Quyết định 765/QĐ-UBND

Quyết định 765/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 765/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về lao động Sở Lao động Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 338/QĐ-LĐTBXH ngày 17/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 36/TTr-LĐTB&XH ngày 27/4/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có Phụ lục 01, Phụ lục 02 kèm theo).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Sở; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, VPCP;
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, KGVX, TTPVHCC;
+ Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Sơn

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan

Phí, lệ phí

Thực hiện qua dịch vụ

Ghi chú

Sở lao động - TB&XH

Cơ quan phối hợp giải quyết

đồng

Bưu chính

Trực tuyến

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

I

Lao động, tiền lương

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

MCLT

20 ngày

15 ngày

UBND tỉnh: 05 ngày

Không quy định

x

x

 

2

2

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể.

MCLT

07 ngày

05 ngày

UBND tỉnh: 02 ngày

Không quy định

x

x

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp

MC

07 ngày

07 ngày

 

Không quy định

x

x

 

2

Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

MCLT

27 ngày

20 ngày

UBND tỉnh: 07 ngày

Không quy định

x

x

 

3

Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

MCLT

22 ngày

15 ngày

UBND tỉnh: 07 ngày

Không quy định

x

x

 

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp (gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp); giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép

MCLT

22 ngày

15 ngày

UBND tỉnh: 07 ngày

Không quy định

x

x

 

 

Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép

MCLT

27 ngày

16 ngày

UBND tỉnh: 04 ngày Sở Lao động- TB&XH tỉnh nơi cấp phép cho thuê lại lao động: 07 ngày

Không quy định

x

x

 

5

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

MCLT

17 ngày

10 ngày

07 ngày

Không quy định

x

x

 

6

Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

MCLT

10 ngày

05 ngày

05 ngày

Không quy định

x

x

 

Cơ chế giải quyết: MC: một cửa, MCLT: một cửa liên thông; K: Không thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thời hạn giải quyết: Tính theo ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang; Địa chỉ: Trụ sở Liên cơ quan, Quảng trường 3/2 đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; SĐT liên hệ: 0204.3529.282

C. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan

Phí, lệ phí

Thực hiện qua dịch vụ

Ghi chú

Sở lao động -TB&XH

Cơ quan phối hợp giải quyết

đồng

Bưu chính

Trực tuyến

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

I

Lao động-Tiền lương-Bảo hiểm xã hội

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

MC

15

15

 

Không quy định

x

 

TTHC số 01 , mục IV, phục lục 01, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 30/4/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ

STT

Lĩnh vực/Thủ tục hành chính

Cơ chế giải quyết

Thời hạn giải quyết

Thời hạn giải quyết của các cơ quan

Phí, lệ phí

Thực hiện qua dịch vụ

Ghi chú

Sở lao động - TB&XH

Cơ quan phối hợp giải quyết

đồng

Bưu chính

Trực tuyến

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-TIỀN LƯƠNG - BHXH

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

K

Không quy định

Không quy định

 

Không quy định

x

 

TTHC số 01, mục III, phục lục 02, Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 17/01/2020

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu765/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/04/2021
Ngày hiệu lực30/04/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 tháng trước
(26/05/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 765/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 765/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về lao động Sở Lao động Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 765/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về lao động Sở Lao động Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu765/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành30/04/2021
        Ngày hiệu lực30/04/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 tháng trước
        (26/05/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 765/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về lao động Sở Lao động Bắc Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 765/QĐ-UBND 2021 công bố thủ tục hành chính về lao động Sở Lao động Bắc Giang

              • 30/04/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/04/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực