Quyết định 768/QĐ-UBND

Quyết định 768/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Quyết định 768/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 768/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÁI NGUYÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 139a/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Sở N
i vụ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: đ/c Trường;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
-Lưu: VT, KSTT02b.

Ng.Trang.21.3.19

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số: 768/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên)

STT

Số hồ sơ TTHC trên CSDLQG

Tên TTHC

Tên văn bản QPPL quy định việc bãi b, hy bỏ TTHC

I. Lĩnh vực Đường thủy nội địa

1

BGTVT-TNG-285412

Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018

2

BGTVT-TNG-285413

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018

3

BGTVT-TNG-285414

Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mt hoặc hỏng không sử dụng được

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT- BGTVT-BVHTTDL được công bố hết hiệu lực bởi Quyết đnh số 147/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2019 của BGTVT về việc công bdanh mục văn bản QLPL hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2018

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 768/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu768/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2019
Ngày hiệu lực22/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 768/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 768/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 768/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Thái Nguyên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu768/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýVũ Hồng Bắc
        Ngày ban hành22/03/2019
        Ngày hiệu lực22/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 768/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Thái Nguyên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 768/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính của Sở Giao thông Thái Nguyên

            • 22/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực