Quyết định 766/QĐ-BNV

Quyết định 766/QĐ-BNV năm 2009 về triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 766/QĐ-BNV triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------

Số: 766/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM PHẦN MỀM QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
Căn cứ Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg ngày 31/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ và Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại các đơn vị sau:

1. Văn phòng Bộ.

2. Trung tâm Thông tin.

3. Vụ Tiền lương.

4. Vụ Tổ chức Biên chế.

5. Tạp chí Tổ chức nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc các đơn vị tại Điều 1 sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành.

2. Văn phòng Bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư cho các đơn vị sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành song song cùng với việc sử dụng văn bản giấy.

Điều 3. Thời gian triển khai thử nghiệm Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành từ ngày 01/6/2009 đến 31/8/2009.

Điều 4. Trung tâm Thông tin có trách nhiệm tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị trong quá trình thí điểm sau đó hoàn thiện phần mềm và trình Lãnh đạo Bộ xem xét quyết định việc triển khai chính thức tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TTTT (05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Nguyễn Duy Thăng     

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 766/QĐ-BNV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu766/QĐ-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 766/QĐ-BNV

Lược đồ Quyết định 766/QĐ-BNV triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 766/QĐ-BNV triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu766/QĐ-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýNguyễn Duy Thăng
        Ngày ban hành07/05/2009
        Ngày hiệu lực07/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 766/QĐ-BNV triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 766/QĐ-BNV triển khai thí điểm Phần mềm Quản lý văn bản điều hành

            • 07/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực