Quyết định 770/QĐ-UBND

Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 770/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Bắc Giang 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 770/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN - HƯỚNG NGHIỆP TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 24/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 44/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hướng dẫn của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/01/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Nghị quyết số 140-NQ/TU ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Đề án của UBND tỉnh về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 296/TTr-SNV ngày 19 tháng 12 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là Trung tâm) trên cơ sở tổ chức lại 03 trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc Giang, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Giáo dục Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Giang.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định.

Điều 2. Tổ chức bộ máy và biên chế

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. Khi thành lập Trung tâm có 09 Phó Giám đốc; số lượng Phó Giám đốc được tiếp tục duy trì để bảo đảm ổn định và chỉ được bổ sung khi chưa đủ theo quy định (03 Phó Giám đốc).

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Giáo vụ;

- Phòng Chuyên môn;

- Phòng Hành chính- Quản trị.

2. Biên chế:

Tổng số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế sự nghiệp của Sở Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao hàng năm.

Khi thành lập, chuyển nguyên trạng biên chế hiện có của 03 tổ chức, gồm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc Giang (14 biên chế); Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang (21 biên chế); Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Giang (19 biên chế) cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang, tổng số là 54 biên chế.

Điều 3. Trụ sở, trang thiết bị làm việc và học viên

1. Chuyển toàn bộ trụ sở, đất đai của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Trung tâm Giáo dục thường xuyên cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng.

Giao Sở Xây dựng tiếp quản trụ sở, đất đai của Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh bố trí sử dụng đảm bảo theo quy định.

2. Chuyển nguyên trạng trang thiết bị, phương tiện làm việc, tài chính, tài sản của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang quản lý, sử dụng.

3. Chuyển toàn bộ số lớp và học viên đang theo học tại các trung tâm trên vào Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Điều 4. Trung tâm được xếp hạng I, kể từ ngày UBND tỉnh ký quyết định thành lập.

Điều 5. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc bàn giao, tiếp nhận cơ sở vật chất, đất đai, tài chính, tài sản, biên chế, viên chức và học viên xong trước ngày 31/12/2016.

Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Nội Vụ kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; sắp xếp, bố trí việc làm phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn; đảm bảo chế độ, quyền lợi của lãnh đạo quản lý, viên chức và học viên Trung tâm theo quy định.

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 27/UB ngày 01/4/1995 của UBND tỉnh Hà Bắc về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc Giang; Quyết định số 64/UB ngày 06/5/1994 của UBND tỉnh Hà Bắc về việc đổi tên Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng tại chức thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên; Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 06/9/2001 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Giáo dục kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp tỉnh Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Linh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 770/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu770/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2016
Ngày hiệu lực28/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 770/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 770/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Bắc Giang 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 770/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Bắc Giang 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu770/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýNguyễn Văn Linh
        Ngày ban hành28/12/2016
        Ngày hiệu lực28/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 770/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Bắc Giang 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 770/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp Bắc Giang 2016

            • 28/12/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/12/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực