Quyết định 762/QĐ-UBND

Quyết định 762/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 762/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Ngọc Hiển Cà Mau 2011 - 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 20 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC HUYỆN NGỌC HIỂN, TỈNH CÀ MAU GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, CÓ XÉT ĐẾN 2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-BCN ngày 30/12/2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập và thẩm định quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-BCT ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015 có xét đến 2020”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 48/TTr-SCT ngày 12/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 với các nội dung chính như sau:

1. Nhu cầu điện:

Phê duyệt kết quả dự báo nhu cầu điện đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ngọc Hiển với tốc độ tăng trưởng GDP trong giai đoạn đến năm 2015 từ 9,6% trở lên, cụ thể như sau:

+ Năm 2015: Công suất cực đại Pmax = 13,1 MW, điện thương phẩm đạt 55,3 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 12,1%/năm.

+ Năm 2020: Công suất cực đại Pmax = 20,3 MW, điện thương phẩm đạt 94,9 triệu kWh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm là 11,4%/năm.

2. Quy hoạch phát triển lưới điện:

a) Quan điểm thiết kế:

Lưới điện trung thế:

- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn huyện.

- Cấu trúc lưới điện:

+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.

+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.

+ Sử dụng đường dây trên không 22kV cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu vực thị trấn, khu công nghiệp và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.

+ Kết cấu đường dây nổi lưới 22kV 3 pha 4 dây.

- Tiết diện dây dẫn:

Khu vực thị trấn, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:

+ Đường trục: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 240 mm2.

+ Các nhánh rẽ: sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.

Khu vực ngoại thị và nông thôn:

+ Đường trục: dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2.

+ Đường nhánh rẽ: dùng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.

- Gam máy biến áp phân phối:

+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250 - 1.000kVA.

+ Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp ba pha có gam công suất từ 75 - 250kVA hoặc máy biến áp một pha có gam máy từ 15 - 75kVA.

+ Các trạm chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.

Lưới điện hạ thế: Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 380 - 220V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp.

- Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng: sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 120 mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70mm2, bán kính cấp điện ≤ 300m.

- Khu vực ngoại thị và nông thôn: Sử dụng dây trên không có tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50mm2, bán kính cấp điện ≤ 1.200m.

b) Khối lượng xây dựng:

- Giai đoạn 2013 - 2015:

Đường dây trung thế:

+ Xây dựng mới đường dây 22kV: 198,5 km.

+ Cải tạo nâng tiết diện đường dây 22kV: 56,3 km.

+ Xây mới trạm biến áp với tổng dung lượng: 17.120 kVA.

+ Cải tạo trạm biến áp với tổng dung lượng: 2.415 kVA.

Đường dây hạ thế:

+ Xây dựng mới đường dây hạ thế: 305,7 km.

+ Cải tạo đường dây hạ thế: 56,7 km.

+ Lắp mới công tơ hạ thế: 1.705 cái.

- Giai đoạn 2016 - 2020:

Đường dây trung thế:

+ Xây dựng mới đường dây 22kV: 139 km.

+ Cải tạo nâng tiết diện đường dây 22kV: 67,5 km.

+ Xây mới trạm biến áp với tổng dung lượng: 22.256 kVA.

+ Cải tạo trạm biến áp với tổng dung lượng: 2.898 kVA.

Đường dây hạ thế:

+ Xây dựng mới đường dây hạ thế: 191,2 km.

+ Cải tạo đường dây hạ thế: 68 km.

+ Lắp mới công tơ hạ thế: 1.269 cái.

3. Vốn đầu tư thực hiện quy hoạch:

- Tổng vốn đầu tư cho phát triển lưới điện phân phối giai đoạn 2013 - 2015: 153,1 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn phát triển lưới trung thế là: 85,52 tỷ đồng.

+ Vốn phát triển lưới hạ thế và công tơ là: 67,58 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư cho phát triển lưới điện phân phối giai đoạn 2016 - 2020: 146,32 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn phát triển lưới trung thế là: 94,74 tỷ đồng.

+ Vốn phát triển lưới hạ thế và công tơ là: 51,58 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư cho phát triển lưới điện huyện Ngọc Hiển giai đoạn 2013 - 2020 được thực hiện theo quy định của Luật điện lực.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Công Thương có nhiệm vụ triển khai quy hoạch, giám sát các dự án thực hiện theo kế hoạch từng năm phải phù hợp với quy hoạch được duyệt. Hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch trên địa bàn huyện.

2. Công ty Điện lực Cà Mau và các Chủ đầu tư khác có trách nhiệm báo cáo kế hoạch đầu tư cải tạo và phát triển lưới điện hàng năm trên địa bàn huyện cho UBND huyện Ngọc Hiển, Sở Công Thương để phối hợp thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển:

- Có kế hoạch dành quỹ đất để xây dựng công trình điện và phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Cà Mau trong công tác giải phóng mặt bằng và phổ biến tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện bảo đảm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn huyện Ngọc Hiển theo đúng quy định.

- Căn cứ quy hoạch được duyệt và tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội trên từng xã, thị trấn, lập nhu cầu cải tạo và phát triển lưới điện thông qua Sở Công Thương tổng hợp để thống nhất với ngành điện đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển, Công ty Điện lực Cà Mau căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Điện Miền Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (Th);
- CVKT (T);
- Lưu: VT, Ktr39/5.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 762/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu762/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2013
Ngày hiệu lực20/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 762/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 762/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Ngọc Hiển Cà Mau 2011 - 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 762/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Ngọc Hiển Cà Mau 2011 - 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu762/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành20/05/2013
        Ngày hiệu lực20/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 762/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Ngọc Hiển Cà Mau 2011 - 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 762/QĐ-UBND 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Ngọc Hiển Cà Mau 2011 - 2015

            • 20/05/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực