Quyết định 776/QĐ-UBND

Quyết định 776/QĐ-UBND năm 2015 về kiện toàn Ban Công tác phi chính phủ tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 1113/QĐ-UBND kiện toàn Ban Công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2016 và được áp dụng kể từ ngày 11/05/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 776/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 03 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CÔNG TÁC PHI CHÍNH PHỦ TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư s 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định s 23/2013/QĐ-UBND ngày 18/5/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của UBND tỉnh ban hành Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013-2017;

Xét đề nghị của Sở Ngoại vụ - Cơ quan Thường trực Ban Công tác phi chính phủ tỉnh tại Văn bản số 105/SNgV-HTQT ngày 13/02/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Công tác phi chính phủ tỉnh gồm các thành viên có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban;

2. Ông Hồ Quang Minh, Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phó Trưởng ban Thường trực;

3. Ông Lê Văn Lượng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng Ban;

4. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên;

5. Ông Phạm Xuân Phú, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;

6. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Thành viên;

7. Ông Trịnh Xuân Diệu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Kinh tế Đối ngoại, Sở Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

9. Bà Đào Thị Thu Hương, Tổng Thư ký Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh - Thành viên;

10. Bà Ngô ThHoài Nam, Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Sở Ngoại vụ - Thư ký.

Điều 2. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Ban

1. Ban Công tác phi chính phủ tỉnh hoạt động theo sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, có nhiệm vụ:

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các s, ban, ngành và UBND các huyện, thành ph, thị xã và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ giải pháp về công tác phi chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác kêu gọi vận động viện trợ phi chính phủ và quản lý nhà nước về công tác phi chính phủ (bao gồm cả các nguồn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến công tác phi chính phủ nước ngoài do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

2. Chế độ làm việc của Ban và Cơ quan Thường trực

- Các thành viên Ban, Cơ quan Thường trực hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo.

- Sở Ngoại vụ là Cơ quan Thường trực Ban Công tác phi chính phủ tỉnh.

- Trưởng Ban sử dụng con dấu của UBND tỉnh để hoạt động.

- Các Phó Trưởng Ban sử dụng con dấu của cơ quan mình công tác.

- Kinh phí hoạt động của Ban được cấp về Sở Ngoại vụ (cơ quan Thường trực). Hàng năm, Sở Ngoại vụ tổng hợp, lập dự toán kinh phí hoạt động, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 13/01/2009 của UBND tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Nội vụ, Công an tỉnh; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức hu nghị tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Ngoại giao;
- UB Công tác về các tổ chức PCPNN;
- Cục Ngoại vụ - Bộ Ngoại giao;
- Liên hiệp các t
chức hữu nghị VN;
- Đ/c Bí thư, các Đ/c Phó BT T
nh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, NC
1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TW, T
U, HĐND tnh; các thành viên có tên tại Điều 1 (30b);
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu776/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2015
Ngày hiệu lực03/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 776/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu776/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýVõ Kim Cự
        Ngày ban hành03/03/2015
        Ngày hiệu lực03/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/05/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 776/QĐ-UBND kiện toàn Ban công tác phi chính phủ Hà Tĩnh 2015