Quyết định 77/2017/QĐ-UBND

Quyết định 77/2017/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2017/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 2203/TTr-SLĐTBXH ngày 30 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2017 và thay thế Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có sử dụng lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và đoàn thể cấp tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- TT. Công báo - Tin học;
- Website Văn phòng;
- Lưu: VT
, KGVX, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, quan hệ phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình quản lý lao động là người nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (gọi chung là doanh nghiệp, tổ chức).

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm thực hiện có hiệu quả trong việc giải quyết các thủ tục hành chính và những vấn đề có liên quan đến người nước ngoài.

2. Các cơ quan quản lý Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh trong phạm vi trách nhiệm quy định, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong việc thực hiện quản lý Nhà nước về lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy định về chuyên môn, yêu cầu chất lượng và đề cao trách nhiệm trong quá trình phối hợp. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động nước ngoài và người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.

3. Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời và trao đổi thông tin giữa các cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động nước ngoài để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời, mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ theo quy định Pháp lệnh về Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định bảo mật của ngành.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Thực hiện lồng ghép hướng dẫn, tuyên truyền các nội dung cơ bản của pháp luật lao động về quản lý người lao động nước ngoài đến cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Hình thức trao đổi thông tin, phối hợp bằng văn bản hoặc trực tiếp trao đổi giữa lãnh đạo, cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ của Sở, Ban, Ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Phối hợp hướng dẫn các đơn vị có sử dụng người lao động nước ngoài thực hiện thống kê, phân tích tình hình người nước ngoài nhập cảnh vào tỉnh An Giang với mục đích lao động đúng quy định của pháp luật hiện hành.

3. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức và phối hợp đề xuất xử lý đối với các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách.

4. Tổng hợp báo cáo và cung cấp thông tin theo yêu cầu giữa các cơ quan tham gia thực hiện Quy chế phối hợp.

5. Định kỳ hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả công tác phối hợp, rút kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị (nếu có).

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Trách nhiệm chung của các Sở, Ban, Ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến người lao động nước ngoài.

Kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và quyết định.

2. Giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài theo thẩm quyền và thông báo kết quả cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lao động nước ngoài thuộc quyền quản lý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, các doanh nghiệp, tổ chức và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì phối hợp và tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật lao động và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho các doanh nghiệp, tổ chức, chủ đầu tư, nhà thầu và người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

b) Hướng dẫn cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận, xem xét, thẩm định từng vị trí công việc. Sau đó thông báo chấp thuận về vị trí công việc được sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng người sử dụng lao động theo quy định.

c) Tiếp nhận báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức và thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài; cấp, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật. Lưu trữ hồ sơ báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

d) Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, các gói thầu do nhà thầu trúng thầu trên địa bàn tỉnh. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 15, Điều 1 của Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

đ) Tiếp nhận thông tin của các tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang không có giấy phép lao động. Đề nghị cơ quan Công an xử lý theo pháp luật đối với những trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang không có giấy phép lao động.

e) Thu hồi giấy phép lao động đã được cấp theo quy định tại Điều 17, Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ.

g) Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh qua mạng điện tử.

h) Thực hiện báo cáo:

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo), 06 tháng đầu năm (trước ngày 15/7) và 06 tháng cuối năm (trước ngày 15 tháng 01 năm tiếp theo) tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan về tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Trao đổi tình hình, danh sách người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để phục vụ yêu cầu công tác đột xuất theo đề nghị của các Sở, Ban, Ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc và tuyên truyền pháp luật việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh;

b) Thực hiện công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài; cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, xác nhận tạm trú cho lao động người nước ngoài sau khi đã được cấp giấy phép lao động hoặc cấp lại giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

c) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong việc xác minh những trường hợp người lao động nước ngoài có văn bản đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật.

d) Trục xuất đối với lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh An Giang không có giấy phép lao động, không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc hết thời hạn tạm trú tại Việt Nam và các vi phạm pháp luật khác.

đ) Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn, đôn đốc người lao động nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài tuân thủ các quy định của pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự và an toàn xã hội của người lao động nước ngoài, các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài; có biện pháp xử lý theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.

e) Hướng dẫn lao động là người nước ngoài làm các thủ tục: xin cấp thị thực gia hạn tạm trú, cấp thẻ tạm trú và thủ tục khai báo tạm trú đối với các cơ sở lưu trú có lao động là người nước ngoài tạm trú trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tư pháp

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn phổ biến và triển khai các văn bản quy định về công tác quản lý lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài.

b) Hướng dẫn trình tự, thủ tục và cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với lao động là người nước ngoài hiện đã cư trú tại Việt Nam từ đủ 6 tháng trở lên đang làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cung cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, danh sách các doanh nghiệp mới thành lập có liên quan đến yếu tố nước ngoài cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh để cập nhật, theo dõi quản lý (03 tháng/1 lần).

5. Sở Công Thương

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, trao đổi thông tin, thẩm định hồ sơ và quản lý các đối tượng người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trong việc đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

c) Định kỳ 6 tháng, cung cấp thông tin, danh sách doanh nghiệp, tổ chức thành lập văn phòng đại diện do Sở Công Thương cấp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp theo dõi quản lý.

Trường hợp văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động. Sở Công thương cung cấp danh sách cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thuận lợi trong việc quản lý người lao động nước ngoài tại văn phòng đại diện.

6. Sở Ngoại vụ

a) Hỗ trợ các cơ quan chức năng của tỉnh trao đổi thông tin với các cơ quan lãnh sự nước ngoài liên quan đến lao động là người nước ngoài. Phối hợp với các cơ quan lãnh sự nước ngoài và các cơ quan chức năng của tỉnh xử lý các trường hợp người lao động nước ngoài vi phạm pháp luật về lao động.

b) Hỗ trợ xác minh tính xác thực của hồ sơ do các cơ quan lãnh sự, cơ quan ngoại giao nước ngoài chứng nhận lãnh sự; các hồ sơ do các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc do cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài làm thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự liên quan đến lao động là người nước ngoài khi có đề nghị của các cơ quan chức năng.

c) Hằng năm, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh để phối hợp quản lý. Hướng dẫn cho các tổ chức và cá nhân liên hệ Sở Lao động - Thương binh và xã hội để làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam, các trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh thông qua các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

b) Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý thực hiện tuyên truyền các quy định pháp luật về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài.

8. Sở Y tế

a) Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện khi người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở y tế; thường xuyên kiểm tra, theo dõi số cơ sở y tế có sử dụng người lao động nước ngoài.

b) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh trong việc đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

c) Hướng dẫn, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho lao động là người nước ngoài tạo điều kiện thuận lợi trong việc khám sức khỏe và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của Bộ Y tế.

d) Thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm về chuyên môn đối với người nước ngoài hành nghề y, dược trên địa bàn tỉnh.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

a) Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh; thường xuyên theo dõi số cơ sở giáo dục, đào tạo có sử dụng người lao động nước ngoài.

b) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan đánh giá tình hình sử dụng người lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thực hiện chặt chẽ các quy định, thủ tục, điều kiện đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các cơ sở văn hóa, thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể thao có sử dụng vận động viên, huấn luyện viên là người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra, theo dõi số đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao có sử dụng lao động, vận động viên, huấn luyện viên, văn nghệ sĩ là người nước ngoài.

b) Đánh giá về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng lao động là người nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

c) Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

11. Cục Thuế tỉnh

a) Tiếp nhận thông tin về người lao động nước ngoài, tình hình chấp hành các quy định về sử dụng người lao động nước ngoài từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách pháp luật về thuế; thực hiện quản lý, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các Luật thuế.

c) Định kỳ hàng quý, thông tin số lượng người lao động nước ngoài đăng ký thuế thu nhập cá nhân cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi quản lý.

12. Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang

a) Cung cấp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách cá nhân, tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Hướng dẫn các tổ chức phi chính phủ có sử dụng người lao động nước ngoài liên hệ các Sở, Ban, Ngành liên quan làm thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động, xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

13. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

b) Tiếp nhận báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức và thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài cho người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp theo quy định.

c) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức trong các khu công nghiệp.

d) Hướng dẫn, tiếp nhận, thực hiện cấp, cấp lại giấy phép lao động, văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động và văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động của doanh nghiệp, tổ chức... tại khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang theo quy định.

đ) Tiếp nhận thông tin của các tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu không có giấy phép lao động đề nghị Công an tỉnh trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu của tỉnh không có giấy phép lao động.

e) Phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố quản lý về tình trạng cư trú đối với người lao động nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp và khu kinh tế cửa khẩu.

g) Thực hiện báo cáo định kỳ như sau:

- Định kỳ trước ngày 05 (năm) hàng tháng gửi danh sách người nước ngoài đã được xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, danh sách người nước ngoài đã được cấp mới, cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an tỉnh.

- Định kỳ hàng quý (trước ngày 5 tháng đầu tiên của quý tiếp theo), 06 tháng đầu năm (trước ngày 10/7) và 06 tháng cuối năm (trước ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo) tổng hợp tình hình người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong khu kinh tế, công nghiệp báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan.

14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

a) Thường xuyên kiểm tra, theo dõi các doanh nghiệp, tổ chức có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn quản lý.

b) Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác quản lý người lao động nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn; thống kê, rà soát số người lao động nước ngoài đang làm việc và sinh sống trên địa bàn để phối hợp theo dõi, quản lý.

c) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi tình hình, danh sách người lao động nước ngoài được cấp, cấp lại giấy phép lao động và danh sách người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn khi có yêu cầu công tác.

Điều 7. Trách nhiệm của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh

1. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về thủ tục, hồ sơ đăng ký, tuyển dụng, sử dụng lao động nước ngoài theo đúng quy định Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Chính phủ; đề nghị cấp, cấp lại giấy phép lao động đối với người nước ngoài theo quy định của pháp luật; đề nghị cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy định sau khi đã được cấp, cấp lại giấy phép lao động. Sử dụng lao động nước ngoài làm công việc đúng nội dung giấy phép lao động đã được cấp, thực hiện ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản, bảo đảm các chế độ, quyền lợi của lao động nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Chấp hành việc kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động nước ngoài tại đơn vị, nghiêm cấm các hoạt động sử dụng lao động nước ngoài xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

3. Quản lý hồ sơ, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức theo quy định pháp luật.

4. Thu hồi giấy phép lao động hết hiệu lực và nộp lại cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang theo quy định.

5. Báo cáo về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Thủ trưởng Sở, Ban, Ngành liên quan, các doanh nghiệp, tổ chức và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 9. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, làm đầu mối phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, xử lý thông tin và đôn đốc triển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao đổi thống nhất với các Sở, Ban, Ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực18/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu77/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành08/11/2017
       Ngày hiệu lực18/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài An Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài An Giang

        • 08/11/2017

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 18/11/2017

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực