Quyết định 766/QĐ-UBND

Quyết định 766/QĐ-UBND năm 2015 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Phòng ban hành

Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 23/07/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 766/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng; Điều 3, Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2015;

Thực hiện Công văn số 63/HĐND-CTHĐND ngày 09/4/2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài tại Hải Phòng;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 73/TTr-SLĐTBXH ngày 27/10/2014 về việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng, Sở Tài chính tại Báo cáo số 106/STC-GCS ngày 13/11/2014, Sở Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 56/BCTĐ-STP ngày 18/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Hải Phòng như sau:

- Cấp mới giấy phép lao động: 600.000 đồng/1 giấy phép.

- Cấp lại giấy phép lao động: 450.000 đồng/1 giấy phép.

Các nội dung khác không thay đổi theo quy định tại Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND ngày 25/7/2013 của Hội đồng nhân dân thành phố.

Điều 2. Giao Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội, Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT và các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- CPVP;
- CV: TC, LĐ;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đan Đức Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 766/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu766/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2015
Ngày hiệu lực24/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 766/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu766/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
       Người kýĐan Đức Hiệp
       Ngày ban hành14/04/2015
       Ngày hiệu lực24/04/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/07/2018
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 766/QĐ-UBND 2015 mức thu lệ phí cấp giấy phép người nước ngoài làm việc Hải Phòng