Quyết định 774/QĐ-UBND

Quyết định 774/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 774/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Bình Thuận 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 774/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 24 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cạnh tranh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Bộ Công thương hướng dẫn một số Quy định tại Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số 358/TTr-SCT ngày 28 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Các sở, ban, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp quản lý

1. Theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp quản lý của các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp hoạt động đúng quy định của pháp luật. Nghiêm cấm mọi hành vi gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ban, ngành, địa phương có trách nhiệm chủ động, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn trong tỉnh; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo; xác nhận nội dung liên quan đến công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng và các nội dung khác liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp.

3. Cung cấp, trao đổi thông tin, báo cáo giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Phổ biến, tuyên truyền pháp luật đối với hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, người dân trên địa bàn tỉnh.

4. Tham mưu, tổ chức thực hiện các quy định, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Các cơ quan có trách nhiệm thường xuyên phối hợp Sở Công thương, phân công đầu mối (lãnh đạo và chuyên viên) theo dõi, giải quyết các công việc liên quan đến công tác phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Chủ động thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của đơn vị mình.

2. Các cơ quan phối hợp và cơ quan đầu mối thường xuyên, kịp thời trao đổi thông tin, đề xuất về các nội dung cần phối hợp để kịp thời thống nhất, triển khai thực hiện.

3. Khi cần sự phối hợp của cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý kịp thời nội dung công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp, các sở, ban, ngành, địa phương ban hành văn bản, trực tiếp gặp gỡ để trao đổi hoặc thông qua các phương tiện thông tin liên lạc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ; đồng thời, khi kết thúc phối hợp báo cáo chi tiết cho Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả phối hợp của các cơ quan, đơn vị đối với từng sự vụ, từng nội dung công việc, để có ý kiến chỉ đạo.

4. Đối với từng chuyên đề, vụ việc cụ thể cần huy động sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, đơn vị chủ trì tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành triển khai công tác kiểm tra, có trách nhiệm: Bảo đảm tính pháp lý và trình tự thủ tục đối với các vụ việc tiến hành kiểm tra; chịu trách nhiệm về chi phí trong quá trình tổ chức kiểm tra theo quy định hiện hành; báo cáo kết quả gửi Sở Công thương tổng hợp.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP

Điều 5. Trách nhiệm chung

1. Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật liên quan, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động bán hàng đa cấp.

2. Chủ động, phối hợp và tạo điều kiện hỗ trợ lẫn nhau thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện quy chế phối hợp.

3. Trao đổi thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia và nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

4. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật An toàn thực phẩm và quy định khác của pháp luật liên quan; tuyên truyền giáo dục pháp luật về bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

5. Chủ động xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan biết.

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Công thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, người tham gia hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp cho các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp.

3. Chủ trì cấp giấy xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh; xác nhận tiếp nhận thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt động bán hàng đa cấp; xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật hiện hành và các thủ tục hành chính khác theo ủy quyền của Bộ Công thương.

4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức bán hàng đa cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp đã được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cấp; phát hiện và có biện pháp xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm theo quy định. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thì Sở Công thương thông tin đến các cơ quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

6. Tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Điều 7. Trách nhiệm của Công an tỉnh

1. Quản lý tốt tạm trú, tạm vắng trên địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái quy định pháp luật; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp tuân thủ quy định pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp trên địa bàn.

2. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức đoàn kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời và xử lý các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bán hàng đa cấp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

4. Phối hợp với Sở Công thương, Hội tiêu chuẩn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan để tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

5. Thực hiện xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình.

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Cấp các giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm,việc đáp ứng điều kiện kinh doanh sản phẩm đối với các mặt hàng kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực y tế quản lý đối với các mặt hàng thực phẩm chức năng và các nội dung khác liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp.

Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp trong việc quảng cáo sản phẩm trong lĩnh vực quản lý của ngành y tế; việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý, ngăn ngừa các hành vi tổ chức bán hàng đa cấp đối với hàng hóa, dịch vụ liên quan đến chăm sóc sức khỏe theo quy định.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đối với cơ sở, địa điểm kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Thuế tỉnh

1. Hướng dẫn người nộp thuế được hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, nộp thuế, phí theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra, kiểm tra đối với người nộp thuế có hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh việc kê khai, nộp thuế, phí và xử phạt các hành vi vi phạm về thuế, quản lý sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

1. Chịu trách nhiệm về quản lý nhà nước đối với các hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp để các cơ quan, tổ chức và nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông tin tuyên truyền đến mọi người dân các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp; cảnh giác với những thủ đoạn biến tướng của hoạt động bán hàng đa cấp; kịp thời phát giác và xử lý khi có hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý; chủ động giám sát, phát hiện các hiện tượng hoạt động bán hàng đa cấp trái quy định pháp luật trên địa bàn quản lý, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp luật.

4. Định kỳ và đột xuất (nếu có đề nghị) rà soát, hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp, tổng hợp báo cáo tình hình bán hàng đa cấp trên địa bàn.

Điều 11. Các sở, ban, ngành liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan chủ trì (Sở Công thương) thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm quản lý ngành, lĩnh vực mình khi được đề nghị.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Quy chế này. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4824/UBND-KT ngày 22 tháng 12 năm 2016 về tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Điều 13. Định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất, các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo công tác quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa phương mình phụ trách cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công thương).

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Công thương để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 774/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu774/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/03/2017
Ngày hiệu lực24/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 774/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 774/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Bình Thuận 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 774/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Bình Thuận 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu774/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLương Văn Hải
        Ngày ban hành24/03/2017
        Ngày hiệu lực24/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 774/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Bình Thuận 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 774/QĐ-UBND phối hợp quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Bình Thuận 2017

           • 24/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực