Quyết định 77/2020/QĐ-UBND

Quyết định 77/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/2020/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm Mỹ Châu tỉnh Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 77/2020/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ CUNG CẤP NƯỚC SINH HOẠT CỦA TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT XÃ MỸ CHÂU DO NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH PHÙ MỸ QUẢN LÝ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Liên Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28/5/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 703/TTr-STC ngày 30/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Châu do Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ quản lý, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tiêu thụ nước sạch: các hộ gia đình (dân cư), cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hoạt động sản xuất vật chất, kinh doanh dịch vụ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ.

2. Đơn vị thực hiện thu: Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ.

3. Đơn giá tiêu thụ nước sạch:

Số TT

Đối tượng tiêu thụ

Đơn giá (đồng/m3)
(Chưa bao gồm thuế GTGT)

1

Hộ dân cư

 

 

- Hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

4.700

 

- Hộ gia đình khác sử dụng dưới 20m3/hộ/tháng

6.400

 

- Hộ gia đình sử dụng từ 20m3/hộ/tháng trở lên (bao gồm cả hộ nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiểu số)

6.900

2

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

10.700

3

Hoạt động sản xuất vật chất

13.000

4

Kinh doanh dịch vụ

13.000

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Mỹ; Giám đốc Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K13 (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2020
Ngày hiệu lực15/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(17/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 77/2020/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm Mỹ Châu tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/2020/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm Mỹ Châu tỉnh Bình Định
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Tuấn Thanh
        Ngày ban hành02/12/2020
        Ngày hiệu lực15/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 77/2020/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm Mỹ Châu tỉnh Bình Định

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/2020/QĐ-UBND đơn giá cung cấp nước sinh hoạt của Trạm Mỹ Châu tỉnh Bình Định

              • 02/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực