Quyết định 77/QĐ-SXD

Quyết định 77/QĐ-SXD năm 2008 ban hành Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 77/QĐ-SXD Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/QĐ-SXD

Quy Nhơn, ngày 09 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 95/2005/QĐ-UBND ngày 08/8/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng QLXD, trưởng các phòng ban thuộc Sở, các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.QLXD,VP.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Trai

 

QUY TRÌNH

CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 09 /12/2008 của Sở Xây dựng Bình Định)

I. QUY TRÌNH

1. Tiếp nhận hồ sơ 

- Bộ phận ‘’một cửa’’ của Văn phòng sở tiếp nhận hồ sơ của tổ chức và cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, viết phiếu biên nhận và hẹn ngày trả kết quả theo đúng quy định;

- Hồ sơ được chuyển đến phòng Quản lý xây dựng trong ngày.

2. Kiểm tra và trình phê duyệt kết quả kiểm tra hồ sơ

- Phòng Quản lý xây dựng kiểm tra hồ sơ, nếu thiếu hoặc không hợp lệ thì yêu cầu bổ sung trong vòng 2 ngày sau khi nhận hồ sơ.

- Tổ chức kiểm tra về đối tượng, điều kiện và nội dung công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của người xin cấp chứng chỉ. Nếu đảm bảo các nội dung trên thì lập danh sách đề nghị lãnh đạo sở ký cấp.

- Trình lãnh đạo sở phê duyệt danh sách các hồ sơ đủ điều kiện.

- Sau khi lãnh đạo sở ký duyệt, phòng Quản lý xây dựng in chứng chỉ, trình ký chứng chỉ và chuyển bộ phận ‘’một cửa’’ để giao kết quả cho cá nhân được cấp.

3. Trả kết quả và lưu trữ hồ sơ

- Bộ phận ‘’một cửa’’ nhận kết quả từ phòng Quản lý xây dựng, viết phiếu thu lệ phí và trả kết quả cho khách hàng ;

- Phòng Quản lý xây dựng lưu trữ hồ sơ theo quy định

II. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được công bố, niêm yết công khai tại Sở Xây dựng và trên Website của Sở Xây dựng (So [email protected]). Hồ sơ bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 và 2

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu (Mẫu 01), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức trực tiếp nơi làm việc;

b) 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị cấp chứng chỉ;

c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, giấy chứng nhận đã qua đào tại, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đề nghị cấp chứng chỉ. Nếu các loại giấy tờ trên do nước ngoài cấp thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng;

d) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (Mẫu 03), có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc chủ đầu tư.

2. Hồ sơ đề nghị nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

a) Đơn đề nghị nâng hạng kỹ sư định giá xây dựng theo mẫu (Mẫu 02);

b) 02 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày đề nghị nâng hạng;

c) Bản sao có chứng thực chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2;

d) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tham gia khóa bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

đ) Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mẫu (mẫu 03), có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

3. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

a) Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp lại trong các trường chứng chỉ bị rách, nát hoặc bị mất.

b) Điều kiện để được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

- Có đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng;

- Có chứng chỉ cũ đối với trường hợp bị rách, nát, có xác nhận của cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với trường hợp bị mất chứng chỉ;

- Có bản kê khai kết quả hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo chứng chỉ đã được cấp, có xác nhận của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý hoặc của chủ đầu tư.

- Nội dung của chứng chỉ cấp lại được ghi đúng theo chứng chỉ cũ.

III. THỜI GIAN: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

IV. LỆ PHÍ: Vận dụng theo Thông tư 43/2003/TT-BTC ngày 13/5/2003 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thầu tư vấn và xây dựng cho nhà thầu nước ngoài; lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình xây dựng là 200.000 đồng/chứng chỉ.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng sở, Phòng Quản lý xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện việc cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng theo quy trình này và các quy định khác của Nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc sẽ xem xét thay đổi, bổ sung cho phù hợp.

3. Thời gian bắt đầu thực hiện từ ngày 15/12/2008./.

 

( Mẫu 01 KSĐGXD)

Lần đăng ký cấp chứng chỉ

..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

….……….., ngày..... tháng..... năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):.............................................................................

2. Sinh ngày........... tháng ........... năm ........................... ...................................

3. Nơi sinh : ........................................................................................................

4.Quốc tịch : ........................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân:......................... cấp ngày.......tháng......năm..........

Nơi cấp : ..............................................................................................................

Số hộ chiếu :........................., số giấy phép cư trú....................nơi cấp : ……….

6. Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................

..............................................................................................................................

- Nơi ở hiện nay : .................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: ..................................................Email : …………………..

7. Đơn vị công tác ( nếu có ) : ..............................................................................

- Địa chỉ nơi công tác (nếu có) : ...........................................................................

8. Trình độ chuyên môn :

- Văn bằng chuyên môn đã được cấp : ................................................................

..............................................................................................................................

- Giấy chứng nhận đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đã được cấp: ............................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:

- Thời gian đã hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình: ..................

- Những công việc liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện .............................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đề nghị được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng: ........................

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi công tác
hoặc của UBND cấp xã, phường

( Ký và đóng dấu)

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

( Mẫu 02 KSĐGXD)

Lần đăng ký cấp chứng chỉ

..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

 

….……….., ngày..... tháng..... năm........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ NÂNG HẠNG KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG

Kính gửi: Sở Xây dựng Bình Định

1. Họ và tên (viết chữ in hoa):...............................................................................

2. Sinh ngày........... tháng ........... năm ................................................................

3. Nơi sinh : ..........................................................................................................

4.Quốc tịch : ..........................................................................................................

5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu): ..................................................

6. Địa chỉ thường trú: ............................................................................................

...............................................................................................................................

- Số điện thoại liên hệ: ..........................................................................................

- E.mail: ....................................................... Website: ...........................................

7. Đơn vị công tác : ( nếu có) .................................................................................

- Địa chỉ nơi công tác (nếu có): ..............................................................................

8. Kinh nghiệm nghề nghiệp :

- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (kể từ thời điểm được cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 đến thời điểm xin nâng hạng): ................................................................................................

- Đã trực tiếp thực hiện ít nhất 5 công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, gồm : ................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

- Tham gia khoá bồi dưỡng cập nhật kiến thức về cơ chế chính sách đầu tư xây dựng công trình và nghiệp vụ tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ( có bản sao chứng thực giấy chứng nhận)..........

......................................................................................................................

Đề nghị được nâng kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 thành kỹ sư định giá xây dựng hạng 1.

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

 

 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

(Mẫu 03 KSĐGXD)

BẢN KHAI KINH NGHIỆM CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TRONG HOẠT ĐỘNG
TƯ VẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

 

1. Họ và tên ( viết chữ in hoa) : …………………………………………

2. Đơn vị công tác hoặc chủ đầu tư : …………………………………

3. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

Số TT

Thời gian

(từ…đến…)

Tên chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Tên và loại công trình:

- Tên công trình hoặc dự án:

- Địa điểm xây dưng:

- Nhóm dự án ( Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C, dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật)

Nội dung các công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (ghi theo quy định tại điều 3 Quyết định số 06/2008/QĐ-BXD ngày 18/04/2008)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung bản tự khai này.

 

Xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

( Ký và đóng dấu)

Người khai

(Ký tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/QĐ-SXD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu77/QĐ-SXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2008
Ngày hiệu lực09/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/QĐ-SXD

Lược đồ Quyết định 77/QĐ-SXD Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 77/QĐ-SXD Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu77/QĐ-SXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýNguyễn Ngọc Trai
        Ngày ban hành09/12/2008
        Ngày hiệu lực09/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 77/QĐ-SXD Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 77/QĐ-SXD Quy trình cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng

         • 09/12/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/12/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực