Quyết định 77/2002/QĐ-UB

Quyết định 77/2002/QĐ-UB về xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2002/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA SỞ QUI HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;

Căn cứ Quyết định số 52/2002/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền Thành phố và Kiến trúc sư trưởng Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xác định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội như sau:

Sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về Qui hoạch - Kiến trúc trên địa bàn Thành phố theo qui hoạch tổng thể đã được nhà nước phê duyệt; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân Thành phố đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Xây dựng; Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sở qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước theo qui định hiện hành.

Trụ sở cơ quan đặt tại: 11c phố Cát Linh, quận Đống ĐA, Thành phố Hà Nội.

1. Chức năng:

Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Thành phố để tổ chức tốt việc quản lý nhà nước về qui hoạch - kiến trúc (Qui hoạch xây dựng và Kiến trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị...) theo định hướng qui hoạch chung đã được nhà nước phê duyệt.

2. Nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân Thành phố về quản lý qui hoạch và kiến trúc; Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành những văn bản qui phạm pháp luật về quản lý qui hoạch xây dựng và kiến trúc;

Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành chủ trì lập, thẩm tra, trình duyệt qui hoạch chung, qui hoạch tổng thể chuyên ngành, qui hoạch chi tiết; hướng dẫn lập dự án đầu tư xây dựng về qui hoạch và kiến trúc đô thị; Được phê duyệt qui hoạch chi tiết tổng mặt bằng một số dự án nhỏ do Uỷ ban nhân dân Thành phố giao;

Nghiên cứu đề xuất định hướng về bảo tồn và phát triển kiến trúc ở Thủ đô Hà Nội;

Quản lý mốc giới, chỉ giới, cao độ qui hoạch, giới thiệu địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ qui hoạch, thoả thuận qui hoạch và kiến trúc (với những khu vực chưa có qui hoạch kiến trúc);

Tổ chức nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học và dán hợp tác quốc tế về qui hoạch - kiến trúc thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;

Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền ban hành một số văn bản thuộc lĩnh vực theo chức năng của cơ quan;

Tổ chức phổ biến công khai các qui hoạch chi tiết được duyệt, tuyên truyền, bồi dưỡng và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác quản lý qui hoạch - kiến trúc cho các đối tượng.

Thường trực Hội đồng qui hoạch và kiến trúc thủ đô, tham gia xét duyệt các dán đầu tư xây dựng;

3. Tổ chức bộ máy:

Có giám đốc và một số phó giám đốc.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

1.3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

2.3. Phòng Qui hoạch - Kiến trúc 1 (bao gồm qui hoạch kiến trúc và kỹ thuật hạ tầng)

3.3. Phòng Qui hoạch - Kiến trúc 2 (bao gồm qui hoạch kiến trúc và kỹ thuật hạ tầng)

4.3. Phòng nghiên cứu Qui hoạch - Kiến trúc

5.3. Phòng Tổ chức - Hành chính tài v

6.3. Thanh tra Pháp chế.

4. Biên chế tiền lương:

Biên chế của sở Qui hoạch kiến trúc Thành phố Hà Nội được giao là 60 người.

5. Các đơn vị trực thuộc:

Viện Qui hoạch xây dựng

Ban quản lý dán.

Điều 2: Giao Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố chủ trì cùng với Giám đốc sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu để chuyển đổi và tổ chức lại hoạt động của Viện Qui hoạch xây dựng theo hướng:

a. Toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Viện đang thực hiện có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước được chuyển về cho các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở thực hiện.

b. Các chức năng, nhiệm vụ còn lại của Viện được tổ chức lại thành một Trung tâm hoạt động sự nghiệp có thu để phục vụ cho công tác quản lý qui hoạch kiến trúc của Sở đã được Thành phố giao đồng thời làm các dịch vụ khác có liên quan đến qui hoạch kiến trúc mà công dân và các tổ chức xã hội kể cả trong nước và nước ngoài có yêu cầu.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng HĐND và Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Văn phòng Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc sở Qui hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận huyện thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/05/2002
Ngày hiệu lực23/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/2008
Cập nhật22 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 77/2002/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/2002/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành23/05/2002
        Ngày hiệu lực23/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 03/10/2008
        Cập nhật22 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 77/2002/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2002/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

            • 23/05/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực