Quyết định 773/QĐ-BCT

Quyết định 773/QĐ-BCT năm 2019 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

Nội dung toàn văn Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CƠ QUAN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010; Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

Căn cứ Ngh định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn c Thông tư số 43/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương;

Xét các đề nghị: số 0599/KT3-KH ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3; số 313/VYTCC ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Viện Y tế công cộng Thành ph Hồ Chí Minh; s 115/TGĐ-KT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố Hồ Chí Minh; số 225/KT1-NCPT ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 và số 109/NKNQG-KTNN ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc Gia về việc đăng ký gia hạn ch định cơ quan kim tra nhà nước về ATTP đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nưc về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương (danh sách kèm theo).

Điều 2. Các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ đnh có trách nhiệm thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối vi thc phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương theo các quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ;

Điều 3. Quyết định có hiệu lực 03 năm, ktừ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trước các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu được chỉ định và Thtrưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính; Bộ Y tế;
Bộ NN&PTNT (đ biết);
- Cng thông tin điện tử Bộ Công Thương (đ đăng tải);
- Lưu: VT, KH
CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Phụ lục

DANH SÁCH ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

(Kèm theo Quyết định số: 773/QĐ-BCT, ngày 29 tháng 03 năm 2019 của Bộ Công Thương)

TT

Tên đơn vị

1

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

2

Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Tp. Hồ Chí Minh

3

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

4

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1

5

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 773/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu773/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/03/2019
Ngày hiệu lực29/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 773/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu773/QĐ-BCT
        Cơ quan ban hànhBộ Công thương
        Người kýCao Quốc Hưng
        Ngày ban hành29/03/2019
        Ngày hiệu lực29/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 773/QĐ-BCT 2019 cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

            • 29/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực