Quyết định 771/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 771/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT ĐỐI VỚI 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-BXD ngày 07/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền thực hiện một số nội dung quản lý nhà nước về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1831/TTr-SGTVT ngày 28/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải theo Quyết định số 741/QĐ- UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC- Văn phòng Chính phủ;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở TTTT (Phòng CNTT);
- VP UBND tỉnh (Phòng CNXD);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

PHỤ LỤC I

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 771/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT

Các bước

Trình tự thực hiện

Bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ

Thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cơ quan phối hợp (nếu có)

Trình các cấp có thẩm quyền cao hơn (nếu có)

Mô tả quy trình

1. Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương

1

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 17 - Sở Giao thông vận tải)

0,5 ngày (4 giờ)

Không

Không

Chủ đầu tư nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 17 - Sở Giao thông vận tải).

Nhân viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 17 - Sở Giao thông vận tải) xem xét, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ. Quét (scan) và lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh và chuyển tới Sở Giao thông vận tải để giải quyết (sau khi tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả để các tổ chức tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì phải hướng dẫn đơn vị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trường hợp từ chối nhận hồ sơ thì phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

2

Bước 2

Phân công thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

01 ngày (08 giờ)

Không

Không

- Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phân công cho lãnh đạo Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông thụ lý hồ sơ.

- Lãnh đạo phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ.

3

Bước 3

Lập kế hoạch kiểm tra

Công chức Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

05 ngày (40 giờ)

Không

Không

Chuyên viên thụ lý hồ sơ lập kế hoạch kiểm tra công tác nghiệm thu trình lãnh đạo ban hành kế hoạch kiểm tra. Kế hoạch kiểm tra gửi cho Chủ đầu tư trước ngày kiểm tra tối thiểu 01 ngày.

4

Bước 4

Tiến hành kiểm tra tại hiện trường

Lãnh đạo Sở và Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

01 ngày (08 giờ)

Không

Không

Thực hiện kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng. Trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công thì thực hiện kiểm tra sự tuân thủ các quy định về công tác quản lý chất lượng, an toàn trong thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư và các nhà thầu và kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

5

Bước 5

Dự thảo Thông báo kết quả kiểm tra

Lãnh đạo Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông

11 ngày (88 giờ)

Không

Không

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, chuyên viên Phòng Quản lý Chất lượng công trình giao thông tổng hợp biên bản kiểm tra hiện trường.

- Trường hợp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo thông báo chấp thuận kết quả nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

- Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, soạn thảo văn bản yêu cầu Chủ đầu tư bổ sung các điều kiện, khắc phục các tồn tại.

6

Bước 6

Phê duyệt Thông báo kết quả kiểm tra

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải

01 ngày (08 giờ)

Không

Không

- Trường hợp công trình đủ điều kiện nghiệm thu, chuyển thông báo cho Văn thư Sở ban hành.

- Trường hợp công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu, chuyển văn bản cho Văn thư Sở ban hành.

7

Bước 7

Chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư Sở

0,5 ngày (04 giờ)

Không

Không

Chuyển văn bản đã ban hành cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

8

Bước 8

Trả kết quả

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Quầy số 17 - Sở Giao thông vận tải)

Ngay sau khi nhận được kết quả giải quyết của Sở

Không

Không

Nhân viên Quầy số 17 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết TTHC: Thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (Theo nhu cầu của Chủ đầu tư).

TỔNG CỘNG THỜI GIAN THỰC HIỆN TTHC: 20 ngày (160 giờ).

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 771/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu771/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(07/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 771/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 771/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 771/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu771/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành04/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (07/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 771/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 771/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Gia Lai

              • 04/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực