Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công, viên chức đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 2017


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 767/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯÕNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4165/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án “Kết nối cổng thông tin Chính phủ”;

Căn cứ Hợp đồng số 01/2016/HĐ-ĐT giữa Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch năm 2017 (có kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), CNTT.HL.100.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO LÃNH ĐẠO, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2017
(Ban hành theo Quyết định
số 767/QĐ-BVHTTDL ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch)

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên nhiệm vụ: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch năm 2017.

2. Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 3, tháng 4 năm 2017.

3. Đối tượng đào tạo: Lãnh đạo, công chức, viên chức và kỹ thuật phụ trách về hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch.

II- MỤC ĐÍCH

Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

III- NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đối tượng là lãnh đạo (đối tượng 1).

Nội dung: Cập nhật xu hướng phát triển CNTT, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo cấp trưởng phòng trở lên.

Số lượng học viên: Các cơ quan, đơn vị cử tối thiu 02 đồng chí (riêng Tng Cục Du lịch, Tng Cục Thể dục, Ththao cử tối thiểu 05 đồng chí)

Thời gian học: dự kiến cuối tháng 3/2017, mỗi lp học trong 03 ngày

2. Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức (đối tượng 2).

Nội dung: Giới thiệu các dịch vụ trên mạng WAN và Cổng thông tin điện tử của Bộ và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đi tượng tham dự: công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ.

Số Iượng học viên: Các cơ quan, đơn vị cử tối thiểu 05 đồng chí (riêng Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục, Thể thao cử tối thiểu 10 đồng chí)

Thời gian học: dự kiến bắt đầu từ cuối tháng 3/2017, mỗi lp học trong 03 ngày

3. Chương trình bồi dưỡng Quản trị mạng, quản trị cổng và phát triển hệ thống (đối tượng 3).

Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức về quản trị mạng, quản trị cng thông tin, website và phát triển hệ thống CNTT.

Thời gian học: dự kiến bắt đầu 18/4/2017, mỗi lớp học trong 03 ngày

Đối tượng và số lượng tham dự: kỹ thuật viên, quản trị hệ thống của các đơn vị sau:

- Cục Di sản văn hóa, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Cục Bản quyền tác giả, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục Công tác phía Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Viện phim Việt Nam, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Khu liên hp Thể thao Quốc gia, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: mỗi đơn vị cử 01 đồng chí.

- Văn phòng Bộ, Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam: mỗi đơn vị cử 02 đồng chí.

- Tổng cục Thể dục, Thể thao, Tổng cục Du lịch, Trung tâm Công nghệ thông tin: mỗi đơn vị cử 05 đồng chí.

Kết quả khóa học: Đi tượng 1 và đối tượng 2 thi cấp Chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng CNTT; Đối tượng 3 cấp Chứng nhận tham gia đào tạo.

IV- TCHỨC THỰC HIỆN

Giao Trung tâm Công nghệ thông tin lập danh sách và triệu tập học viên theo đúng đối tượng của lp học; Kiểm tra, giám sát lp học để đảm bảo lp học có chương trình và thời lượng phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.

V- KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí đthực hiện Kế hoạch là nguồn ngân sách cấp cho Dự án “Kết nối Cổng thông tin Chính phủ” do Trung tâm Công nghệ thông tin làm Chủ đầu tư, chi phí đi lại, ăn, của các học viên do quan, đơn vị cử đi học chi trả.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ mục tiêu, nội dung, phân công triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 767/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu767/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2017
Ngày hiệu lực06/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 767/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu767/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Đặng Thị Bích Liên
        Ngày ban hành06/03/2017
        Ngày hiệu lực06/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 767/QĐ-BVHTTDL đào tạo bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin 2017

           • 06/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực