Quyết định 764/QĐ-UBND

Quyết định 764/QĐ-UBND năm 2019 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 764/QĐ-UBND 2019 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 764/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 13 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách của nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy về Hội nghị lần thứ 20 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XV; Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh kha XI tại kỳ họp thứ 11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 233/TTr-SKHĐT ngày 13/12/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xhội năm 2020 cho các sở, ban, ngành; y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý; các chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Cụ thể:

(1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm (GRDP): 8,2% trở lên.

+ Ngành nông lâm nghiệp - thủy sản tăng

5,36%.

+ Ngành công nghiệp - xây dựng ng

10,12%.

+ Ngành dịch vụ ng

9,02%.

+ Thuế sản phẩm tăng

10%.

(2)cấu kinh tế

 

+ Ngành nông - lâm nghiệp - thủy sản:

36,44%.

+ Ngành công nghiệp - Xây dựng:

28,95%

+ Ngành dịch vụ:

34,61%.

(3) GRDP bình quân đầu người: 54.8 triệu đồng/người.

(4) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 9 xã (lũy kế 81 xã).

(5) Kim ngạch xuất khẩu: 630 triệu USD, ng 26%.

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 5.200 tđồng trở lên.

(7) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội: 30.000 tỷ đồng trở lên.

(8) Tổng mức bán l hàng hóa và dịch vụ: 80.000 tđồng.

(9) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 1,15%.

(10) Số lao động được tạo việc làm mới: 25.500 người.

(11) Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động: 55%.

(12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ới 4,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều).

+ Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 2,54% (theo chuẩn nghèo đa chiều).

+ Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số: 6,25%.

+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với huyện nghèo: 7,2%.

(13) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo: 89%.

(14) Tỷ lệ tr em đi học đúng độ tuổi Trung học cơ sở: 91,5%.

(15) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 50%.

(16) Số giường bệnh/vạn dân: 27,4.

(17) Số bác sỹ/vạn dân: 8 bác sỹ.

(18) T lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế (theo tiêu chí mới 2011 -2020): 90%.

(19) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 91,05%.

(20) Tỷ lệ che phủ của rừng (kể c cây cao su): 46,7%.

+ Diện tích trồng rừng trong năm: 5.000 ha.

(21) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 95%.

(22) Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch: >99%.

(23) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 95%.

(24) Tỷ lệ số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia: 100%.

Điều 2.

1. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch này, giám đốc các sở; thủ trưởng ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: giám đốc các doanh nghiệp tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 đã được giao.

2. y quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo các chỉ tiêu hướng dẫn để cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tnh quản lý, các chủ đầu tư chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- VP Chính ph (báo cáo);
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chnh (báo cáo):
- T/T Tỉnh ủy (báo cáo);
- T/T HĐND tỉnh (bo cáo):
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, CV các khối KTTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

(UBND tỉnh ban hành theo quyết định số 764/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019)

Stt

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2020

I

Các chỉ tiêu kinh tế

 

 

1

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP (giá so sánh 2010)

%

8,2 trở lên

 

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

5,36

 

+ Công nghiệp và xây dựng

%

10,12

 

+ Dịch vụ

%

9,02

 

+ Thuế sản phẩm

%

10,00

2

Cơ cấu tổng sản phẩm GRDP (giá hiện hành)

 

 

 

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản

%

36,44

 

- Công nghiệp - Xây dựng

%

28,95

 

- Dịch vụ

%

34,61

3

GRDP bình quân đầu người

Triệu đồng

54,80

4

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (số lũy kế)

81

5

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn

Tỷ đồng

80.000

6

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn

Triệu USD

630,0

7

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tỷ đồng

5200 trở lên

8

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tnh

Tỷ đồng

30000 trở lên

II

Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội

 

 

1

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

1,15

2

Số lao động được tạo việc làm mới

Người

25.500

3

Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động

%

55

4

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn (theo chuẩn nghèo đa chiều)

%

<4,5

-

Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo

%

2,54

-

Mức giảm tỷ lê hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số

%

6,25

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 764/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu764/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/12/2019
Ngày hiệu lực13/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 764/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 764/QĐ-UBND 2019 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 764/QĐ-UBND 2019 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu764/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành13/12/2019
        Ngày hiệu lực13/12/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 764/QĐ-UBND 2019 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 764/QĐ-UBND 2019 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Gia Lai

            • 13/12/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/12/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực