Quyết định 7678/QĐ-BYT

Quyết định 7678/QĐ-BYT năm 2016 công bố thủ tục hành chính kèm theo Nghị định 90/2016/NĐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 7678/QĐ-BYT thủ tục kèm 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế 2016


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7678/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một s điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 09 thtục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế (Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính ban hành tại Quyết định số 4695/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ tr
ưởng (đ báo cáo);
- Các đ/c Thứ trư
ng (để biết);
- Cục Kiểm soát th
tục hành chính, Bộ Tư pháp;
- Cổng Thông tin điện
tử - Bộ Y tế;
-
Lưu: VT, PC, AIDS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm
Lê Tuấn

 

PHỤ LỤC I

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 7678/QĐ-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

1

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

2

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người có tiền sử nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Y tế dự phòng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

3

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

4

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện gia các cơ sở quản lý

Y tế dự phòng

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

5

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trvề cộng đồng từ cơ sở quản lý

Y tế dự phòng

Cơ sở điều trị và cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

6

Công bđủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

7

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

8

Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Y tế dự phòng

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC Công btheo Nghđịnh số 90/2016/NĐ-CP

9

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ

Y tế dự phòng

Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC Công bố theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

STT

Mã số thủ tục

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Ghi chú

I. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

1

B-BYT-286699-TT

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

TTHC được  ban hành tại Thông tư số 12/2015/TT-BYT

2

B-BYT-286700-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện khi cơ sở điều trị thay đổi địa điểm hoạt động hoặc bị thu hồi giấy phép hoạt động

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

B-BYT-286701-TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bị mất hoặc hư hỏng giấy phép hoạt động

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

B-BYT-286702-TT

Cho phép hoạt động lại sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

5

B-BYT-286703-TT

Đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động

6

B-BYT-286704-TT

Chuyển tiếp bệnh nhân điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở điều trị người nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động

7

B-BYT-286705-TT

Thay đổi cơ sở điều trị cho bệnh nhân đang điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được cấp giấy phép hoạt động

Phần II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

1- Thủ tục

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng đồng

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Người nghiện chất dạng thuốc phiện nộp hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho cơ sở điều trị nơi người đó có nhu cầu được điều trị.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hợp lệ, người đứng đầu cơ sở điều trị có trách nhiệm:

- Tổ chức khám đánh giá cho người đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo Mu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Giấy tiếp nhận trường hợp đđiều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được lập thành 02 bản: 01 bn gửi người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hoặc người đại diện theo pháp luật của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong trường hợp người đó từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi; 01 bản lưu hồ sơ điều trị của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở điều trị

Cách thức thực hiện

 

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ sở điu trị nghiện dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế

Thành phần, s lượng hồ sơ

 

I. Thành phần h sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

2. Bản sao của một trong những giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh hoặc hộ khẩu, giấy phép lái xe.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 01: Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Yêu cầu đối với người nghiện đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (Khoản 1 Điều 6 Nghị định)

Người nghiện chất dạng thuốc phiện tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và cam kết tuân thủ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi, chỉ được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đồng ý bng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

 

Mu số 01

 

Ảnh
4cm x 6cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế

Kính gửi: ……………………1………………

Tên tôi là:…………………………………………………… Giới tính:.......................................

Sinh ngày:………………………………, tại ...........................................................................

Nơi đăng ký thường trú/nơi ở hiện tại:………………… 2 .....................................................

..........................................................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe……, cấp ngày: //

tại......................................................................................................................................

Qua tìm hiểu các điều kiện và quy định liên quan, tôi làm đơn này xin tự nguyện đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế. Tôi cam kết nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị và nội quy của cơ sở điều trị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Đại diện của người làm đơn

Tôi tên là ………3……… số CMND/hộ chiếu/ hộ khẩu/giấy phép lái xe, cấp ngày....tháng năm…… tại ……4……. là người đại diện theo pháp luật của…… 5…… đồng ý cho ……6…… tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế tại …………7…………

(Ký và ghi rõ họ tên)

……8……, ngày.... tháng…… năm 20……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________

1 Tên cơ sở điều trị hoặc cơ sở quản lý

2 Ghi rõ nơi đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại của người làm đơn

3 Ghi rõ họ, tên của người đại diện theo pháp luật của người làm đơn từ đủ 6 tuổi trở lên đến chưa đủ 15 tuổi

4 Ghi rõ địa danh nơi cấp số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe

5 Ghi rõ họ, tên của người đăng ký tham gia điều trị

6 Như mục 5

7 Như mục 1

8 Địa danh

 

2- Thủ tục

Đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện trong các cơ sở trại giam, trại tạm giam, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng (sau đây gọi tắt là đi tượng quản lý) nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi được đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưng (sau đây gọi tắt là cơ sở quản lý) nộp hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định cho cơ sở quản lý nơi người đó có nhu cầu được điều trị.

Bước 2: Ngay sau khi nhận được hồ sơ đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hợp l, người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm:

- Tổ chức hoặc phối hợp với cơ sở y tế ngoài cộng đồng khám đánh giá cho người đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện;

- Tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo Mu s02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 3: Giấy tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được lập thành 02 bản: 01 bản gửi người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện hoặc người đại diện theo pháp luật của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện trong trường hợp người đó từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tui; 01 bản lưu hồ sơ điều trị của người được điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở quản lý.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại cơ sở quản lý

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đăng ký điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thi hạn giải quyết

 

Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện của đối tượng quản lý

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở quản lý thực hiện việc nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Quyết định tiếp nhận trường hợp đủ điều kiện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Lệ phí

 

Không quy định l phí

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 01: Đơn đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Yêu cầu đối với người nghiện đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện (Khoản 2 Điều 6 Nghị định)

Học viên, phạm nhân, trại viên, học sinh trường giáo dưỡng nghiện chất dạng thuốc phiện trước khi được đưa vào quản lý trong các cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bt buộc, trường giáo dưỡng tự nguyện tham gia điều trị nghiện chất dạng thuc phiện và cam kết tuân thđiều trị nghiện chất dạng thuc phiện. Đi với người nghiện chất dạng thuốc phiện từ đủ sáu tui đến chưa đủ mười lăm tui, chđược điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện sau khi có sự đng ý bng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó. Phạm nhân tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được hưởng đầy đủ quyn như những phạm nhân khác.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chng nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế.

 

Mu số 01

 

Ảnh
4cm x 6cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế

Kính gửi: ……………………9………………

Tên tôi là:…………………………………………………… Giới tính:.......................................

Sinh ngày:………………………………, tại ...........................................................................

Nơi đăng ký thường trú/nơi ở hiện tại:………………… 10 ....................................................

..........................................................................................................................................

Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe……, cấp ngày: //

tại......................................................................................................................................

Qua tìm hiểu các điều kiện và quy định liên quan, tôi làm đơn này xin tự nguyện đăng ký tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế. Tôi cam kết nghiêm túc tuân thủ phác đồ điều trị và nội quy của cơ sở điều trị.

Trân trọng cảm ơn./.

 

Đại diện của người làm đơn

Tôi tên là ………11……… số CMND/hộ chiếu/ hộ khẩu/giấy phép lái xe, cấp ngày....tháng năm…… tại ……12……. là người đại diện theo pháp luật của…… 13…… đồng ý cho ……14…… tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế tại …………15…………

(Ký và ghi rõ họ tên)

……16……, ngày.... tháng…… năm 20……
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________

9 Tên cơ sở điều trị hoặc cơ sở quản lý

10 Ghi rõ nơi đăng ký thường trú hoặc nơi ở hiện tại của người làm đơn

11 Ghi rõ họ, tên của người đại diện theo pháp luật của người làm đơn từ đủ 6 tuổi trở lên đến chưa đủ 15 tuổi

12 Ghi rõ địa danh nơi cấp số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe

13 Ghi rõ họ, tên của người đăng ký tham gia điều trị

14 Như mục 5

15 Như mục 1

16 Địa danh

 

3- Thủ tục

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở điều trnơi người bệnh đang điều trị;

Bước 2: Người đứng đầu cơ sở điều trị có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (sau đây gọi tt là bản tóm tt bệnh án) theo Mu s04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi;

Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị nơi người bệnh chuyển đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế theo Mu số 03 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP

2. Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

II. S lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị nghin chất dạng thuốc phiện

Kết quả thực hiện th tục hành chính

 

Không có

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 03: Đơn đề nghị chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

Mu số 04: Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm min dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

 

Mu số 03

 

Ảnh
4cm x 6cm

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Chuyển tiếp điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: …………………………1………………………..

1. Họ và tên: ....................................................................................................................

2. Ngày sinh: ....................................................................................................................

3. Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe............... , cấp ngày: ………/………/……

tại: ......................................................................................................................................

4. Tên cơ sở điều trị chuyển đến: ………………………………2.........................................

5. Thời gian chuyển: ……………………………………………..3.........................................

6. Địa chỉ của cơ sở điều trị chuyển đến: ……………………..4.........................................

.........................................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị cơ sở điều trị giới thiệu và làm các thủ tục cần thiết để giúp tôi được tiếp tục điều trị tại cơ sở điều trị có tên và địa chỉ trên đây.

Trân trọng cảm ơn./.

 

 

……5……, ngày.... tháng…. năm 20.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

_______________

1 Tên của cơ sở điều trị nơi người bệnh đang điều trị

2 Tên ca cơ sở điều trị nơi người bệnh muốn chuyển đến

3 Ghi thời gian chuyển tiếp điều trị tại cơ sở điều trị nơi đến

4 Ghi rõ địa chcủa cơ sở điều trị người bệnh muốn chuyển đến

5 Địa danh

 

Mẫu số 04

………1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /PC

……2……, ngày tháng năm 20...…

 

BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN

Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: ………………………3………………………

Tên cơ sở giới thiệu: …………………………………1...........................................................

Địa chỉ: …………………………………………………4...........................................................

Điện thoại:……………………………… Email (nếu có): .......................................................

Giới thiệu cho:

1. Họ và tên:………………………………………..5................................................................

2. Ngày sinh: ………………………………………6................................................................

3. Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe...................... , cấp ngày: ……/……/………

tại:.....................................................................................................................................

4. Địa chỉ: …………………………………………..7................................................................

5. Thông tin về tình hình điều trị của người bệnh:

- Ngày bắt đầu điều trị: ……/……/…………………. Ngày kết thúc:……/……/.....................

- Liều điều trị hiện tại: …………mg/ngày.

6. ……………………………………………………8 ...............................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Tên cơ sở điều trị hoặc cơ sở qun lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

2 Địa danh

3 Tên cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến

4 Ghi rõ địa ch ca cơ sở điều trị, cơ sở quản lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

5 Ghi rõ họ và tên của người bệnh được chuyển tiếp điều trị

6 Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người bệnh được chuyn tiếp điều trị

7 Ghi rõ địa chnơi ở thường trú/nơi ở hiện tại của của người bệnh trong hồ sơ đăng ký điều trị, trong hồ sơ quản lý

8 Tóm tắt về quá trình điều trị của người bệnh và những thông tin cần thiết để cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến có thể sử dụng để tiếp tục điều trị cho người bệnh (nếu có)

 

4- Thủ tục

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế theo quy định cho người đứng đầu cơ sở quản lý nơi người bệnh đang điều trị;

Bước 2: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP đcấp cho người bệnh khi người bệnh chuyển đi;

Bước 3: Cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyn đến có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại cơ sở quản lý thực hiện việc điu trị nghiện dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế

Thành phần, số lượng hồ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Không có

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 04: Bản tóm tắt bnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuc thay thế.

 

Mẫu số 04

………1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /PC

……2……, ngày tháng năm 20...…

 

BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN

Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: ………………………3………………………

Tên cơ sở giới thiệu: …………………………………1...........................................................

Địa chỉ: …………………………………………………4...........................................................

Điện thoại:……………………………… Email (nếu có): .......................................................

Giới thiệu cho:

1. Họ và tên:………………………………………..5................................................................

2. Ngày sinh: ………………………………………6.................................................................

3. Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe.......................... , cấp ngày: ……/……/……

tại:.....................................................................................................................................

4. Địa chỉ: …………………………………………..7..................................................................

5. Thông tin về tình hình điều trị của người bệnh:

- Ngày bắt đầu điều trị: ……/……/…………………. Ngày kết thúc:……/……/.......................

- Liều điều trị hiện tại: …………mg/ngày.

6. ……………………………………………………8 .................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Tên cơ sở điều trị hoặc cơ sở qun lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

2 Địa danh

3 Tên cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến

4 Ghi rõ địa ch ca cơ sở điều trị, cơ sở quản lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

5 Ghi rõ họ và tên của người bệnh được chuyển tiếp điều trị

6 Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người bệnh được chuyn tiếp điều trị

7 Ghi rõ địa chnơi ở thường trú/nơi ở hiện tại của của người bệnh trong hồ sơ đăng ký điều trị, trong hồ sơ quản lý

8 Tóm tắt về quá trình điều trị của người bệnh và những thông tin cần thiết để cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến có thể sử dụng để tiếp tục điều trị cho người bệnh (nếu có)

 

 

5- Thủ tục

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho người nghiện chất dạng thuốc phiện được trở về cộng đồng từ cơ sở quản lý

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Người bệnh nộp đơn chuyển tiếp điu trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế theo quy định cho người đứng đu cơ sở quản lý nơi người bệnh đang điều trị;

Bước 2: Người đứng đầu cơ sở quản lý có trách nhiệm lập bản tóm tắt bệnh án theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP để cấp cho người bệnh khi người đó trở về cộng đồng;

Bước 3: Người đứng đầu cơ sở điều trị ngoài cộng đồng nơi người bệnh đăng ký điều trị có trách nhiệm tiếp nhận điều trị cho người bệnh. Trường hợp không đồng ý tiếp nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp tại cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 04 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết

 

Ngay sau khi nhận được hồ sơ

Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở quản lý thực hiện việc điều trị nghiện dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Không có

Lệ phí

 

Không quy định l phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu s 04: Bản tóm tắt bệnh án điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

u cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

Mẫu số 04

………1………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:       /PC

……2……, ngày tháng năm 20...…

 

BẢN TÓM TẮT BỆNH ÁN

Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: ………………………3………………………

Tên cơ sở giới thiệu: …………………………………1...........................................................

Địa chỉ: …………………………………………………4...........................................................

Điện thoại:……………………………… Email (nếu có): .......................................................

Giới thiệu cho:

1. Họ và tên:………………………………………..5................................................................

2. Ngày sinh: ………………………………………6................................................................

3. Số CMND/hộ chiếu/hộ khẩu/giấy phép lái xe..................... , cấp ngày: ……/……/………

tại:.....................................................................................................................................

4. Địa chỉ: …………………………………………..7.................................................................

5. Thông tin về tình hình điều trị của người bệnh:

- Ngày bắt đầu điều trị: ……/……/…………………. Ngày kết thúc:……/……/......................

- Liều điều trị hiện tại: …………mg/ngày.

6. ……………………………………………………8 ................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Tên cơ sở điều trị hoặc cơ sở qun lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

2 Địa danh

3 Tên cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến

4 Ghi rõ địa ch ca cơ sở điều trị, cơ sở quản lý giới thiệu người bệnh chuyển tiếp điều trị

5 Ghi rõ họ và tên của người bệnh được chuyển tiếp điều trị

6 Ghi rõ ngày tháng năm sinh của người bệnh được chuyn tiếp điều trị

7 Ghi rõ địa chnơi ở thường trú/nơi ở hiện tại của của người bệnh trong hồ sơ đăng ký điều trị, trong hồ sơ quản lý

8 Tóm tắt về quá trình điều trị của người bệnh và những thông tin cần thiết để cơ sở điều trị, cơ sở quản lý nơi người bệnh chuyển đến có thể sử dụng để tiếp tục điều trị cho người bệnh (nếu có)

 

6- Thủ tục

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cơ sở điều trị thực hiện việc công bố đđiều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện gửi hồ sơ theo một trong hai phương thức sau:

a) Gửi bn gốc hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện về Sở Y tế để công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế;

h) Gửi hồ sơ công bố về Sở Y tế để công hố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Trường hợp gửi hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng phương thức điện t, cơ sở điều trị có trách nhiệm lưu giữ toàn bộ bản gốc của hồ sơ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đđiều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ sở điều trị theo Mu s08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định, Sở Y tế có văn bản gửi cho cơ sở điều trị đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công bố.

Bước 3: Trường hợp hồ sơ công bố đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ (thời điểm tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế), Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và công khai trên trang thông tin điện tcủa Sở Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và toàn văn hồ sơ công bố của cơ sở điều trị

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP;

2. Bn sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bn sao giấy chng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở;

3. Danh sách nhân sự theo Mu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bng chuyên môn của từng nhân viên;

4. Bn kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mu số 07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 90/2016/NĐ-CP;

5. Sơ đồ mặt bng của cơ sở điều trị.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở đủ điu kiện điu trị nghiện chất dạng thuc phiện được công bcông khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu s 05: Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Mu số 06: Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

Mẫu số 07: Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Điều 12. Điều kiện hoạt động của cơ sở điều trị thay thế

1. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng hành chính, phòng cấp phát và bảo quản thuốc, phòng tư vấn, phòng khám bệnh và phòng xét nghiệm. Các phòng trong cơ sở điều trị thay thế phi có diện tích từ 10m2 tr lên;

b) Các phòng của cơ sở điều trị thay thế phải được xây dựng chắc chắn, đủ ánh sáng, có trn chống bụi, tường và nền nhà sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh, có cửa sổ chắc chắn, cửa ra vào có khóa;

c) Khu vực thực hiện xét nghiệm sử dụng các vật liệu không thấm nước, chịu được nhiệt và các loại hóa chất ăn mòn; có bồn nước rửa tay, vòi rửa mắt khn cấp, hộp sơ cứu;

d) Bo đảm đủ điện, nước và đáp ứng các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện về trang thiết bị:

a) Phòng cấp phát và bo quản thuốc:

- m kế;

- Nhiệt kế đo nhiệt độ phòng;

- Điều hòa nhit độ;

- 02 tủ chắc chắn có khóa để đựng thuốc, trong đó: 01 tủ để đựng thuốc cấp phát hàng ngày và 01 tủ để bảo quản thuốc;

- Dụng cụ cấp phát thuốc;

- Tủ hoặc giá đựng hồ sơ, sổ sách, phiếu theo dõi điều trị;

- Thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm;

- Thiết bị giám sát việc thực hiện điều trị.

b) Phòng khám bệnh:

- Nhiệt kế đo thân nhiệt;

- Ống nghe;

- Tủ thuốc cấp cứu (trong đó có thuốc giải độc);

- Máy đo huyết áp;

- Bộ trang thiết bị cấp cứu;

- Giường khám bệnh;

- Cân đo sức khỏe - chiều cao;

- Thiết bị khử trùng dụng cụ và bệnh phẩm.

c) Phòng xét nghiệm:

- Bộ dụng cụ xét nghiệm nước tiểu và lấy máu;

- Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm, bệnh phẩm.

d) Nơi lấy nước tiểu của người bệnh:

- Bộ bàn cầu (với đường cấp nước có van đặt ở bên ngoài nơi lấy nước tiểu);

- Vách ngăn dán kính màu một chiều từ bên ngoài để nhân viên của cơ sở điều trị quan sát được quá trình tự lấy mẫu nước tiểu của người bệnh.

3. Điều kiện về nhân sự:

a) Có ít nhất 01 người phụ trách chuyên môn là bác sỹ có giấy chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện và là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở điu trị thay thế;

b) Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ công tác khám bệnh, chữa bệnh có trình độ trung cấp chuyên ngành y trở lên;

c) Có ít nhất 02 nhân viên làm nhiệm vụ cấp phát thuốc có trình độ trung cấp chuyên ngành y, dược trở lên. Nhân viên phụ trách kho thuc phải đáp ứng các điều kiện về chuyên môn theo quy định của pháp luật về dược;

d) Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ xét nghiệm có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược, sinh học hoặc hóa học trở lên;

đ) Có ít nhất 01 nhân viên làm nhiệm vụ tư vấn có trình độ trung cấp thuộc một trong các chuyên ngành y, dược hoặc xã hội trở lên;

e) Có ít nht 01 nhân viên làm nhim vụ hành chính có trình độ trung cấp trở lên;

g) Căn cứ tình hình thực tế, cơ sở điều trị thay thế bố trí nhân viên bảo vệ tại cơ sở nơi đặt cơ sở điều trị hoặc phối hợp với công an nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở đbảo đảm công tác an ninh cho cơ sở điều trị; trường hợp cn thiết, có thể bố trí tối đa 02 nhân viên bảo vệ riêng cho cơ sở điều trị;

h) Slượng nhân viên làm việc toàn thời gian phải đạt tỷ lệ từ 75% trở lên trên tổng số nhân viên của cơ sở điều trị thay thế. Việc bố trí nhân lực thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở được thực hiện theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp về yêu cầu chuyên môn quy định tại khon 3 Điều này và quy mô của cơ sở điều trị thay thế.

Điều 13. Điều kiện hoạt động của cơ sở cấp phát thuốc

1. Điều kiện về cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp đón, phòng cấp phát và bảo quản thuốc. Phòng cấp phát và bo qun thuốc phải có diện tích từ 10m2 trở lên;

b) Phòng cấp phát và bảo quản thuốc được xây dựng chắc chn, đủ ánh sáng, có trần chống bụi, tường và nền nhà sử dụng các chất liệu dễ tẩy rửa làm vệ sinh, có cửa sổ chc chắn, cửa ra vào có khóa;

c) Bảo đảm đđiện, nước và đáp ứng các điều kiện về quản lý chất thải y tế, phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện về trang thiết bị:

Cơ sở cấp phát thuốc phải đáp ứng các điều kiện về trang thiết bị quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định này.

3. Điều kiện về nhân sự:

a) Cơ sở cấp phát thuốc phải đáp ứng các điều kiện về nhân sự quy định tại các điểm c và điểm g khoản 3 Điều 12 Nghị định này;

b) Việc bố trí nhân lực thực hiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại cơ sở cấp phát thuốc thực hiện theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp về yêu cầu chuyên môn quy định tại điểm a khoản 3 Điều này và quy mô của cơ sở cấp phát thuốc.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

Mu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

……… 1………, ngày…… tháng…… năm 20……

ĐƠN Đ NGHỊ

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: Sở Y tế ……2……

Tên: …………………………………………………3…………………………………………………

Địa điểm: ……………………4…………………………; Điện thoại/fax: …………………………..

Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, chúng tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở ……….. 3 ………

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1

Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác

2

Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị

3

Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

4

Sơ đồ mặt bng của cơ sở điều trị

Cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện xin cam kết:

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các giấy tờ nộp trong hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện này và xác nhận là đây là các giấy thợp pháp, nội dung là đúng sự thật. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ svật chất, trang thiết bị và nhân sự thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định.

3. Thông báo cho Sở Y tế …..2….. khi có bất cứ thay đi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Địa danh

2 Tên Sở Y tế tnh

3 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

4 Ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự
d
o - Hạnh phúc
----------------

.........1........., ngày…… tháng…… năm 20……

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

TT

Họ và tên

Vị trí việc làm

Chế độ làm việc (2)

Các giấy t kèm theo

Ghi chú

1.

……………

Bác sỹ phụ trách chuyên môn kỹ thuật

 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ.

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

 

2.

……………

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

 

Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành y trở lên.

 

3.

……………

Nhân viên tư vấn

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược hoặc trung cấp xã hội trở lên.

 

4.

……………

Nhân viên cấp phát thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược trở lên.

 

5.

……………

Nhân viên bảo quản thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

 

6.

……………

Nhân viên xét nghiệm

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, dược, sinh học, hóa học trở lên.

 

7.

……………

Nhân viên hành chính

 

Bản sao bng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

 

8.

……………

Nhân viên bảo vệ

 

Bn sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Địa danh

2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………1………, ngày…… tháng…… năm 20……

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị (MODEL)

Công ty sản xuất

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Slượng

Tình trạng sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng du)

_________________

1 Địa danh

 

7- Thủ tục

Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về tên, địa ch, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bn về Sở Y tế nơi đã tiếp nhận và công bố hồ sơ của cơ sở điều trị trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Bước 2: Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ sở điều trị (thời điểm tiếp nhận văn bản được tính theo dấu tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế), Sở Y tế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi trong hồ sơ công bố của cơ sở điều trị đã đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp hoặc gửi h sơ công b(theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

Văn bản thông báo về sự thay đổi về tên, địa ch, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

II. S lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận h

Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuc thay thế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

S Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kết quả thực hiện th tục hành chính

 

Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Không có

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật s64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

8- Thủ tục

Công blại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất

Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Trong thời gian 24 giờ kể từ khi phát hiện hồ sơ công bbị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo bng văn bản và gửi hồ sơ công bố lại về Sở Y tế nơi đã đăng ti trên cổng thông tin điện tcủa Sở Y tế hồ sơ công bố của cơ sở điều trị về việc hồ sơ công bố bị mất hoặc bị hư hỏng.

Bước 2. Cơ sở điều trị gửi hồ sơ về Sở Y tế để kiểm tra, đối chiếu trong thời gian 30 ngày kể từ ngày có văn bn thông báo cho Sở Y tế.

Bước 3. Khi tiếp nhận hồ sơ công bố của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) cho cơ sở điều trị qua hòm thư điện tử theo Mu số 08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định, SY tế có văn bản (theo định dạng PDF) gửi qua hòm thư điện tử cho cơ sở điều trị đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công bố;

Bước 4. Trường hợp hồ sơ công bố đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ công bcủa cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và toàn văn hồ sơ công bcủa cơ sở điều trị.

Cách thức thực hiện

 

Gửi h sơ công b(theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều tr đt trsở.

Thành phn, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị công bđủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Mu số 05 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP;

2. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của cơ sở;

3. Danh sách nhân sự theo Mu số 06 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định s 90/2016/NĐ-CP và kèm theo bản sao văn bằng chuyên môn của từng nhân viên;

4. Bn kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị theo Mu s07 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP;

5. Sơ đồ mặt bằng của cơ sở điều trị.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điu trị nghiện các chất dạng thuc phiện bng thuc thay thế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở đủ điều kiện điu trị nghiện chất dạng thuc phiện được công b công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Mu số 05: Đơn đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế

Mu số 06: Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở điều trị

Mu s 07: Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghđịnh s 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bng thuốc thay thế.

 

Mu số 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

……… 1………, ngày…… tháng…… năm 20……

ĐƠN Đ NGHỊ

Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Kính gửi: Sở Y tế ……2……

Tên: …………………………………………………3………………………………………………

Địa điểm: ……………………4…………………………; Điện thoại/fax: ………………………..

Căn cứ Nghị định số ..../2016/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, chúng tôi đề nghị Sở Y tế công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với cơ sở ……….. 3 ………

Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

1

Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác

2

Danh sách nhân sự của cơ sở điều trị kèm theo bản sao văn bng chuyên môn của từng nhân viên thuộc cơ sở điều trị

3

Bản kê khai trang thiết bị của cơ sở điều trị

4

Sơ đồ mặt bng của cơ sở điều trị

Cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện xin cam kết:

1. Đã kiểm tra, ký đóng dấu vào những phần liên quan ở tất cả các giấy tờ nộp trong hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện này và xác nhận là đây là các giấy thợp pháp, nội dung là đúng sự thật. Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Đáp ứng đủ yêu cầu, điều kiện về cơ svật chất, trang thiết bị và nhân sự thực hiện việc điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện theo quy định.

3. Thông báo cho Sở Y tế …..2….. khi có bất cứ thay đi nào đối với hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Địa danh

2 Tên Sở Y tế tnh

3 Ghi rõ tên của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

4 Ghi rõ địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện

 

Mẫu số 06

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự
d
o - Hạnh phúc
----------------

.........1........., ngày…… tháng…… năm 20……

DANH SÁCH NHÂN SỰ LÀM VIỆC TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

TT

Họ và tên

Vị trí việc làm

Chế độ làm việc (2)

Các giấy t kèm theo

Ghi chú

1.

……………

Bác sỹ phụ trách chuyên môn kỹ thuật

 

1. Bản sao bằng tốt nghiệp bác sỹ.

2. Bản sao chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

 

2.

……………

Nhân viên hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh

 

Bản sao bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành y trở lên.

 

3.

……………

Nhân viên tư vấn

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược hoặc trung cấp xã hội trở lên.

 

4.

……………

Nhân viên cấp phát thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y hoặc trung cấp dược trở lên.

 

5.

……………

Nhân viên bảo quản thuốc

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp dược trở lên.

 

6.

……………

Nhân viên xét nghiệm

 

Bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp y, dược, sinh học, hóa học trở lên.

 

7.

……………

Nhân viên hành chính

 

Bản sao bng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

 

8.

……………

Nhân viên bảo vệ

 

Bn sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

_______________

1 Địa danh

2 Ghi rõ làm việc toàn thời gian hay kiêm nhiệm

 

Mẫu số 07

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

………1………, ngày…… tháng…… năm 20……

BẢN KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ

STT

Tên thiết bị

Ký hiệu thiết bị (MODEL)

Công ty sản xuất

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Slượng

Tình trạng sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng du)

_________________

1 Địa danh

 

9- Thủ tục

Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình ch

Trình tự thực hiện

 

Bước 1. Cơ sở điều trị bị đình chỉ gửi tài liệu về việc chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm:

- Trường hợp đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế ra Quyết định hủy bỏ đình chỉ đối với cơ sở điều trị.

- Trường hp không đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều tr, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở điều trị. Văn bản phải nêu rõ lý do không đồng ý.

Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc ktừ ngày nhận được văn bản thông báo không đồng ý của Sở Y tế, cơ sở điều trị bị đình chỉ phải khắc phục các vi phạm và gửi hồ sơ khắc phục vi phạm về Sở Y tế.

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đình chỉ hết hiệu lực, trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ không khắc phục các vi phạm hoặc việc khắc phục các vi phạm không đáp ứng các quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP Sở Y tế thực hiện việc hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

Cách thức thực hiện

 

Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về hòm thư điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

I. Thành phần h sơ bao gồm:

Hồ sơ khắc phục vi phạm

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính

 

Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

 

Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương

Kết quả thực hiện th tục hành chính

 

Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuc phiện được công b công khai trên cng thông tin điện tử của Sở Y tế

Lệ phí

 

Không quy định lệ phí

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Không

Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính

 

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

 

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 7678/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu7678/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 7678/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 7678/QĐ-BYT thủ tục kèm 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 7678/QĐ-BYT thủ tục kèm 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế 2016
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu7678/QĐ-BYT
     Cơ quan ban hànhBộ Y tế
     Người kýPhạm Lê Tuấn
     Ngày ban hành30/12/2016
     Ngày hiệu lực30/12/2016
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật5 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 7678/QĐ-BYT thủ tục kèm 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế 2016

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 7678/QĐ-BYT thủ tục kèm 90/2016/NĐ-CP điều trị nghiện thuốc phiện bằng thuốc thay thế 2016