Quyết định 762/QĐ-BHXH

Quyết định 762/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 1220/QĐ-BHXH 2020 chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định s 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị chuyên môn giúp việc Tổng Giám đốc Bảo him xã hội Việt Nam (sau đây gọi là Tổng Giám đốc), có chức năng tham mưu giúp Tng Giám đốc thực hiện, quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của ngành Bảo hiểm xã hội trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tht nghiệp theo quy định của pháp luật; quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Ngành.

Vụ Hợp tác quốc tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tổng Giám đốc.

Vụ Hợp tác quốc tế có tên giao dịch tiếng Anh là “International Cooperation Department”.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì xây dựng trình Tổng Giám đốc để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế, kế hoạch hợp tác quốc tế và các chương trình công tác đối ngoại của ngành Bảo hiểm xã hội; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Xây dựng trình Tổng Giám đốc ban hành các văn bản hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động hội nhập, hợp tác quốc tế của Ngành.

3. Xây dng trình Tổng Giám đốc phê duyệt kế hoạch thiết lập, duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các tổ chức quốc tế; kế hoạch hợp tác chung, các biên bản hợp tác khung; tổ chức thực hiện các văn kiện, kế hoạch hợp tác đã ký kết giữa Bảo him xã hội Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

4. Chủ trì đề xuất trình Tng Giám đốc việc đàm phán, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế, tha thuận quốc tế trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc tham gia ý kiến với các Bộ, ngành trong quá trình đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế theo sự phân công của Chính phủ.

5. Chủ trì xây dựng trình Tổng Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn vào, đoàn ra hàng năm của Ngành; xây dựng dự trù kinh phí đoàn vào, đoàn ra, hội nghị, hội thảo quốc tế hàng năm của ngành Bảo hiểm xã hội; chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì.

6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại chính sách và cung cấp thông tin về thực hiện chế độ, chính sách bảo him xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại Việt Nam cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các đối tác nước ngoài trong khuôn khcác diễn đàn hợp tác song phương và đa phương theo sự chỉ đạo của Tng Giám đốc; phi hợp với Trung tâm Truyền thông biên tập và phát hành các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền đi ngoại và nghiệp vụ đối ngoại của Ngành.

7. Về quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thu hút, vận động nguồn tài trợ nước ngoài cho Ngành;

b) Tổng hợp trình Tổng Giám đốc phê duyệt danh mục chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài của Ngành, trình cấp có thm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì, phi hp và hỗ trợ các đơn vị trong quá trình chuẩn bị, thiết kế, xây dựng văn kiện, đàm phán, thẩm định và tchức thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài của Ngành;

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, kim tra, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; đ xut giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu giúp Tng Giám đốc hoàn thiện công tác quản lý các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Ngành;

đ) Chủ trì xây dựng báo cáo tng hợp vcông tác tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn tài trợ nước ngoài, tình hình thực hiện các chương trình, dự án hp tác quốc tế của Ngành trình Tổng Giám đốc phê duyệt, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

e) Tham mưu trình Tổng Giám đốc việc phân giao các đơn vị làm việc với chuyên gia hoặc đại diện của nhà tài trợ để chuẩn bị cho chương trình, dự án hợp tác quốc tế: thực hiện các thtục vmặt pháp lý xác nhận thời gian làm việc của chuyên gia nước ngoài, phối hp với các bên liên quan hỗ trợ chuyên gia nước ngoài trong các vn đ vthủ tục xut, nhập cảnh.

8. Về công tác đối ngoại:

a) Đxuất trình Tổng Giám đốc quyết định nội dung, thành phần các đoàn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đi công tác nước ngoài, các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; htrợ các đơn vị trong quá trình chun bị thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài; chủ trì, phi hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế vào làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chun bị tài liệu báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp, trao đổi và làm việc với các đối tác nước ngoài về nhng nội dung liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của Ngành;

c) Tổ chức thực hiện công tác biên dịch, phiên dịch, lễ tân, lễ tiết đi ngoại theo quy định; hỗ trợ các đơn vị trong khuôn khcác hoạt động đối ngoại của Ngành;

d) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các quy định v công tác đi ngoại của Nhà nước và của Ngành.

9. Phi hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc đề xuất, trình Tng Giám đốc cử công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tham gia các đoàn đi công tác nước ngoài, đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ ở trong nước và đào tạo, bồi dưỡng ngoài nước.

10. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất trình Tổng Giám đốc quyết định khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức quốc tế có đóng góp vào sự nghiệp phát trin Ngành.

11. Chủ trì tổ chức thực hiện công tác thông tin đối ngoại, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại; tham gia công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

12. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo, lưu trữ thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định hiện hành.

13. Quản lý công chức, viên chức và tài sản của đơn vị theo quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tng Giám đốc giao.

Điều 3. Chế độ quản lý và điều hành

1. Vụ Hp tác quốc tế do Vụ trưởng quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tng Giám đốc và trước pháp luật vtoàn bộ hoạt động của Vụ. Giúp việc Vụ trưởng có các Phó Vụ trưng. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Tng Giám đốc bnhiệm, min nhiệm, điu động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật.

2. Vụ trưởng ban hành quy định về việc phân công nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và lề li làm việc của Vụ; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

3. Vụ trưng phân công hoặc ủy quyền cho Phó Vụ trưởng giải quyết các công việc thuộc thm quyn của Vụ trưởng. Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật vnhiệm vụ được giao. Vụ trưởng phải chịu trách nhiệm vquyết định của Phó Vụ trưởng được phân công hoặc ủy quyền giải quyết.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức gồm 02 phòng:

a) Phòng Tng hợp và Quản lý dự án;

b) Phòng Đối ngoại.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng do Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng, chuyển Vụ Tổ chức cán bộ thẩm định, trình Tổng Giám đốc quyết định.

Phòng do Trưng phòng quản lý và điều hành theo chế độ thủ trưởng. Trưng phòng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của phòng. Giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Tổng Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyn, khen thưởng và kỷ luật theo đề nghị của Vụ trưởng.

2. Biên chế của Vụ Hợp tác quốc tế do Tổng Giám đốc giao. Công chức, viên chức của Vụ được tuyển dụng theo quy định hiện hành và làm việc theo quy chế làm việc của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 5. Trách nhiệm của Vụ trưởng

1. Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng trong quản lý, điều hành mọi hoạt động của Vụ.

3. Quyết định các công việc thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của Vụ; quyết định các biện pháp cụ th đtăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hiện tượng tiêu cực khác trong Vụ; chịu trách nhiệm khi để xảy ra hành vi vi phạm.

4. Thực hiện quy định của pháp luật và của Tng Giám đốc.

5. Phối hp với các đơn vị trong và ngoài Ngành đthực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

Quyết định này có hiu lực ktừ ngày ký và thay thế Quyết định số 1010/QĐ-BHXH ngày 07/10/2014 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Hợp tác quốc tế.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- HĐQL (đ
b/c);
- T
ng Giám đốc;
- Các Phó T
ổng Giám đốc;
- Lưu: VT, TCCB (05), HTQT (03)
.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 762/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu762/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2016
Ngày hiệu lực09/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2020
Cập nhật3 tháng trước
(12/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 762/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu762/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành09/05/2016
       Ngày hiệu lực09/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2020
       Cập nhật3 tháng trước
       (12/10/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 762/QĐ-BHXH chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức vụ hợp tác quốc tế 2016