Quyết định 773/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 773/QĐ-UBND 2023 đính chính thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 773/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH TÊN 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2744/TTr-STNMT ngày 01/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tên 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2031/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính một phần Quyết định số 438/QĐ-BTNMT ngày 01/3/2023 của Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Các nội dung không được đính chính tại Quyết định này thực hiện theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục gồm 02 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông (Phòng CNTT);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Trương Hải Long

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 773/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Nội dung theo Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh

Nội dung đính chính

TT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

1

1.001645

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh

Tên thủ tục hành chính:

Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3/giây trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000m) có lưu lượng từ 12.000 m3/ngày đêm trở lên

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 773/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu773/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/08/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(10/08/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 773/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 773/QĐ-UBND 2023 đính chính thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 773/QĐ-UBND 2023 đính chính thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu773/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýTrương Hải Long
        Ngày ban hành04/08/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (10/08/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 773/QĐ-UBND 2023 đính chính thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 773/QĐ-UBND 2023 đính chính thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước Gia Lai

              • 04/08/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực