâm chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (địa ch http://cskh.npc.com.vn), Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (http://dichvucong.hatinh.gov.vn);

b) Gọi đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng (số điện thoại 19006769);

c) Trực tiếp tại Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện;

d) Gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ.

2. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại Trang thông tin chăm sóc khách hàng của Tng Công ty Điện lực miền Bắc, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký.

3. Đối với công trình cấp điện do Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện của khách hàng, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

4. Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư, Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng quy định, đồng thời Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện sẽ chuyển hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

Điều 6. Trình tự, thủ tục thực hiện

1. Đối với công trình do ngành điện đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau:

- Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện phối hợp với khách hàng và các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện khảo sát hiện trường và lập hồ sơ dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư công trình điện. Thời gian thực hiện: không quá 03 ngày làm việc.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện gửi hồ sơ đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 7 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tổng công suất lớn hơn 2.000 kVA; cấp giấy phép xây dựng, chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận của từng cơ quan không quá 05 ngày làm việc; riêng các thủ tục cấp giấy phép xây dựng và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không quá 10 ngày làm việc.

- Các cơ quan nhà nước trả kết quả xử lý hoặc thông báo các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) trực tiếp về Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện thực hiện thi công công trình và ký kết Hợp đng mua bán điện, nghiệm thu đóng điện với khách hàng. Thời gian thực hiện: Không quá 05-20 ngày làm việc.

(Lưu đ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do ngành Điện đầu tư tham khảo theo Phụ lục 1 kèm theo Quy định này).

2. Đối với công trình do khách hàng đầu tư: Thực hiện theo trình tự sau:

- Khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu mua điện tại Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện phối hợp với khách hàng thực hiện khảo sát hiện trường và lập thỏa thuận đấu nối. Thời gian thực hiện: Không quá 02 ngày làm việc.

- Khách hàng tổ chức lập hồ sơ dự án hoặc Báo cáo kinh tế k thuật xây dựng công trình điện, đồng thời cung cấp thành phn hồ sơ theo quy định đến Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện để thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước.

- Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện gửi hồ sơ do khách hàng cung cấp đến các cơ quan nhà nước theo quy định tại Điều 7 của Quy định này để thực hiện các thủ tục: Điều chỉnh, bổ sung hợp phần quy hoạch không theo chu kỳ đối với công trình có tng công suất lớn hơn 2.000 kVA, cấp giấy phép xây dựng; chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình (đào đường, vỉa hè); xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận của từng cơ quan không quá 05 ngày làm việc; riêng các thủ tục cấp giy phép xây dựng và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường không quá 10 ngày làm việc.

- Các cơ quan nhà nước thông báo trực tiếp cho khách hàng các vướng mắc, yêu cầu điều chỉnh, bổ sung (nếu có) và gửi kết quả xử lý về Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện để trả cho khách hàng.

- Khách hàng thi công xây dựng công trình điện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện hỗ trợ tư vấn khách hàng trong quá trình thi công để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật.

- Khách hàng gửi hồ sơ nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện đến Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện phối hợp khách hàng nghiệm thu đóng điện và ký kết Hợp đồng mua bán điện. Thời gian thực hiện: Không quá 03 - 05 ngày làm việc.

(Lưu đồ thực hiện cấp điện qua lưới trung áp do khách hàng đầu tư tham khảo theo Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện các thủ tục

1. Sở Công Thương thực hiện thủ tục xác nhận phù hợp Quy hoạch, điều chỉnh, bổ sung Hp phần Quy hoạch đối với các công trình trạm biến áp trung áp có tng dung lượng lớn hơn 2.000 kVA không có hoặc không phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt.

2. Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng; UBND cấp huyện và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng, chấp thuận xây dựng công trình và cấp phép thi công công trình. Trong đó:

a) Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột đin, trạm biến áp lắp đặt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường b;

b) Sở Xây dựng thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

c) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công đối với các công trình có vị trí cột điện, trạm biến áp lắp đặt trong địa giới quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện thực hiện thủ tục xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường theo thẩm quyền.

4. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cp huyện thực hiện các thủ tục: Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu cấp điện, khảo sát hiện trường, thỏa thuận đấu nối, nghiệm thu đóng điện và ký kết hợp đồng mua bán điện.

Điều 8. Công tác phối hợp giữa Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện và Cơ quan nhà nước

1. Khi nhận được yêu cầu của khách hàng, Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện sẽ chủ động liên hệ và hướng dẫn khách hàng cụ thể thủ tục cấp điện và cách thức thực hiện các thủ tục của cơ quan nhà nước, thực hiện tiếp nhận các hồ sơ có liên quan và chủ động liên hệ khách hàng để bổ sung các hồ sơ còn thiếu, cần hoàn thiện (chỉ 01 lần duy nhất) trong quá trình thực hiện dịch vụ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan nhà nước, in Biên nhận hồ sơ giao khách hàng hẹn thời gian giải quyết phù hợp theo quy định từng loại thủ tục.

2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện chủ động giao hồ sơ yêu cầu của khách hàng chuyển cơ quan nhà nước trong buổi làm việc tiếp theo kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ và liên hệ lấy kết quả giải quyết tại Bộ phận trực một cửa của cơ quan nhà nước tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện theo đúng lịch hẹn khi có nghiệp vụ phát sinh để chuyển khách hàng. Mọi giao dịch chứng từ giữa Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước đều phải cập nhật ngày, tháng, cũng như có chữ ký xác nhận giữa 2 bên giao/nhận trong quá trình giao nhận chứng t và luân chuyển hồ sơ.

3. Cơ quan nhà nước tiến hành thẩm định, xem xét giải quyết hồ sơ khách hàng theo thời gian quy định, nếu hồ sơ chưa đúng quy định, chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo cơ quan nhà nước phải có văn bản thông báo gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện đề nghị khách hàng hoàn thiện hồ sơ. Các trường hợp trong quá trình thẩm định, xem xét nếu thấy cần phải hiệu chỉnh, cần hẹn khảo sát, nghiệm thu hiện trường, kiểm tra thi công,... thì cơ quan nhà nước gửi văn bản trực tiếp cho khách hàng, đồng thời có thông báo chuyển Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện để theo dõi, phối hợp trong quá trình giải quyết. Các trường hợp thẩm định, xem xét nếu không chấp thuận thì cơ quan nhà nước phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

4. Mọi giao dịch phát sinh, liên hệ giữa khách hàng và cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện các thủ tục phải thực hiện thông qua Bộ phận trực một cửa Điện lực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện thông báo cho nhau các đầu mối, các đơn vị theo phân cấp hoặc ủy quyền giải quyết các thủ tục, thiết lập cơ chế liên lạc, trao đổi thông tin giữa các bộ phận chức năng qua điện thoại, thư tín, hệ thống công nghệ thông tin đ giảm bớt số thủ tục và thời gian thực hiện của khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc,... các đơn vị cần thống nhất tìm biện pháp tháo gỡ hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Chương III

THIẾT LẬP CƠ CHẾ MỘT CỬA ĐIỆN TỬ LIÊN THÔNG VÀ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Điều 9. Quy định cơ chế một cửa điện tử

1. Công ty Điện lực Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để thiết lập kết nối điện tử theo dõi tiến trình dịch vụ và ghi nhận kết quả giải quyết. Theo đó, các thông tin đăng ký tiếp nhận, kết quả xử lý, trở ngại khách hàng của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Hà Tĩnh sẽ được thông báo:

- Thể hiện trên Cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

- Trên Trang thông tin của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

- Trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

2. Hệ thống thông tin trên Trang thông tin của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện được kết nối đồng bộ dữ liệu qua phần mềm chức năng để tiếp nhận thông tin yêu cầu dịch vụ từ khách hàng, ghi nhận tiến trình xử lý và phối hợp trong khảo sát hin trường. Phần mềm có thể đáp ứng được mức độ dịch vụ công mức 3 phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyn hồ sơ điện tử từ phía khách hàng và cơ quan nhà nước - Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện qua việc điện tử hóa các thủ tục cấp điện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước.

Điều 10. Giám sát tiến độ thực hiện

1. Khách hàng giám sát tiến độ giải quyết các thủ tục của cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện thông qua việc theo dõi tiến trình giải quyết trên Trang thông tin Chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện sẽ tổ chức nhắn tin SMS cho khách hàng để thông báo việc đã tiếp nhận dịch vụ và hẹn thời gian thực hiện, tiến độ giải quyết liên quan đến các thủ tục thực hiện của Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện và cơ quan nhà nước để khách hàng theo dõi và chủ động phối hợp trong quá trình giải quyết dịch vụ.

2. Các trường hợp giải quyết chậm tiến độ, khách hàng có thể phản ánh, kiến nghị đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo địa chỉ đã được niêm yết, công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện hoặc theo địa chỉ http://doanhnghiep.chinhphu.vn: http://nguoidan.chinhphu.vn. Các cơ quan nhà nước và Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện phải gửi thư xin lỗi khách hàng nếu giải quyết chậm tiến độ và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không khắc phục kịp thời.

Chương IV

QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HỒ SƠ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 11. Quy định công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ

Các loại hồ sơ tiếp nhận, phát sinh trong quá trình giải quyết dịch vụ cho khách hàng được cơ quan nhà nước hoặc Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện quản lý và lưu trữ các hồ sơ tiếp nhận do khách hàng cung cấp tương ứng với thủ tục thuộc thẩm quyền, hoặc trách nhiệm giải quyết theo quy định.

Điều 12. Chế độ báo cáo

1. Được kết xuất từ phần mềm dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ http://dichvucong.hatinh.gov.vn.

2. Công ty Điện lực Hà Tĩnh báo cáo bằng văn bản định kỳ trước ngày 14 (từ ngày 10 đến ngày 13) hàng tháng cho Sở Công Thương các nội dung:

- Tổng số công trình trạm biến áp chuyên dùng do ngành điện đầu tư, tổng số công trình trạm biến trung áp do khách hàng đầu tư;

- Thời gian giải quyết các thủ tục của ngành điện và cơ quan nhà nước so với quy định;

- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có);... để Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh giám sát kết quả thực hiện tiếp cận điện năng của cơ quan nhà nước và ngành điện.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm thực hiện

1. Sở Công Thương có trách nhiệm:

a) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện theo nội dung trong Quy định này và các quy định có liên quan.

b) Chủ trì kiểm tra, tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh.

c) Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả, đánh giá thực hiện việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trên địa bàn và đề xuất UBND tỉnh xử lý các cơ quan, đơn vị không thực hiện tốt việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo Quy định này.

d) Hướng dẫn, theo dõi việc áp dụng Quyết định này tại các cơ quan chức năng, UBND cấp huyện và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND cấp huyện có trách nhiệm:

a) Hiệu chỉnh thủ tục hành chính liên quan đến trách nhiệm phân công phù hợp Quy định này tại các đơn vị chức năng trực thuộc.

b) Công bố, niêm yết công khai, rõ ràng các thủ tục hành chính được phân công thực hiện theo quy định này trên cổng/trang thông tin điện tử cơ quan mình.

3. Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện có trách nhiệm:

a) Nghiên cứu đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, công việc liên quan đến tiếp cận điện năng của đơn vị mình theo Quy định này.

b) Chủ động làm việc với khách hàng có yêu cầu sử dụng điện để tổng hợp số liệu nhu cầu cấp điện, lập kế hoạch, phương án đầu tư, bố trí vốn, mua sắm thiết bị, vật tư, đấu thầu... theo hướng, đơn giản hóa thủ tục rút ngắn thời gian thực hiện đúng theo; các quy định hiện hành.

c) Hướng dẫn khách hàng có yêu cầu cấp điện về các thủ tục hành chính, các cơ quan, đơn vị thực hiện liên quan đến tiếp cận điện năng.

d) Niêm yết công khai tại trụ sở Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh/Trung tâm Hành chính công cấp huyện, trên Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, trên cổng/trang thông tin điện tử của đơn vị về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết liên quan đến tiếp cận điện năng để khách hàng biết.

đ) Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện trong việc xây dựng xây dựng quy trình liên thông để tiếp nhận hồ sơ; phân kỳ thời gian giải quyết và theo dõi tiến độ giải quyết dịch vụ khách hàng tại các bộ phận chuyên môn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh/Điện lực cấp huyện và đơn vị trực thuộc của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện.

4. Khách hàng sử dụng điện có yêu cầu đấu nối, cấp điện từ lưới điện trung áp có trách nhiệm:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin về nhu cầu, quy mô sử dụng điện, tiến độ yêu cầu cấp điện. Trường hợp tự đầu tư thì lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, thi công có đầy đủ năng lực; bố trí đủ nguồn vốn để triển khai thi công công trình đấu nối vào lưới điện trung áp đúng tiến độ yêu cầu, tiết kiệm chi phí.

b) Kịp thời phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tiếp cận điện năng cho Sở Công Thương.

Điều 14. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc thực hin Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện Quy định này, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

PHỤ LỤC 1

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO ĐIỆN LỰC ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH CẤP ĐIỆN QUA LƯỚI TRUNG ÁP DO KHÁCH HÀNG ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 761/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 761/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 quy định về giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 quy định về giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Hà Tĩnh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 761/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Dương Tất Thắng
Ngày ban hành 15/03/2019
Ngày hiệu lực 15/03/2019
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 quy định về giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Hà Tĩnh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 761/QĐ-UBND 2019 quy định về giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp tỉnh Hà Tĩnh

  • 15/03/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/03/2019

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực