Quyết định 77/2019/QĐ-UBND

Quyết định 77/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2019

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2019/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 thng 7 năm 2005 của Chnh phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 91/2005/NĐ-CP">36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn ha, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chnh phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2019/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 11 về việc Đề án đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn ha và Thể thao và Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đặt tên 12 tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn năm 2019, cụ thể:

1. Khu quy hoạch dân cư khu vực 1 - phường Đống Đa: 06 tuyến đường;

2. Khu dân cư gần UBND phường Nhơn Phú: 04 tuyến đường;

3. Khu quy hoạch dân cư đất quốc phòng - phường Ghềnh Ráng: 01 tuyến đường;

4. Khu dân cư gần làng SOS - phường Nhơn Bình: 01 tuyến đường.

(có Danh sách tên đường kèm theo).

Điều 2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh y;
- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo VP UBND tnh;
- Lưu: VT, K5;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

DANH SÁCH

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 77/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tuyến đường quy hoch

Lý trình

Lộ giới (m)

Lòng đường (m)

Vỉa hè 2 bên (m)

Chiều dài (m)

Tên đường

I. Khu QHDC khu vực 1 - phường Đống Đa: 06 tuyến đường

1

Đường S2

Từ đường S6 đến đường S7

12

6

3x2

151,3

Nguyễn Thị Hãnh
(1949-1972)
Phù Mỹ, Bình Định

2

Đường S3

Từ nhà dân hiện trạng đến đường S7

9

5

2x2

190

Trần Thị Dừa
(1922-1969)
Hoài Nhơn, Bình Định

3

Đường S5

Từ đường S3 đến đường bê tông lộ giới 12m

12

6

3x2

85,8

Đặng Chất
(1622-1683)
Bắc Ninh

4

Đường S6

Từ đường S1 đến đường S3

18

10

4x2

102,6

Nguyễn Thị Hồng Bông
(1948-1971)
Tây Sơn, Bình Định

5

Đường S7

Từ đường S1 đến đường S3

18

10

4x2

102,6

Võ Giữ
(1935-1969)
Ân Thạnh, Hoài Ân

6

Đường bê tông lộ giới 12m

Từ đường S1 đến đường S4

12

6

3x2

92,9

Dương Bá Trc
(1884-1944)
Hưng Yên

II. Khu dân cư gần UBND phường Nhơn Phú: 04 tuyến đường

1

Đường bê tông

Đường hẻm (quán cafe Mận) đến nhà ông Ngô Văn Trung

12

6

3x2

250

Đồi Mười
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ) Hoài Châu Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định

2

Đường bê tông

Từ đường Hùng Vương đến công viên trước trụ sở UBND phường Nhơn Phú

12

6

3x2

250

Đèo Nhông - Dương Liễu
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ) Phù Mỹ, Bình Định

3

Đường quy hoạch

Trường học Ischool đến Trường THCS Nhơn Phú

20

10

5x2

610

Núi Bà
(Di tích lịch sử trong kháng chiến chống Mỹ) Phù Cát, Bình Định

4

Đường bê tông

Đường Hùng Vương đến Trường học Ischool

18

9

4,5x2

140

Thuận Ninh
(Chiến thắng Thuận Ninh) Bình Tân, Tây Sơn, Bình Định

III. Khu quy hoạch dân cư đất quốc phòng - phường Ghềnh Ráng: 01 tuyến đường

1

Đường nhựa

Đoạn đường từ Bế Văn Đàn đến đường Chế Lan Viên

11

7

2x2

200

Yến Lan
(1916-1998)
An Nhơn, Bình Định

IV. Khu dân cư gần làng SOS - phường Nhơn Bình: 01 tuyến đường

1

Đường bê tông hiện trạng + Đường số 3

Từ đường Đào Tấn đến đường số 6

12

6

3x2

394

Lê Văn Thủ
(Thế kỷ XVIII)
Tam Kỳ, Quảng Nam

Tổng cộng: 12 tuyến đường./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2019/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 77/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 77/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 77/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Tuấn Thanh
Ngày ban hành 25/12/2019
Ngày hiệu lực 03/01/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật năm ngoái

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 77/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2019/QĐ-UBND phê duyệt đặt tên tuyến đường thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định

  • 25/12/2019

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/01/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực